vissza a HIDAK.HU honlapra

letöltöm egyben az alábbi bibliográfiát 2002-ig PDF formátumban

letöltöm egyben a 2004-2010 közötti bibliográfiát (htm formátumban egyelőre nem érhető el)

 

A KÖZÚTI MŰTÁRGYAKRA VONATKOZÓ MAGYARORSZÁGI SZAKIRODALOM

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 

A KEZDETEKTŐL 2002. JÚNIUS 30-IG

Budapest, 2002.

 

Szakmai megrendelő:                 Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság

Vállalkozó:                                     Közlekedéstudományi Intézet Rt.

Szakmai konzulens:                      Dr. Tóth Ernő (ÁKMI Kht.)

Témafelelős:                                  Dr. Boros Pál (KTI Rt.)

Közreműködtek:        Dr. Füredi Mihály

                                       Bogdán Lilian

                                                                                                                                          Igari Lászlóné

                                                                                                                                          Teleki Jelena

A megrendelés témaszáma:        6311.17/2002.

A vállalkozó témaszáma:           306-034-2-2

TARTALOM

1.    Bevezető                                                                                                     

 

2.    Bibliográfiai rész

-    Bibliográfiák                                                                             

-        Könyvek, önálló kiadványok                                                    

-        Folyóiratcikkek                                                                           

-    Disszertációk                                                                             

-        Aprónyomtatványok                                                                 

 

3.    Függelék                                                                                                 

-        Névmutató                                                                                

-        Tárgymutató                                                                             

-        Felhasznált időszaki kiadványok                                               

-        Rövidítések jegyzéke                                                                

 

A bibliográfiában  Ctrl + F  billentyűkombinációval kereshetünk!

BEVEZETŐ

 

Bibliográfiánk a közúti műtárgyakra vonatkozó magyarországi szakirodalomról ad válogatást a XIX. század közepétől napjainkig. Munkánk során a közúti műtárgyak fogalmát tágan értelmeztük, ennek alapján a  közúti hidakkal, közúti alagutakkal, a közúti alul- és felüljárókkal, valamint a közúti átereszekkel kapcsolatos szakirodalmat is feldolgoztuk. Kitekintést adunk a vasúti műtárgyak irodalmára is, ennek oka, hogy több vegyes forgalmú híd is létezik és a vasútvonalakat átívelő közúti felüljárók, valamint a vasúti pályaudvarok aluljárói is témánkhoz tartoznak. A vasúti közlekedést tárgyaló szakirodalom egyébként sok esetben a közúti témákat részletesen tárgyalja.

 

Összeállításunk a publikált és kéziratos anyag feltárását – a teljesség igénye nélkül - a Széchenyi Lánchíd építési igényének felmerülésétől 2002. június 30-ig tartalmazza.

 

A feltárt szakirodalmi anyagot az Országos Széchényi Könyvtár, a 2001-ben összevont Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Központi Könyvtára és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, a Statisztikai Hivatal Központi Könyvtára, valamint a Közlekedéstudományi Intézet Rt. illetve a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára állományából gyűjtöttük össze. A kéziratos anyag vonatkozásában a levéltárak anyagától eltekintettünk.

 

Jegyzékünk a bibliográfiák, az önálló kiadványok, a folyóiratcikkek, a kutatási jelentések és disszertációk, valamint az aprónyomtatványok csoportosításában az egyes fejezeteken belül szerzők és címek betűrendjében tárják fel a szakirodalmat. Az anonim munkákat a szerzői betűrend előtt a címek betűrendjében közöljük.

 

A dokumentumtípusok szerinti leírásokban az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

 

A bibliográfiák és az önálló kiadványok csoportjában a bibliográfia előzményeit és a könyvek felsorolását végeztük el. A tanulmánykötetek, a kongresszusi kiadványok és az évkönyvek esetében az egész mű leírása mellett elemző címleírást is adtunk. Ez azt jelenti, hogy a műtárgyakra vonatkozó tanulmányokat a kiadvány egészéből kiemelve is közöljük. A szerzők nevének közlésekor magyar szerző esetében a vezeték- és keresztnevet is feltüntetjük. Idegen szerző esetében a vezetéknevet közöljük és vesszővel elválasztva a keresztnév/keresztnevek kezdő betűit adjuk meg.

 

 

A folyóiratcikkek csoportjában a közúti közlekedési szaksajtó mellett a rokon- és határterületek szaklapjait is átnéztük. Hírlapok vonatkozásában csak az országos lapokból válogattunk. Ez alól az Esztergom és Vidéke, a Párkány és Vidéke, valamint a Ráckevei Újság című lapok a kivételek.

 

A kutatási jelentések és disszertációk csoportjában kéziratos munkák is szerepelnek. Több esetben a kutatási jelentéseket és a doktori értekezések anyagát publikált tanulmányok jegyzetapparátusából vettük át. Az aprónyomtatványok feldolgozásánál az Útgazdálkodási Koordinációs Igazgatóságon található anyagokat is feldolgoztuk. A hidakkal kapcsolatos szabványok feltárásától eltekintettünk, de itt kivételt képeznek a Közúti Hídszabályzat és a Vasúti Hídszabályzat dokumentumai és az ezeket magyarázó szakirodalom.

 

Szakirodalmi jegyzetünk a tételek leírásánál a 3424/1-78 szabvány előírásai szerint tárja fel anyagát. Ha a cím nem utal a témára, rövid megjegyzésben közöljük a felvétel okát. A címben használt rövidítéseket megjegyzésben a bibliográfiai adatok után oldjuk fel. Ha a felvett dokumentum könyvtári lelőhelye egyértelműen megállapítható volt, a dokumentumot őrző könyvtár nevét és a dokumentum leltári jelzetét is megadjuk. Ha a szakirodalmat valamelyik kiadványból, illetve periodikából vettük fel, az irodalmat közlő dokumentum pontos leírását is megadjuk.

 

Bibliográfiánk tételeit sorszámoztuk. A Függelékben e sorszámokra hivatkozva készítettük el a Névmutatót és Tárgymutatót. A két mutató a bibliográfiában felvett neveket és tárgyszavakat közli. A nevek esetében a névváltozatokra utalunk, de a leggyakrabban használt névalakot vettük alapnak. A szabad tárgyszavakat a cím és alcím, valamint az annotáció releváns szavaiból vettük, a szinonímákra is utalunk.  Hidak megnevezése esetében a híd neve mellett a földrajzi helyének megjelölését is megadjuk a helység, valamint a vízfolyás (amelyiken a híd átível) pontos megjelölésével. A nem Magyarországon található hidak esetében az országot is megjelöljük, a konkrét hidaknál külön tárgyszóban szerepel az országnak és annak a helységnek a neve, ahol a híd található. A Magyarországon található hidak, esetében az országnév külön tárgyszóként nem szerepel. Budapest hídjainak esetében Budapest nevét külön tárgyszóban nem közöljük. A magyar vidéki városok neve külön tárgyszóban szerepel. Ennek közlésére azért is szükség van, mert több hídnak különböző városokban vagy falvakban azonos nevük van és a zárójeles megkülönböztető altárgyszó mellett az illető város kiemelése a tájékozódást egyértelművé teszi. Ha a híd konkrét településhez nem köthető, a tájegység nevét adjuk meg altárgyszóként és külön főtárgyszóban is. Erre az egyértelmű tájékoztatás miatt van szükség.

 

A bibliográfiát az Időszaki kiadványok jegyzéke és a Rövidítések jegyzéke zárja. Az időszaki kiadványok jegyzéke a folyóiratcímek, a hírlapok címei mellett a sorozatok címeit is közli. A folyóiratok és hírlapok könyvtári leltári számát is megadjuk. A rövidítések jegzéke a bibliográfiai rész rövidítéseit is megmagyarázza.

 

A jelen szakibliográfia gyűjtését és szerkesztését dr. Boros Pál végezte. A szerkesztésben, a lektorálásban, a bibliográfiai anyag rendezésében, dr. Füredi Mihály működött közre. Ugyancsak ő végezte a számítástechnikai háttér biztosítását (adatbázis definiálás, adatbeli űrlapok és egyedi javító programok) is. Az adatrögzítésben és javításban dr. Füredi Mihály, Igari Lászlóné és Teleki Jelena vettek részt.

 

Reméljük, hogy a nemzeti szakbibliográfia jellegű kiadványunkat a hidász szakemberek jól tudják majd hasznosítani és jegyzékünk az érdeklődőket segíti a magyarországi szakirodalomban történő eligazodásukban

 

A 2002. június 30.-a utáni hidászati szakirodalmat kiegészítő füzetben dolgozzuk majd fel.

 

További munkánk javítása érdekében is kérjük kedves olvasóinkat és felhasználóinkat, hogy témánkkal kapcsolatos kiegészítő észrevételeiket, megjegyzéseiket, és javaslataikat címünkre szíveskedjenek eljuttatni.

 

 

Közlekedéstudományi Intézet Rt.

Dokumentációs és Információs Központ

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

E-mail: furedi@kti.hu

 

 

 

 

 

 

Közlekedéstudományi Intézet Rt.

Dokumentációs és Információs

Központ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFIAI RÉSZ

 

 

 


Bibliográfiák

 

 

 

(BIBL. 1)

A közutak magyar nyelvű szakirodalmának válogatott bibliográfiája (1966-1985). 1. Önálló kiadványok (1281 tétel). Szerk.: Boros Pál.

Budapest : KTI, 1986. T. Bibl.-963 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közút)

 

(BIBL. 2)

A közutak magyar nyelvű szakirodalmának válogatott bibliográfiája (1966-1985). 2. Folyóiratcikkek (2074 tétel). Szerk.: Boros Pál.

Budapest : KTI, 1986. T. A-12243-12245 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közút)

 

(BIBL. 3)

A közutak magyar nyelvű szakirodalmának válogatott bibliográfiája (1945-1965). 1. Önálló kiadványok (538 tétel). Szerk.: Boros Pál.

Budapest : KTI, 1987. T. A-12466-12468 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közút)

 

(BIBL. 4)

A közutak magyar nyelvű szakirodalmának válogatott bibliográfiája (1945-1965). 2. Folyóiratcikkek (1193 tétel). Szerk.: Boros Pál.

Budapest : KTI, 1987. T. A-12632-12634 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közút)

 

(BIBL. 5)

A közúti hidakkal kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom válogatott jegyzéke a kezdetektől 1950-ig. Bibliográfia. (285 tétel). Szerk.: Boros Pál.

Budapest : KTI, 1991. T. Bibl.-1122 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közúti híd)

 

(BIBL. 6)

Kiegészítés a magyarországi hidászati szakirodalomhoz 1986-1996. (Néhány tétel a jegyzékben 1986 előtti forrásból származik). (620 tétel). Szerk.: Boros Pál; Füredi Mihály.

Budapest : KTI, 1996. T. Bibl.-1103 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közúti híd)

 

(BIBL. 7)

A közúti műtárgyakra vonatkozó szakirodalom válogatott bibliográfiája a kezdetektől 1999. június 30-ig. Bibliográfia. (2670 tétel). Szerk.: Boros Pál; Füredi Mihály.

Budapest : KTI Rt., 2000. T. Bibl.-1145 KTI Rt.

d. nemzeti szakbibliográfia (közúti híd)

 

 

 

 

 

 

Könyvek, önálló kiadványok

 

 

 

(K 8)

1/1999. (I.14.) KHVM rendelet a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről. Melléklet: A közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló szabályzat.

Budapest : 13.k. 1999. 517/834-517/838 p.

d. közúti híd; közúti híd felügyelete

 

(K 9)

6/1998. (III.11.) KHVM rendelet az országos közutak [és műtárgyai] kezelésének szabályai. Melléklet: Az Országos Közutak [és műtárgyak] kezelési Szabályzata. Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye.

Budapest : 13.k. 1998. 517/762-517/770 p.

d. közút üzeme; közúti híd; hídüzemeltetés

 

(K 10)

A barcsi Dráva határhíd.

Budapest : KPM, 1969. 5 p. t:29. T. 381192 KSH.

d. Dráva-híd (Barcs); Barcs

 

(K 11)

A budapesti Erzsébet-híd vasszerkezete 1898-1903.

Budapest : Athenaeum, 1903. XXVI p. á:33.

d. Erzsébet híd (Budapest); vasszerkezet; Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(K 12)

A Duna hidak jelenlegi helyzete. A Duna hidakkal kapcsolatos várható fejlesztések.

Budapest : Tetthely Mérnöki és Szolgáltató Kht, 1997. 17-18 p. á:3.

Hálózatfejlesztési tanulmány az UIC helsinki folyosóval összefüggő térség fejlesztési igényekre kiterjedőben.

d. közúti hídterv (Dunaújváros, Szekszárd); Dunaújváros; Szekszárd

 

(K 13)

A Hungária körút fejlesztése.

Budapest : 1966. T. 40677 OSzK.

d. közúti felüljáró (Hungária körút, Budapest)

 

(K 14)

A keresztmerevítés nélküli ívhidak stabilitás-vizsgálata. Tanulmányterv.

Budapest : Dunai és Tiszai Vízi Nagylétesítményeket Beruházó Vállalat, 1966. T. UKIG.

Megj.: II. Tiszai Vízlépcső és Öntözőrendszereinek Főművei. Előmunkálatok.

d. ívhidak (Tisza-hidak); Tisza-hidak (ívhidak)

 

(K 15)

A lágymányosi közúti Duna-híd és csatlakozó úthálózatának fejlesztési célja.

Budapest : Fővárosi Tanács V. B., 1986. 31 p. á:25. T. KTI Rt.

d. közúthálózat (Budapest); Petőfi híd (Budapest); Duna-híd (Petőfi híd, Budapest)

 

(K 16)

A Lánchíd [Budapest] újjáépítése.

Budapest : Művészeti Alkotások, 1949. 18 p. T. 155602 OSzK.

d. hídújjáépítés; Széchenyi Lánchíd (Budapest)

 

(K 17)

A Lánchídnak fel kell támadnia.

Budapest : 1947. 8 p. T. 160147 OSzK.

Tildy Zoltán és Gerő Ernő beszéde a Lánchíd Bizottság alakuló ülésén.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídújjáépítés; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 18)

A magyar királyi és közlekedési miniszter jelentése Buda és Pest között a Margit-sziget csúcsánál építendő híd tárgyában.

Budapest : 1872. 25 p.

d. hídtervezés; Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 19)

A Margit híd átépítésének alépítményi művelete.

Budapest : 1935. 166 p. á:17.

d. Margit híd (Budapest); hídrekonstrukció; Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 20)

A MÁV épület-építmény és hídfenntartó kertészeti szolgáltató szakosított szervezeti egységei az igazgatóság területén. MÁV Épület és Hídfenntartó Főnökség Szombathely. Működött 1977.04.01.-1993.03.31.

A vasútépítés és pályafenntartás 150 éve Észak-Nyugat Magyarországon 1846-1996, Szombathely-Celldömölk : 1.k. 1996. 228-233 p. T. KTI Rt.

d. hídfenntartás; vasúti híd (Magyarország); MÁV; Szombathelyi Vasúti Igazgatóság

 

(K 21)

A medvei Duna-híd 1939-1942.

Budapest : Kellner, 1943. 8 p. á:44. T. 142431 OSzK.

d. Duna-híd (Medve); Medve

 

(K 22)

A Pallas Nagy Lexikon. Az összes ismeretek enciklopédiája.

Budapest : Pallas, 1895.

Megj.: Függőhíd 7.k. p.704-705. 9.k. p. 173. 178.179. Hídfeljáró, hídpróba 9.k. p. 178-179. Hídszerkezet, hídvám 9.k. p. 188-189. Vám 16.k. p. 627.

d. közúti híd; vasúti híd

 

 

 

(K 23)

A vasbetonhidak és vashidak összehasonlítása az Óbudán építendő Duna-hidakkal kapcsolatban.

Budapest : May ny., 1934. 10 p. T. 163359 OSzK ; B 24250 OMIKK.

d. Árpád híd (Budapest); hídépítés; hídtervezés; Óbudai híd (Budapest); Aquincumi híd terve (Óbuda - Újpest, Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 24)

A veszprémi völgyhíd ötvenéves. Az építéstörténeti kutatások eredményei.

Veszprém : 1988. 56 p.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); Veszprém

 

(K 25)

Hidak és egyéb közúti műtárgyak. A közúti közlekedés kézikönyve. 1. köt. Szerk.: Ábrahám Kálmán.

Budapest : Műszaki K., 1977. 586-623 p. T. C 18585 KTI Rt.

d. műtárgy; hídépítés; alagútépítés; alagútfenntartás

 

(K 26)

Acél- és betonhíd szerkezetek fejlesztése.

Budapest : KPM, 1973. 49 p. T. 397 696 KSH.

d. acélhíd; betonhíd; hídszerkezet

 

(K 27)

Acélhidak alkalmazása a hídépítészetben.

Budapest : Technika, 1925. 36 p. T. B 3388 OMIKK.

d. hídépítés; acélhíd

 

(K 28)

Acélhidak gyártása és szerelése. Követelmények.

Budapest : 1981.

d. acélhíd; hídgyártás; hídszerelés; szabványosítás; minőség-ellenőrzés

 

(K 29)

Acélhidak ortotrop pályalemezeinek szigetelése és aszfaltburkolata.

Budapest : 1993. T. KTI Rt.

d. acélhíd; aszfaltburkolat; ortotrop pályalemez; hídpálya szigetelése

 

(K 30)

Háttöltések tömörítési nyomásának hatása hídfőkre./ Ács Péter

Győr : 1981. 162-164 p.

d. hídfő; tömörítési eljárás

 

(K 31)

Mezőgazdasági út- vasút és hídépítés./ Acsády Jenő

Budapest : Országos Mezőgazdasági Egyesület, 1897. 200 p. t:1. T. 1754 KSHK.

d. hídépítés; mezőgazdasági út; vasútépítés

 

 

 

 

(K 32)

100 éves a komáromi Erzsébet híd. Dunajsky most v Komárne 100 rocny./ Agócs Zoltán; Apáthy Árpád; Kolozsi Gyula et al.

Tatabánya : Tatabányai Közúti Igazgatóság, 1992. 76 p. T. MB-142183 OSzK.

1892-ben épült fel a komáromi Erzsébet híd.

d. Erzsébet híd (Komárom-Komarno); Komárom; Duna-híd (Erzsébet híd, Komárom)

 

(K 33)

AIPCR XXI. Útügyi Világkongresszus, Kuala Lumpur. Magyar nemzeti jelentések.

XXI. AIPCR; 1999-10-3--8 Kuala Lumpur

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 2000. 48 p. T. KB-12708 KTI Rt.

d. útépítés; útfenntartás; AIPCR; útügyi világkongresszus

 

(K 34)

Nyomtatott rudak méretezéséről vashidak erősítésénél./ Álgyay Hubert Pál

Budapest : Egyetemi ny., 1930. 6 p. T. 402889 OSzK.

d. vashíd; vasszerkezet megerősítés

 

(K 35)

Bau einer neuen Donau-Strassenbrücke in Budapest. (Az új közúti Duna-híd építése Budapesten.)./ Álgyay Hubert Pál

Berlin, 1934. 4 p. T. 254091 OSzK.

d. Árpád híd (Budapest); Óbudai híd (Budapest); hídépítés; hídtervezés; Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 36)

A Horthy Miklós híd Boráros téri felüljárója./ Álgyay Hubert Pál

Budapest : Stadium, 1935. 4 p.

d. Petőfi híd (Budapest); hídfelüljáró (Boráros tér, Budapest); Duna-híd (Horthy Miklós híd, 1952-től Petőfi híd, Budapest)

 

(K 37)

A Margit híd átépítési munkáinak ismertetése./ Álgyay Hubert Pál

Budapest : Kereskedelmi Minisztérium, 1935. 45 p. t:9. T. 407864 OSzK.

d. Margit híd (Budapest); hídrekonstrukció; hídfelújítás

 

(K 38)

A hídépítések Budapesten és az országban./ Álgyay Hubert Pál

Magyarország közlekedésügye 1937, Budapest : Pallas, 1938. 354-363 p. á:9.

d. hídépítés (Budapest); hídépítés (Magyarország)

 

(K 39)

Vashidak szerkezete./ Álgyay Hubert Pál; Korányi Imre

Budapest : Németh, 1923. 342 p.

d. hídszerkezet; vashíd

(K 40)

Útgazdálkodás 1999. Beszámoló az Útalap 1998. évi gazdálkodásáról és az 1999. évi tervelőirányzatáról./ Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.; Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 1999. 94 p. T. B-12799 KTI Rt.

d. hídépítés; útépítés; útfenntartás; hídfenntartás; útépítési terv; hídépítési terv; hídfenntartási terv; útfenntartási terv; Útalap

 

(K 41)

Közutak főbb adatai. 1999. december 31. Hidak. Szerk.: Állami Közúti Műszaki Információs Közhasznú Társaság.

Budapest : KHVM, 2000. 88-96 p. T. B-12800-12802 KTI Rt.

d. közúti híd; közúti híd (Magyarország)

 

(K 42)

Lánchíd felújítás, díszkivilágítás./ Almási Sándor et al.

Budapest : 1987.

Tanulmányterv.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); díszkivilágítás; hídvilágítás; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 43)

Kiviteli terv 1. k. Világítástechnika - Energiaellátás./ Almási Sándor; Szalay Jánosné; Sziráki Zoltán

Budapest : 1976.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídvilágítás; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 44)

A vasúti alagutak fenntartóinak időszerű kérdései./ Almássy Gusztáv

Budapest : 1956. 53 p. T. B 27513 OSzK.

d. vasúti alagút; alagútfenntartás

 

(K 45)

Hídszerkezetek dinamikus mérésére vonatkozó előkészítő technológiai feladatok végrehajtása./ Ámon Tibor

Budapest : KÖZDOK, 1970. 433-436 p. T. KTI Rt. UKI 55.sz. kiadvány.

d. hídszerkezet; hídszerkezet mérése

 

(K 46)

Műanyagok felhasználása a hídépítésben./ Ámon Tibor

Budapest : KÖZDOK, 1971. 345-348 p. T. KTI Rt. UKI 60.sz. kiadvány.

d. hídépítés; műanyag felhasználása

 

(K 47)

Közúti hidak építési és fenntartási zsebkönyve./ Ámon Tibor; Tóth Ernő

Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1988. 311 p. T. C-24571 KTI Rt.

d. hídépítés; hídfenntartás; közúti híd; közúti műtárgy

 

 

(K 48)

A mérnöki alkotás története./ Andai Pál

Budapest : Műszaki Kiadó, 1959. 218-219 p. T. KTI Rt.

d. hídszerkezet; anyagvizsgálat

 

(K 49)

A mérnöki alkotás története. A mélyépítés 5000 éve./ Andai Pál

Budapest : Műszaki K., 1959. 355 p.

d. hídépítés-történet; technikatörténet

 

(K 50)

Általános alapozástervezési előírások./ Andai Pál

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1967. 41 p. T. C 519080 OSzK.

d. alapozás; alapozástervezés

 

(K 51)

A budapesti híd-egyesülethez irányzott jelentése midőn külföldről visszatérnek./ Andrássy György; Széchenyi István

Pozsony : Landerer, 1833. 114 p. T. 78961 OSzK.

d. hídépítési terv (Pest-Buda között); Hídegylet (Budapest)

 

(K 52)

Kishidak korszerűsítésének időszerű kérdései./ Apáthy Árpád

Budapest : 1960. 81 p. T. C 28413 OSzK.

d. hídrekonstrukció

 

(K 53)

Közúti hidak építési és fenntartási zsebkönyve./ Apáthy Árpád et al.

Budapest : Műszaki K, 1988. 311 p. T. KTI Rt.

d. hídépítés; hídfenntartás

 

(K 54)

Apavári Hortobágy-híd statikai számítása.

Budapest : UVATERV, 1967.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1970. 20.k. 6.sz. 244.p.

d. Hortobágy-híd (Apavár); statikai számítás; Apavár

 

(K 55)

Ártéri híd.

Magyar Nagylexikon, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1.k. 1994. 426 p. T. B 11350 KTI Rt.

d. ártéri híd

 

(K 56)

Hidak Bács-Kiskun megyében./ Szerk.: Tóth Ernő.

Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 1999. 144 p. T. MB-68002 OSzK.

d. vasúti híd; közúti híd; közúti híd (Bács-Kiskun megye); vasúti híd (Bács-Kiskun megye); Bács-Kiskun megye

 

(K 57)

Hidak Bács-Kiskun megyében./ Szerk.: Tóth Ernő.

Kecskemét : Kecskeméti Lap és Könyvkiadó Kft., 1999. 144 p. T. B-12391 KTI Rt.

d. hídépítéstörténet (Bács-Kiskun megye); közúti híd (Bács-Kiskun megye); vasúti híd (Bács-Kiskun megye)

 

(K 58)

Az algyői Tisza-híd háromnyílású acélszerkezetének kísérleti vizsgálata.

Budapest : BME, 1977. 202 p.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1979. 29.k. 10.sz. 448,p.

d. Tisza-híd (Algyő); Algyő

 

(K 59)

Az óbudai híd elhelyezése.

Budapest : Egyetemi ny., 1934. 36 p. á:6.

d. hídtervezés; hídépítés; Árpád híd (Budapest); Óbudai híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 60)

Az országos közúthálózat megfelelősége. 1981-1986.

Budapest : KM, 1987. 39 p. T. B-12056 KTI Rt.

d. közúthálózat (Magyarország); közúti híd (Magyarország)

 

(K 61)

Az újjáépülő Margit híd rajzai.

Budapest : Rosner, 1947. 36 p. T. 163738 OSzK.

d. Margit híd (Budapest); hídújjáépítés; Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 62)

Az utak és hidak tsinálására szolgáló regulák.

Béts : Trattner, 1847. 16 p. T. 322098 OSzK.

d. hídépítés; útépítés; technikatörténet (Magyarország)

 

(K 63)

Bács-Kiskun megyei utak.

Kecskemét : Kecskeméti Közúti Ig., 1977. 80 p. T. B 5142 KTI Rt.

d. Duna-híd (Baja); Duna-híd (Dunaföldvár); Tisza-híd (Tiszaug); Baja; Dunaföldvár; Tiszaug

 

(K 64)

Az M7 autópálya Budapest-Siófok közötti szakaszának tervezése. 2. kötet./ Bacsó Antal; Reinisch Egon

Budapest : Műszaki K., 1967. 3-16 p. á:29.

d. autópálya építése (M7); autópályahíd; közúti felüljáró; úttervezés; M7 autópálya

 

(K 65)

Hidak építésének ellenőrzése./ Baksay Zoltán

Budapest : Közlekedési K., 1951. 61 p. T. B 24196 OSzK.

d. hídépítés; minőség-biztosítás

 

(K 66)

Kis- és középnyílású hidak korszerű típusa és építése./ Baksay Zoltán

Budapest : KÖZDOK, 1963. 103 p. T. C 45697 OSzK.

d. hídépítés; kisnyílású híd; középnyílású híd

(K 67)

Balatoni autópálya. Budapest-Nagykanizsa-Letenye országos közút.

Budapest : UVATERV, 1968. 60 p.

d. M7 autópálya; közúti felüljáró; közúti híd építése

 

(K 68)

Autópálya hidak sózás okozta meghibásodása és a hidak javítása./ Balázs György

Budapest : KÖZDOK, 1984. 141 p.

d. autópályahíd; hídrekonstrukció; téli hídüzemeltetés

 

(K 69)

Közúti vasbeton hídszerkezetek korrózió védelme./ Balázs György

Budapest : BME, 1991. 178 p.

d. vasbeton szerkezet; közúti hídszerkezet; korrózió elleni védelem

 

(K 70)

Hídvédelmi anyagok összehasonlító vizsgálata./ Balázs György

Budapest : BME, 1992. 145 p.

d. hídvédelem; anyagvizsgálat

 

(K 71)

Betonszerkezetek tartóssága./ Balázs György

Budapest : Akadémiai K., 1996. 216 p.

d. betonszerkezet; betonhíd

 

(K 72)

Beton és vasbeton./ Balázs György

Budapest : Műegyetemi K., 1997. 171 p.

(Tudományos Közlemények 37. BME Építészmérnöki Kar.).

d. betonszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 73)

Beton és vasbeton szerkezetek diagnosztikája 1. Általános diagnosztikai vizsgálatok. Szerk.: Balázs György; Tóth Ernő.

Budapest : Műegy. K., 1997. 396 p. T. B-27924 OSzK.

d. anyagvizsgálat; betonszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 74)

Beton- és vasbeton szerkezetek diagnosztikája II. Esettanulmányok. Szerk.: Balázs György; Tóth Ernő.

Budapest : Műegyetemi K., 1998. 467 p. T. C-28622 KTI Rt.

Elemző címleírását ld. a fejezetek kivetítésénél a megfelelő szerzőnél.

d. betonhíd; vasbeton híd; betonszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 75)

Szálerősítésű betonok a kutatástól az alkalmazásig. Szerk.: Balázs L. György.

Budapest : FIB CEB-FIP, 1999. 288 p. T. C-28615 KTI Rt.

d. betonhíd; betonszerkezet; szálerősítésű beton

(K 76)

"Tartók 2000". [A] VI. magyar tartószerkezeti konferencia 2000. május 25-26., Budapest. Szerk.: Balázs L. György; Kovács Béla.

6 Tartók 2000; 2000-05-25--26 Budapest, Magyarország

Budapest : BMGE, 2000. 333 p. T. C- 28623 KTI Rt.

1. Folyami acélhidak felújítása. / Mátyássy László, p. 96-107. á.12 h.1. 2. Vasúti együttdolgozó acél-beton hídszerkezetek. / Köllő Gábor, p. 226-250. á.25 h.3.

d. Magyar tartószerkezeti konferencia 6. (Budapest, 2000.05.25-26.); acélhíd; együttdolgozó acélbeton; vasúti híd; hídfelújítás; hídszerkezet

 

(K 77)

A sárospataki vashíd./ Ballagi Géza

Sátoraljaújhely : Landesmann, 1900. 40 p. T. 620740 OSZK.

Válasz: Meczner Gyula, 20 p.

d. vashíd (Sárospatak); Sárospatak

 

(K 78)

Szilárdságtani táblázatok, hidak és szerkezetek méretezése./ Bán Tivadarné

Budapest : Műszaki K., 1977. 190 p. T. C 72880 OSzK.

d. hídszerkezet; szilárdsági vizsgálat

 

(K 79)

Hídépítési szakmai ismeretek./ Bán Tivadarné; Kádár Jenő

Technikusminősítő tankönyv, Budapest : KPM Közúti Főosztály, 1976. 298 p. á:244. T. KTI Rt.

d. hídépítés; hídszerkezet

 

(K 80)

Hídépítési szakmai ismeretek. Technikusminősítő tankönyv./ Bán Tivadarné; Kádár Jenő

Budapest : KPM Közúti Főosztály, 1976. 299 p. T. B-11764 KTI Rt.

d. hídépítés; mélyépítés; vasbetonépítés

 

(K 81)

Hídépítés, földméréstan./ Bán Tivadarné; Móczár Ferenc

Budapest : KÖZDOK, 1985. 1111 p. T. R 3565 KSHK.

d. földmérés; hídépítés

 

(K 82)

Győr története a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Bana József; Morvai Gyula.

Sorozati cím: Városi levéltári füzetek. 1. - Győr : Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1974. 197 p. T. OSzK.

Ismerteti: Polgár Tamás. Levéltári Szemle, 1998. 48.k. 4.sz. 59-62.p.

d. közlekedésföldrajz (Győr); Rábca-híd (Győr); Győr

 

(K 83)

Kis vízfolyások áthidalásának újszerű lehetőségei./ Bándy Irén

Baja : 1967. T. 375964 KSH.

d. kis vízfolyás; áthidalás

 

(K 84)

Kisvasúti hidak és átereszek./ Bárány Gyula

Budapest : 1955. 34 p. T. B 24196 OSzK.

d. áteresz; kisvasúti híd

 

(K 85)

Teherhordó szerkezetek zsebkönyve./ Bárczi István

Budapest : Műszaki K., 1984. 139 p.

d. hídszerkezet; terhelésvizsgálat

 

(K 86)

Ismertető a magyarországi dinamikus cölöp próbaterhelés bemutatóról. Kézirat./ Barczi Péter

Budapest : 1991. T. KTI Rt.

Hiv.: Közl.épít. Mélyép.tud. Sz. 1993. 43. k. 10.sz. 392. p.

d. cölöp; próbaterhelés (Magyarország)

 

(K 87)

A közúti hidak állománya./ Szerk.: Pártos Szilárd.

Magyarország közlekedésügye 1937, Budapest : Pallas, 1937. 364-374 p. t:5.

d. közúti hídállomány (Magyarország)

 

(K 88)

Nagyméretű műtárgyelemek hidraulikus átsajtolása./ Bartos Sándor

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó, é.n. 141 p. T. C 57700 OSzK.

d. műtárgy; hídszerkezet; hidraulikus átsajtolás

 

(K 89)

Műtárgyépítés./ Bartos Sándor; Bándy István

Budapest : Tankönyvkiadó, 1111. 558 p. T. C 24413 KTI Rt.

d. műtárgy; alagútépítés; vízépítési műtárgy

 

(K 90)

Műtárgyépítés./ Bartos Sándor; Bándy Iván

Budapest : Tankönyvkiadó, 1992. 550 p. T. C-25589 KTI Rt.

d. alagút; hídépítés; közúti híd

 

(K 91)

Jelentés külföldi tanulmányutakról. Vasbetétes betonszerkezetek./ Beke József et al.

Budapest : Pallas Rt., 1904. 84 p. T. T. 8370 OSzK és UKIG.

d. vasbetétes betonszerkezet; vasbeton szerkezet; vasbeton híd

 

(K 92)

Közlekedési viszonyok és úthálózat a Délnyugat-Dunántúlon a 18-19. század fordulóján./ Bencze Gyula

Közlekedési összeköttetések fejlődése Pannónia térségében 1918-ig, Budapest : Maribor, 1977. 135-150 p. T. KTI Rt.

Hiv.: Közl.tud. Sz. 1992. 42. k. 8. sz. 317. p.

d. közúti híd (Dunántúl); hídvagyon; Dunántúl

 

(K 93)

Dinamikus cölöpminősítési eljárások./ Berczi Péter; Kovács Gábor

Magyar Geotechnikai Konferencia kiadványa, Ráckeve : 1992. 23-32 p. T. KTI Rt.

d. alapozás; cölöpminősítés; hídszerkezet

 

(K 94)

A közlekedés fejlődése és a városépítési vonatkozásai = Budapest városépítésének története 1945-1990. Tanulmányok./ Berczik András

Budapest : Műszaki K., 1999. 186-238 p. T. MC 125084 OSzK.

Megj.: A budapesti közúti és vasúti hidakkal p.191-192. Hídépítés p.195-196. A Duna-hidak (Kossuth híd lebontásától - az Árpád híd rekonstrukciójáig). A Duna-hidak (Erzsébet híd újjáépítése és az Árpád híd problémája) p.201-202. Utak, csomópontok, közúti műtárgyak p.207-212. 1. Az újjáépítés 1945-1949 p.190-194. 2. A huszonkét kerületes Budapest létrejötte, az erősített iparfejlesztés, a metróépítés megkezdése 1950-1953 p.194-199. 3. A tömeges lakásépítés, a felszíni közlekedés fejlesztésének kezdete

1954-1963 p.199-205. 4. Törekvés a város és közlekedése tervszerű, arányos fejlesztésére (1964-1975) p.205-214. 5. Fokozodó gazdasági nehézségek, a fejlesztés arányainak torzulása, közlekedésfejlesztés lassulása 1976-1990 p.214-223. Minden fejezetben Duna-hidak c. alfejezet.

d. közúthálózat; Duna-híd (Budapest); közúthálózat (Budapest); városi közlekedés (Budapest)

 

(K 95)

Tartórácsok számítása./ Béres Elek

Budapest : ÉTI, 1967. 133 p. T. C 52544 OSzK.

d. tartórács; tartószerkezet

 

(K 96)

A főváros térségében tervezett M0 gyűrű. = Természetvédelem. A nyomvonalas közlekedési létesítmények természeti környezet feldaraboló hatása./ Berg Tamás

5. IENE (INFRA ECO NETWORK EUROPE) Tanácskozás; 1999-04-16 Budapest

Sorozati cím: Közutak Európában. 4.. Budapest : Állami Közúti Műszaki és Információs Kht, 1999. 49-51 p. T. B-12834 KTI Rt.

d. hídépítés; M0 autóút; hídépítési terv (M0 autóút északi hídja)

 

(K 97)

Budapest Lexikon. Szerk.: Berza László.

Budapest : Akadémiai Kiadó, 1-2.k. 1993. T. KTI Rt.

Duna-hidak 1. k. 344. p., Dunai átkelőforgalom 1. k. 344-346. p., Ideiglenes hidak 1. k. 582. p., A budapesti közúti hidakról: Árpád híd 1. k. 75-76. p., Erzsébet híd 1. k. 387-388. p., Lánchíd 2. k. 19-20. p., Margit híd 2. k. 108-109. p., Petőfi híd 2. k. 319. p., Szabadság híd 2. k. 417. p., Városligeti híd = Városliget 2. k. 602-606. p. A budapesti vasúti hidakról: Összekötő vasúti híd 2. k. 268-269. p., Soroksári Duna-ág 2. k. 405. p., Újpesti vasúti híd 2. k. 563. p. Már nem létező hidak: hajóhíd 1.

k. 525. p., Kossuth híd 1. k. 709. p., Gubacsi híd ld. Duna-hidak 1. k. 344. p. Manci híd ld. Ideiglenes hidak 1. k. 582. p. Repülőhíd 2. k. 365. p. A közúti felüljárókról csak a különböző utcáknál ad említést. Ferdinánd híd 1. k. 421. p., távolsági utak 2. k. 495-496. p.

d. Duna-hidak (Budapest); hajóhíd; repülőhíd; Soroksári Dunaág hídjai (M0 autóút); Árpád híd (Ráckeve)

 

(K 98)

A Széchenyi Lánchíd és Clark Ádám. The Széchenyi Chain Bridge and Adam Clark/ Bibó István; Bródy Judit; Gáll Imre

Budapest : Városháza, 1999. 196 p. T. MC-128781 (magy.), MC-128974 (ang.) OSzK.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Clark Ádám (hídépítő mérnök)

 

(K 99)

Mélyépítési tervezési irányelvek nagyméretű süllyesztett szekrények tervezéséhez és statikai számításához./ Binyei István

Budapest : MÉLYÉPTERV, 1963. 36 p. t:10. T. D 16434 OSZK.

d. süllyesztett szekrény; mélyépítés

 

(K 100)

Vékonyfalú vagy könnyű acélszerkezetek tervezése és gyártása a Dunai Vasműben./ Bíró János; Mogyoródi Sándor

Dunaújváros : 1967. 23 p. T. XD 26814 OSzK.

Kivonat a Dunai Vasmű 14. számából.

d. acélszerkezet; acélszerkezet tervezése

 

(K 101)

A Körös-Tisza-Maros köz középkori települési rendje./ Blazovich László

Sorozati cím: Dél-Alföldi évszázadok. BékéscsabaSzeged : Csongrád megyei Tanács, 1985. 207 p. T. C 88206 OSzK.

Hiv.: Szegfű László...Levéltári Szemle, 1985. 66.k. 3.sz. p.69-72.

d. hajóhíd; pontonhíd; hajóhíd (Tisza); pontonhíd (Tisza)

 

(K 102)

A csongrádi régió 1100 éve./ Blazovich László; Kristó Gyula

Szeged : 1993. 305 p. T. FSzEK.

d. Belvárosi híd (Szeged); vasúti híd (Szeged); hídpusztulás (vasúti híd, Szeged); vasúti híd (Csongrád); Tisza hidak (Csongrád megye); Maros-híd (Makó); régiótörténet (Csongrád megye); Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(K 103)

A doborgázi Duna-híd előmunkálatai./ Böch Béla

Budapest : Studium, 1943. 8 p. T. 143132 OSzK.

Klny.: a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyéből.

d. Duna-híd (Doborgáz); Doborgáz

 

(K 104)

A budapesti Duna-hidak roncsainak vízduzzasztása./ Bogárdi János

Budapest : 1946. 20 p. T. 21524/2 OSzK.

Klny.: a Vízügyi Közlemények 1946. évi évfolyamából; (Magyar Vízügyi Tanulmányok 2).

d. Duna-hidak (Budapest); hídroncs; vízduzzasztás

 

(K 105)

Budapest közlekedési helyzete 1990-1997./ Bognár Virág

Budapest : KSH Budapesti és Pest megyei Igazgatósága, 1998. 45 p. T. MD 68505 OSzK.

d. Duna-híd (Budapest); városi közlekedés (Budapest)

 

(K 106)

Előfeszített betonhidak./ Bölcskei Elemér

Budapest : 1952. 33 p. T. D 15568 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa M 28).

d. betonhíd; előfeszített hídszerkezet

 

(K 107)

Előregyártott vasbeton hídszerkezetek./ Bölcskei Elemér

Budapest : 1953. 35 p. t:II. T. C 11680 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásaiból M 1-4 1886).

d. előregyártott hídszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 108)

Beton-, vasbeton- és feszített beton hidak./ Bölcskei Elemér

Budapest : Tankönyvkiadó, 1973. 442 p. T. D 32754 OSzK.

Előzmény.: 1963. D 32254 OSZK ; 1968. C 55503 OSZK.

d. betonhíd; feszített betonhíd; vasbeton híd

 

(K 109)

Vasbetonhidak./ Bölcskei Elemér; Csaba László; Miticzky Tamás

Budapest : Műszaki K., 1959. 276 p. T. C 25220 OSzK.

d. vasbeton híd; vasbeton szerkezet

 

(K 110)

Vasbeton szerkezetek./ Bölcskei Elemér; Orosz Árpád

Budapest : Tankönyvkiadó, 1972. 355 p.

d. vasbeton szerkezet

 

(K 111)

Vasbeton szerkezetek. Héjak./ Bölcskei Elemér; Orosz Árpád

Budapest : Tankönyvkiadó, 1973. 476 p.

d. vasbeton szerkezet

 

(K 112)

Vasbeton szerkezetek./ Bölcskei Elemér; Tassi Géza

Budapest : Tankönyvkiadó, 1970. 307 p. T. C 59820 OSzK.

d. feszített tartószerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 113)

Jelentés a recski vasúti Tarna-híddal kapcsolatos vizsgálatokról./ Bölcskei Elemér; Tassi Géza; Windisch Antal

Budapest : BME, 1967.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1968. 18.k. 12.sz. 565.p.

d. Tarna-híd (Recsk); vasúti híd (Recsk); Recsk

 

(K 114)

Betonacél a vasbeton szerkezetben./ Bonó László

Budapest : ÉTK, 1985. 274 p. T. B 8193 KSH.

d. anyagvizsgálat; betonacél; vasbeton szerkezet

 

(K 115)

Alagútépítés./ Bonta József

Budapest : Közlekedési és Mélyépítőipari K., 1950. 22 p. T. 208730 OSzK.

Mélyépítőipari kézikönyv.

d. alagútépítés

 

(K 116)

Feszített betonszerkezetek. 1.2.k./ Böröcz Imre

Budapest : Közlekedési K., 1953.

Hiv.: Építőanyag, 1998. 50.k. 3. sz. 110.p.

d. feszített beton; feszített betonhíd; feszített betonszerkezet

 

(K 117)

Útépítőgépek kézikönyve. Felszerelések és gépesített szerszámok hidak és átereszek építésére./ Borodacsov, I.P.; Vasziljev, A.A.; Prusszak, B.N.

Budapest : Közlekedési K, 1952. 417-457 p. T. C-1081 KTI Rt.

d. hídépítés; hídépítő gép

 

(K 118)

Borsod vármegye katonai leírása. ([Az] 1780-as évek).

Sorozati cím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltári Füzetek. 31. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, 1990. 117 p.

d. katonai híd (Borsod megye); Borsod megye

 

(K 119)

Budapest építészettörténete, városképei és műemlékei./ Szerk.: Pogány Frigyes.

Budapest : Műszaki K., 1959. 335 p. T. 139025 OSzK.

A budapesti Duna-hidak c. fejezet: 288-290.p.

d. Duna-hidak (Budapest); közúti hidak (Budapest); vasúti hidak (Budapest)

 

 

(K 120)

Mélyépítési ismeretek./ Borsos József

Budapest : Tankönyvkiadó, 1963. 22 p. T. C 36775 OSZk.

d. mélyépítés; hídépítés; útépítés

 

(K 121)

Hidak./ Borsos László; Gerő László

Budapest : Corvina K., 1970. 103 p. á:4.

d. közúti híd (Magyarország); vasúti híd (Magyarország)

 

(K 122)

Hídszerkezetek mikronyomásának megfigyelési módszere./ Borzsák Péter

Budapest : KTI, 1986. 8 p.

Tájékoztató az Intézet [KTI] 1986. évi kutatási tevékenységéről.

d. anyagvizsgálat; hídszerkezet; próbaterhelés

 

(K 123)

Jókai Mór utca - Szabadnép utca - Szent László templom - Völgyhíd - Vadaspark - Vidám park - Betekints völgy = Veszprém./ Bottlik Mihály

Budapest : Panoráma, 1968. 130-139 p. T. MB 58857 OSzK.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); Veszprém

 

(K 124)

[A] komáromi Erzsébet híd. Épült 1891-1897. Gregersen G. és fia építő vállalkozók által. Breitenbach Károly Fotóalbum 1992. Szerk.: Breitenbach Károly.

1992. T. OSZK.

d. Duna-híd (Komárom-Komarno; Erzsébet híd (Komárom-Komarno); Komarno-Komárom

 

(K 125)

A hegesztett szerkezetek gyártása. A gépesített hegesztés kötésminősége a technológia és az ellenőrzés függvényében./ Brenner András

Budapest : BME MTI, 1990. 110 p. T. OSZK.

d. acélszerkezet; vasbeton szerkezet; szerkezetgyártás; gépesített hegesztés

 

(K 126)

Budapest áramellátásának története 1893-1933.

Budapest : Budapest Székesfőváros Elektromos Művek, 1934. T. OSZK.

Hiv.: Villamosság 1988. 36. k. 3. sz. 86. p.

d. hídvilágítás

 

(K 127)

Budapest főváros és az Osztrák-magyar Államvasútpálya-társaság között a Ferdinánd-híd dolgában kötött egyesség.

Budapest : 1887. 7 p. T. B 356931 OSzK.

d. Ferdinánd híd (Budapest)

 

 

 

(K 128)

Budapest Fővárosi Tanács V. B. városrendezési és építészeti osztályának előterjesztése a v.b. számára Budapest városképéről.

Források Budapest történetéhez, Budapest : Budapest Főváros Levéltára, 1988. 180-183 p. T. 404958/9 Országgyűlési K.

d. városrendezés; hídtervezés (Budapest); Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 129)

Budapesti Városi Tanács V. B. közlekedési osztályának előterjesztése a v.b. számára a főváros közlekedésének távlati fejlesztéséről.

Források Budapest történetéhez, Budapest : Budapest Fővárosi Levéltár, 1985. 40-44 p. T. 404958/9 Országgyűlési K.

d. hídtervezés (Budapest); közúti híd (Magyarország); közlekedésfejlesztés (Budapest)

 

(K 130)

Betonadalékszerek./ Buday György

Budapest : ÉTK, 1999. 136 p. h:66. T. C-28621 KTI Rt.

d. betonhíd; betonadalék; korrózió elleni védelem

 

(K 131)

Feszített hidaknál alkalmazott feszítőpászmák vizsgálatának pontosítása. Feszített csavarok vizsgálatának korszerűsítése./ Buros László

Budapest : KTI, 1991. 52 p. T. A 13181 KTI Rt.

d. feszített híd; anyagvizsgálat

 

(K 132)

Duna-hidak./ Buza Péter

Budapest : Városháza, 1992. 60 p. T. B 142108 OSZK.

d. Duna-hidak (Magyarország)

 

(K 133)

Duna-hidak./ Buza Péter

Budapest : Városháza, 1999. 57 p. T. MB-171732 OSzK.

2. átd. bőv. kiadás.

d. Duna-híd (Magyarország)

 

(K 134)

Adatok a Lánchíd és Margit híd közötti Dunapart építésének történetéhez./ C. Harrach Erzsébet

Sorozati cím: Budapest Főváros Levéltára Közleményei. '78.. Budapest : Budapest Főváros Levéltára, 1979. 305-329 p. á:27.

Megj.: Hidak, hídfők, közlekedés c. fejezet p.309-314.

d. hajóhíd; hajóhíd (Pest-Buda); Széchenyi Lánchíd (Budapest); Margit híd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 135)

Castrum bene 1989. Várak a 13. században. Burgen im 13. Jahrhundert

Gyöngyös : Mátra Múzeum, 1990. 313 p.

d. fahidak (magyarországi várak); várfeljárók 1201-1300 (Magyarország)

 

(K 136)

A vasúti hidak újjáépítése./ Cholnoky Tibor

Magyarország közlekedésügye 1947, Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, 1947. 66-75 p.

d. hídújjáépítés; vasúti híd

 

(K 137)

Einige Worte über den Bau der Ofner-Pesther. Kettenbrücke (Aus dem englischen Manuscript übers). (Néhány szó a Buda-pesti építkezések állásáról)./ Clark, Adam

Pest : Heckenast, 1843. 37 p. T. 260768 KSH.

d. hídépítés; Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 138)

Korai vas- és vasbeton építkezésünk./ Császár László

Budapest : Műszaki K., 1978.

d. vasbeton híd; vashíd

 

(K 139)

Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez./ Csellár Ödön

Budapest : Tankönyvkiadó, 1967. 83 p. T. XC 51351 OSzK.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; méretezés

 

(K 140)

Magasépítési acélszerkezetek./ Csellár Ödön

Budapest : Műszaki K., 1982. 235 p. T. KTI Rt.

d. acélszerkezet; magasépítés

 

(K 141)

Táblázatok, acélszerkezetek méretezésére. Egyetemi segédkönyv./ Csellár Ödön

Budapest : Tankönyvkiadó, 1990. 151 p. T. C 18363 KTI Rt.

Előzmény.: 1967. 83 p. XC 51351 OSZK ; 1976. C 16370 KTI.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; méretezés

 

(K 142)

Magyarázatok a könnyű acélszerkezetek méretezési irányelveihez./ Csellár Ödön; Halász Ottó

Budapest : ÉTI, 1961.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1964.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; méretezés

 

(K 143)

Könnyű acélszerkezetek./ Csellár Ödön; Halász Ottó

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1962. 129 p. T. C 36463 OSzK.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat

 

 

(K 144)

Vékonyfalú acélszerkezetek./ Csellár Ödön; Halász Ottó; Réti Vilmos

Budapest : Műszaki K., 1965. 300 p. á:203. t:34.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; szilárdsági vizsgálat

 

(K 145)

Vác. Pest megye műemlékei. 2.k./ Szerk.: Dercsényi Dezső.

1958. 245-362 p. T. OSzK Könyvolvasó.

d. kőhíd; barokk híd (Gombás patak, Vác); Vác

 

(K 146)

Közlekedés, Hírközlés = Magyarország megyéi./ Cservenyák László

Budapest : Kossuth K., 1984. 84-85 p. T. W 18248/1985 M 5013 N.

d. Szamos-híd (Szamosbecs); Szamos-híd (Tunyogmatolcs); vasúti híd (Bodrog); Szamosbecs; Tunyogmatolcs; Bodrog

 

(K 147)

Heves megye II. József-kori katonai leírása (1783-1785)./ Csiffány Gergely; B. Huszár Éva

Eger : Heves megyei Levéltár, 1999. 224 p. T. UKIG.

d. közúti híd; közúti híd (Heves megye); pontonhíd (katonai); pontonhíd; Heves megye

 

(K 148)

Acélhidak szerkezeti elemei./ Csikós Istvánné

Budapest : Műszaki K., 1982. 14 p. T. D 41825 OSzK.

d. acélhíd; hídszerkezet

 

(K 149)

A hídgazdálkodás rendszere és a HBM ismertetése. Kézirat./ Csorba Árpád

Budapest : 1992. T. KTI Rt.

d. hídgazdálkodás; HBM (hídüzemeltetés); BMS

 

(K 150)

Abaúj-Tolna vármegye katonai leírása az 1780-as évekből. Szerk.: Csorba Csaba.

Sorozati cím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltári Füzetek. 33.. Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, 1993. 195 p.

Hiv.: Levéltári Szemle, 1995. 66.k. 1-2.sz. p.306.

d. közúti híd; katonai híd; közúti híd (Abaúj-Tolna megye); Abaúj-Tolna megye

 

(K 151)

Várak a Hegyalján: Tokaj, Ónod, Szerencs./ Csorba Csaba

Budapest : Panoráma, 2000. 184 p.

d. Tisza-híd (Tokaj); Bodrog-híd (Sárospatak)

 

(K 152)

Közcsend és közbiztonság Budán, Pesten és Óbudán 1848-49-ben. Dokumentumok Budapest Főváros Levéltárának irataiból. Szerk.: Czaga Viktória; Jancsó Éva.

Budapest : Fővárosi Levéltár, 1998. 295 p.

Ism. Fábiánné Kiss Erzsébet = Levéltári Szemle, 1999. 2.sz. p.59-60.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídavatás (Széchenyi Lánchíd)

 

(K 153)

Táblázatok vasszerkezetek méretezéséhez és súlyszámításhoz./ Czakó Adolf

Budapest : Franklin, 1909. 47 p. T. UKIG.

d. vasszerkezet

 

(K 154)

A budapesti Ferenc József híd építésének története./ Czekelius Aurél; Szántó Albert

Budapest : Pátria, 1896. 30 p. t:5. T. 296251 OSzK.

d. Ferenc József híd (Budapest); Szabadság híd (Budapest); hídépítés-történet; Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(K 155)

A Duna, a hidak és a Margit-sziget. Magyarország./ Czellár Katalin; Somorjai Ferenc et al.

Budapest : Panoráma, 1999. 188-196 p. T. C-28422 KTI Rt.

3. jav. kiad.

d. Margit-sziget (Budapest); Duna-hidak (Budapest)

 

(K 156)

Magyarország./ Czellár Katalin; Somorjai Ferenc et al.

Budapest : Panoráma, 1999. 898 p. T. C-28422 KTI Rt.

3. jav. kiad.

d. vasúti völgyhíd; közúti híd; közúti felüljáró; közúti híd (Magyarország); vasúti híd (Magyarország); közúti felüljáró (Magyarország); közúti völgyhíd (Magyarország); vasúti völgyhíd (Magyarország)

 

(K 157)

Magyarország közlekedése a 19. században./ Czére Béla

Budapest : MÁV Vezérigazgatóság, 1997. 268 p. T. MD 65063 OSzK.

d. hajóhíd; fahíd; vonórudas ívhíd; Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 158)

Tanulmány és javaslatok a vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek tervezéséhez és építéséhez./ Dalmy Dezső; Farkas Gyula

Budapest : 1992. 98 p.

d. feszített vasbeton híd; vasbeton híd; hídszerkezet

 

(K 159)

Budapesti hidak./ Dalmy Tibor

Tartószerkezeti ankét Dr. Mistéth Endre 50. születésnapja tiszteletére;

Budapest : Műegy. K., 1992. 60-63 p. T. MB-143058 OSZK.

d. Duna-hidak (Budapest); konferencia (Budapest 1992.09.22.)

(K 160)

Feszített csavarkötések teherbírásának vizsgálata alkáli szilikát bevonat kikísérletezéséhez./ Darvas Endre; Gállik István

Budapest : UVATERV-KÖTUKI, 1976.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1979. 29.k. 10.sz. 434.p.

d. feszített csavarkötés; teherbírás

 

(K 161)

Az első pesti függőhíd./ Darvas István

Budapest : 1948. 16 p. T. OSzK.

Klny.: a Városi Szemle 1948. 2. számából.

d. függőhíd; Erzsébet híd (Budapest); Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(K 162)

A házilagos hídfenntartási munkák szervezése és gépesítése./ Dávid Tivadar

Budapest : KÖZDOK, 1983. 303-312 p.

d. hídfenntartás; hídüzemeltetés; hídszerkezet védelme

 

(K 163)

A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi-iratok katalógusa. Lánchíd (263-284. számú iratok)./ Szerk.: Marzell Ferenc.

Sorozati cím: Források a vízügy múltjából. 7.. BudapestEsztergom : Vízgazdálkodási Intézet, 1990. 40-42 p. T. MC 109865 OSzK.

d. Széchenyi István (hídépítési terv); Lánchíd építésének előkészületei (Pest-Buda); Lánchíd építése (Pest-Buda)

 

(K 164)

A határmenti úthálózat az iparosodást megelőző korban és az iparosodás korai szakaszában Alsó-Ausztria és Nyugat-Magyarország Burgerland területén./ Deák Ernő

A közlekedési összeköttetés Pannónia térségében 1918-ig, Budapest : Maribor, 1971. 190-197 p. T. KTI Rt.

Hiv.: Közl.tud. Sz. 1992. 42. k. 8. sz. 317. p.

d. közúthálózat (Nyugat-Magyarország); hídvagyon (Dunántúl)

 

(K 165)

Acélhidak./ Dénes Endre; Korányi Imre

Budapest : Tankönyvkiadó, 1965. 231 p. T. 365658 KSH.

d. acélhíd; acélszerkezet

 

(K 166)

Vasúti hídszabályzat./ Dénes Endre; Németh István

Budapest : KPM Vasúti Hídosztály, 1974.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1975. 25.k. 3.sz. 126.p.

d. Vasúti hídszabályzat; szabványosítás

 

(K 167)

Budapestre vezető út. Híd műemlék. = Vác./ Dercsényi Dezső; Granasztói Pál

Budapest : 1960. 124-125 p.

d. kőhíd; barokk híd (Gombás patak, Vác); Vác

 

(K 168)

Az Eskütéri híd Budapesten. Városrendezési és szabályozási tanulmány./ Devicz Ferenc

Budapest : Rózsa Kálmán ny., 1894. 31 p. á:1 mell. T. 62444 OSzK.

d. Eskütéri híd (Budapest); Erzsébet híd (Budapest); Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(K 169)

Budapest műemlékei és újabb épületei. Nagy-Budapest./ Szerk.: Szilágyi Sándor.

Budapest : Országos Közmunka Tanács, 1927. 30-43 p. T. 214453 OSzK.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 170)

A Ganz Híd- Daru- és Acélszerkezetgyártó Részvénytársaság története 1874-1994./ Domanovszky Sándor

Budapest : Ganz Acélszerkezet, 1995. 92 p. á:134. h:95. T. B-12777 KTI Rt.

d. hídszerkezet; Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Rt; acélszerkezet; hídépítés; hídszerkezet gyártása

 

(K 171)

A vasúti acél-hidszerkezetek magyarországi építésének 140 éve./ Domanovszky Sándor

Vasúthistóriai Évkönyv 1995, Budapest : Ganz Acélszerkezet Rt., 1996. 1-36 p.

d. acélszerkezet; vasúti híd (Magyarország)

 

(K 172)

Az esztergomi Mária Valéria Duna-híd újjáépítése = Közlekedési Múzeum évkönyve 1999-2000./ Domanovszky Sándor

Sorozati cím: Közlekedési Múzeum évkönyve 12. Budapest : Közlekedési Múzeum, 2001. 283-292 p. á:8. t:2. T. UKIG.

d. hídújjáépítés; hídújjáépítés (Mária Valéria híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(K 173)

Hidak építése és fenntartása./ Doskar Ferenc

Budapest : KPM Vasúti Főosztály, 1960. 523 p. T. 340470 KSH.

d. hídépítés; hídfenntartás; vasúti híd

 

(K 174)

Dunaföldvári Duna-híd 1928-1930.

Budapest : Athenaeum, 1930. 8 p. á:21. T. 71708 OSzK.

d. Duna-híd (Dunaföldvár); Dunaföldvár

 

(K 175)

Alagútépítési rendszerek és módszerek./ Dzsida László; Dzsida Olga

Budapest : Nehézipari K., 1952. 463 p. T. 26153 OSzK.

d. alagútépítés; alagútfalazás

 

(K 176)

A függőhidak általános elméletének megalapozása és felépítése a mátrixszámítás segítségével./ Egerváry Jenő

Budapest : 1957. T. C 22574 OSzK.

MTA Matematikai Intézetének Közleményei 1957. 1.sz. 3-32 p.

d. függőhíd; hídépítés; mátrixszámítás

 

(K 177)

Egy komoly szó a vasútakat összekötendő híd tárgyában.

Budapest : Khór Wein ny., 1871. 12 p. á:1 térk. T. 217636 OSzK.

d. vasúti híd építése

 

(K 178)

Ein Wert über die zwischen Ofen und Pesth zu erbauende feste Brücke Pest (A Buda és Pest között felépítendő állandó híd.).

Leipzig : Heckenast, 1836. 80 p. T. 214934 OSzK.

d. hídépítési terv (Pest-Buda között)

 

(K 179)

Temesvár és hídjai. Temesvar und seine Brücken./ Engelmann, F.

Bukarest : Newer Weg Kalender, 1972.

Hivatkozik Jancsó Árpád: A temesvári Bega-hidak krónikája, Budapest, 1999.

d. közúti hidak (Temesvár); Bega-hidak (Temesvár); Románia

 

(K 180)

Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX-XX. században. A megye útjai a gépkocsiforgalom megindulása előtt (1800-1910). = Somogy megye múltjából./ Erdősi Ferenc

Kaposvár : Somogy megyei Levéltár, é.n. 269-319 p. á:13. t:4. h:68. T. Somogy megyei Levéltár.

d. közúthálózat (Somogy megye); közúti hidak (Kapos-híd); közutak története 1800-1910 (Somogy megye)

 

(K 181)

A közlekedés fejlődésének területpolitikai vonatkozásai és hatása a területekre és a településekre Magyarországon 1944-ig./ Erdősi Ferenc

Pécs : Kézirat, 2000. 151 p. á:19. t:27. h:43. T. B-12770 KTI Rt.

d. vasúti híd; hídépítés; közúti híd; közlekedéspolitika; hídépítés (Magyarország); vasúti hídépítés (Magyarország); közlekedéspolitika (Magyarország)

 

(K 182)

Európa közlekedése és a regionális fejlődés./ Erdősi Ferenc

Budapest : Dialog Campus K., 2000. 548 p. T. MC-132368 OSzK.

Ism.: Michelberger Pál / Magyar Tudomány, 108.[46.]k. 2001. 2.sz. p.253-254.

d. közúti híd; közúti alagút (Európa); közúti hidak (Európa); vasúti alagutak (Európa); vasúti hidak (Európa)

 

(K 183)

Erzsébet királyné hídja. A tokaji Tisza-híd története.

1997. 63 p. h:25.

d. Erzsébet királyné hídja (Tokaj); Tisza-híd (Erzsébet királyné hídja, Tokaj); vasúti híd (Tokaj); Tisza-híd; Tokaj

 

(K 184)

Eskütéri híd - Eskütér Brücke 1. A tervezet általános Indoklása.

Budapest : 1896. 16 p. T. 23430/1 OSzK.

d. Erzsébet híd (Budapest)

 

(K 185)

Esztergom 2000.

Budapest : VÁTI, 1984. 25 p.

d. Mária Valéria híd (Esztergom-Párkány); Esztergom; hídújjáépítési terv; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(K 186)

A Margit-híd./ F. Mihály Ida

Budapest : Képzőművészeti alap, 1964. 32 p. T. MB 49989 OSzK.

d. hídépítés-történet; hídesztétika; Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 187)

Hegesztett acélszerkezetek./ Fáber Mihály; Darvas Endre

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1969. 89 p. T. XC 57300 OSzK.

(BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa 6. 49.).

d. acélszerkezet; anyagmegmunkálás; hegesztés

 

(K 188)

Vas és fémszerkezetek fejlődésének újabb irányai. Az alumínium és felhasználása a híd- és magasépítésben./ Fáber Mihály; Szilassy Károly

Budapest : 1960. 75 p. T. C-27999 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3768).

d. alumíniumhíd; alumíniumszerkezet; magasépítés

 

(K 189)

A Szabadság híd. Szerk.: Fábritzky Antal.

Budapest : 1946. 16 p.

d. hídújjáépítés; Szabadság híd (Budapest)

 

 

 

(K 190)

Vasbetonhíd kézikönyv és tervezési segédlet. 2.1. Hidak forgalmi terhei és hatásai./ Szerk.: Szalai Kálmán.

Budapest : BME Vasbetonszerkezetek Tanszéke, 1999. 272-299 p.

Hiv.: Közúti és Mélyépítési Szemle 2001. 51.k. 3.sz. p.121.

d. hídterhelés; forgalomáramlás; vasbeton híd

 

(K 191)

Szabadon szerelt vasbeton hídszerkezetek megbízhatósági vizsgálata./ Farkas János

Budapest : 1986. 30 p. T. D 45936 OSzK.

d. vasbeton szerkezet; vashíd

 

(K 192)

Fémszerkezetek optimális méretezése./ Farkas János; Tímár István

Budapest : BME, 1985. 142 p.

d. anyagvizsgálat; fémhíd; fémszerkezet

 

(K 193)

Hegesztett szerkezetek tervezése. 1. kötet./ Farkas József

Budapest : Tankönyvkiadó, 1968. 172 p. T. X 42575 BME.

(BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa Ng 6. 10.).

d. hídszerkezet tervezése; hegesztés

 

(K 194)

Hegesztett szerkezetek tervezése. 2. kötet./ Farkas József

Budapest : Tankönyvkiadó, 1968. 131 p. T. X 42576 BME.

(BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa Ng 6. 10.).

d. hídszerkezet tervezése; hegesztés

 

(K 195)

Útmutató rácsos vasúti hidak tervezéséhez./ Farkas Mihály

Budapest : Műegyetem K., 1994. 84 p. T. K-22039 MÁV KFI.

d. hídtervezés; rácstartós híd; vasúti híd (Magyarország)

 

(K 196)

A Kill van Kull híd./ Feimer László

Budapest : Egyetemi ny., 1932. 12 p. T. 253835 OSzK.

d. Kill van Kull híd (Hollandia); Hollandia

 

(K 197)

A felrobbantott újvidéki vasúti híd kiemelése./ Feimer László

Budapest : Stadium, 1943. 7 p. T. 241830 OSzK.

Klny.: a MMÉEK-ből.

d. vasúti híd (Újvidék); hídroncs kiemelése; Újvidék

 

(K 198)

Hajlított acéltartók akusztikus és plasztikus tulajdonságai./ Feimer László

Budapest : 1953. 37 p. T. B 15984 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából Ép V-5 1775).

d. hajlított acéltartó

 

(K 199)

Betonszerkezetek hibái./ Feld, J.

Budapest : Műszaki K., 1970. 194 p. T. B 63593 OSzK.

d. betonszerkezet; beton meghibásodása; betonhíd

 

(K 200)

A szegedi Izabella híd. Szerk.: Ferenczy Zoltán.

Budapest : Hídépítő Vállalat, 1974. 11 p.

d. Izabella híd (Szeged 5. sz. főút vasútvonal feletti átvezetés); közúti felüljáró (5.sz. főút); Szeged

 

(K 201)

Folyami átkelőhelyek. = Szabolcs-Szatmár megye története.

1989. 31-32 p.

d. Tisza-hidak (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); Szamos-hidak (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); Tur-hidak (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); közúti hídak (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); vasúti hidak (Szabolcs-szatmár-Bereg megye)

 

(K 202)

A vasúti hidak méretezésének általános kérdései./ Forgó Sándor

Budapest : KPM Közúti Hídosztály, 1974.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1975. 25.k. 3.sz. 126.p.

d. vasúti híd

 

(K 203)

A berettyóújfalusi vasút Berettyó-híd átépítése./ Frigyes Sándor

Budapest : Egyetemi ny., 1928. 7 p.

Klny.: a MMÉEK-ből.

d. Berettyó-híd (Berettyóújfalu); vasúti híd (Berettyóújfalu); Berettyóújfalu

 

(K 204)

Út-, híd és révvámok./ Frisnyák Zsuzsa

Sorozati cím: Közlekedési Múzeum Évkönyve 1985-87. 8.k.. Budapest : Közdok, 1989. 241-270 p. T. KTI Rt.

d. hídvám; révvám; úthasználati díj; hídhasználati díj

 

(K 205)

A magyarországi közlekedés krónikája 1750-2000./ Frisnyák Zsuzsa

Budapest : História, MTA Történettudományi Intézet, 2001. 346 p. T. C-28864 KTI Rt.

d. közúti híd; közúti híd (Magyarország); vasúti híd; vasúti híd (Magyarország); közlekedésfejlődés 1750-2000 (Magyarország)

(K 206)

A közlekedés, szállítás. A posta fejlődése = Szeged története. 3.1. rész./ Gaál Endre

Szeged : 1991. 337-375 p. T. M 8874/III/1 OSzK.

d. közúti híd; közúti híd (Szeged); vasúti híd (Szeged); Belvárosi híd (Szeged); Tisza-híd (Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged); Tisza-híd (Római körút-Temesvári körút között, Szeged)

 

(K 207)

Nemlineáris hidak néhány alkalmazása. Kandidátusi értekezés./ Gádor László

Budapest : 1960. 95 p. T. K 0003297 011260 MTA.

d. nemlineáris híd; ferde kábeles híd

 

(K 208)

Feszített csavaros kötések./ Galgóczy Gábor

Budapest : Műszaki K., 1973. 234 p. t:1. T. B 63320 OSzK.

d. feszített csavarkötés

 

(K 209)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiája./ Galgóczy Károly

Budapest : 1876. 250-252 p. T. OSZK olvasóterem.

d. közúti híd építése (Pest megye); közúti híd tervezése (Pest megye); közúti híd fenntartása; vasúti híd építése (Pest megye)

 

(K 210)

Régi magyar hidak./ Gáll Imre

Budapest : Műszaki K., 1970. 271 p. T. B 65704 OSzK.

d. hídépítés-történet (Magyarország)

 

(K 211)

A budapesti Duna-hidak./ Gáll Imre

Budapest : Műszaki K., 1984. 146 p. T. C 84865 OSzK.

d. Duna-hidak (Budapest)

 

(K 212)

Hídesztétikai elvárások százéves fejlődésének bemutatása néhány Duna-híd példáján./ Gáll Imre

Budapest : Építés- Építéstudomány, 1992. 287-307 p. T. C-26439 KTI Rt.

d. közúti híd; hídesztétika; hídépítés-történet

 

(K 213)

Pest megyei és budapesti hidak./ Gáll Imre; Kovács János; Tóth Ernő

Budapest : UKIG, 1997. 210 p. T. B 11986 KTI Rt.

d. közúti hidak (Budapest); közúti hidak (Pest megye); vasúti hidak (Budapest); vasúti hidak (Pest megye); Pest megye

 

(K 214)

A szabadszállási alumíniumhíd története./ Gállik István

A Kiskörösi Közúti Szakgyűjtemény évkönyve, Budapest, Kiskörös : Közlekedési Minisztérium, 1987. 19-43 p. á:8.

d. alumíniumhíd (Szabadszállás); Szabadszállás

 

(K 215)

A vásárosnaményi Tisza-híd építésének és felrobbantott híd helyreállításának ismertetése./ Gállik István id.

Budapest : 1925. 45 p. T. 400005 OSzK.

d. Tisza-híd (Vásárosnamény); hídrekonstrukció; Vásárosnamény

 

(K 216)

Az új francia hídszabályzat egyes feltűnőbb rendelkezéseinek megvilágítása./ Gállik István id.

Budapest : Műegyetem ny., 1938. 8 p. T. 253885 OSzK.

Klny.: a Technika 1938-as évfolyamából.

d. közúti hídszabályzat (Franciaország); Franciaország; szabványosítás

 

(K 217)

Történelmi visszatekintés régebbi Duna-hídjaink építésére./ Gállik István id.

Budapest : Élet, 1941. 26 p.

Klny.: a Technika 1941. évfolyamából.

d. hídépítés-történet; Duna-hidak (Magyarország)

 

(K 218)

Vasszerkezetek, hegesztett vasutak szilárdsági tulajdonságai, kötéseinek kialakítása és méretezése./ Gállik István id.

Budapest : 1953. 41 p.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 65-10 1397).

d. vashíd; vasszerkezet; anyagvizsgálat

 

(K 219)

Könnyű pályaszerkezetek és hídfárasztás vizsgálatok./ Gállik István id.

Budapest : KÖZDOK, 1963. 112 p. T. C 36808 OSzK.

d. hídfenntartás; pályaszerkezet

 

(K 220)

Hegesztett szerkezetek tervezése./ Gállik István id.

Budapest : Tankönyvkiadó, 1964. 138 p. T. KTI Rt.

d. hegesztett szerkezet; szerkezettervezés

 

(K 221)

A hidak üzemeltetése és fenntartása./ Gálló László

Sorozati cím: Tájékoztató az önkormányzati hidak kezelői részére. II.. Budapest : KÖZDOK Kft., 1996. 56 p. T. C-27930 KTI Rt.

d. hídépítés; hídfenntartás

 

(K 222)

Tartószerkezetek vizsgálata./ Garay Lajos

Budapest : Tankönyvkiadó, 1969. 106 p. T. C 58127 OSzK.

(BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa M. 208.).

d. anyagvizsgálat; tartószerkezet; hídszerkezet

 

(K 223)

A Völgyhíd építését irányító mérnökcsapat tagja volt./ Gáspár Ernő

Veszprém : Veszprémi Városi Tanács, 1988. 19-27 p. T. KTI Rt.

d. völgyhíd építése; Veszprém

 

(K 224)

26. A Budapesti Városi Tanács V.B. számára készült előterjesztés Budapest általános városrendezési tervének programjáról 1951. július 24. Források Budapest történetéhez. Szerk.: Gáspár Ferenc; Szabó Klára.

Sorozati cím: Források Budapest Múltjából. 9/A. - Budapest : Budapest Fővárosi Levéltár, 1985. 106-113 p. T. 404958/9 Országgyűlési K.

240 millió Ft-ot irányoztak elő az első 5 éves tervben hidak rendezésére, a hídvagyon bővítésére.

d. hídtervezés (Budapest); közlekedésfejlesztés (Budapest)

 

(K 225)

Budapest Fővárosi Tanács V. B. városrendészeti és építészeti osztályának javaslata a v.b. számára a Kossuth-híd lebontására 1957 november 14. Szerk.: Gáspár Ferenc; Szabó Klára.

Források Budapest történetéhez, Sorozati cím: Források Budapest múltjából. 9/B. - Budapest : Budapest Fővárosi Levéltár, 1988. 330-331 p. T. KTI Rt.

d. Kossuth híd (Budapest); Duna-híd (Kossuth híd, Budapest)

 

(K 226)

Budapest Fővárosi Tanács V. B. városrendezési és építészeti osztályának előterjesztése a v.b. számára Budapest városképének megjavítása érdekében teendő intézkedésekről 1956. január 26./ Gáspár Ferenc; Szabó Klára

Források Budapest történetéhez, Sorozati cím: Források Budapest múltjából. 9/B. - Budapest : Budapest Főváros Levéltár, 1988. 180-183 p. T. 404958/9 Országgyűlési K.

d. városrendezés; hídtervezés (Budapest); Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 227)

Magyarországi Duna- és Tisza- hidak története = Európai utak és hidak. 8. nemzetközi konferencia anyaga CD-ROM-on. History of Hungarian Danube and Tisza bridges = Roads and Bridges in Europe. 8th International Conference. CD-ROM Proceedings/ Gáspár László

8th International Roads and Bridges in Europe; 2001-05--21-23 Budapest

Budapest : 2001. CD-ROM p. T. KTI Rt.

d. Duna-hidak (Magyarország); Tisza-hidak (Magyarország); hídépítés-történet

 

(K 228)

Fahidak, kőhidak, vashidak. = Pannon enciklopédia./ Szerk.: Fehér Katalin.

Budapest : Kertek, 2000. 241-244 p. á:10. T. B-12680 KTI Rt.

d. közúti híd; hídépítés-történet; hídépítés-történet (Magyarország); Lánchíd (Budapest); Margit híd (Budapest); Erzsébet híd (Budapest); Ferenc József híd (Budapest); közúti völgyhíd (Magyarország)

 

(K 229)

Közlekedés, hírközlés = Magyarország megyéi; Hajdú Bihar./ Gazdag István

Budapest : Kossuth K., 1988. 76-77 p.

d. 35.sz. út hídépítési terv (Borsod-Abaúj-Zemplén-Hajdú-Bihar m.)

 

(K 230)

Magyarország művészeti emlékei./ Genthon István

Budapest : Corvina, 1974. 474 p.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 231)

Közlekedés, hírközlés = Magyarország megyéi: Bács-Kiskun./ Gera Sándor

Budapest : Kossuth K., 1986. 81-82 p. T. W 19/98/1986. MD 5013/1 OSzK.

d. Duna-híd (Baja); hídrekonstrukció (Duna, Tisza); közúti felüljáró (Bács-Kiskun megye); Baja

 

(K 232)

Alagút. Lánchíd. Margit-híd. Szabadság-híd. (Budapest műemlékei) / Gerő László

Budapest : Corvina K., é.n. T.: 8-9153 FSzEK 284 p. d. váralagút (Clark Ádám tér, Budapest); Széchenyi Lánchíd (Budapest); Margit híd (Budapest); Szabadság híd (Budapest); Duna-híd (Szabadság híd, Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 233)

Budapest./ Gerő László

Leipzig : VEB, 1966. 166 p. T. KTI Rt.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); városépítészet

 

(K 234)

Híd. Magyar Nagylexikon. 9. k. Gyer-Iq. Szerk.: Glatz Ferenc.

Budapest : Magyar Nagylexikon K., 1999. 445-447 p. á:4. T. B-12631 KTI Rt.

d. Vác; Veszprém; Gombás pataki hídja (Vác); közúti hidak (Magyarország); vasúti hidak (Magyarország); Szent István völgyhíd (Veszprém)

 

(K 235)

Átjárók autópályákon. Felmérés a nagyvadak számáról, eloszlásáról és minőségéről. = Természetvédelem. A nyomvonalas közlekedési létesítmények természeti környezetet feldaraboló hatása./ Glitzner, I.; Völk F.

5. IENE (INFRA ECO NETWORK EUROPE) Tanácskozás; 1999-04-16 Budapest

Sorozati cím: Közutak Európában. 4.. Budapest : Állami Közúti Műszaki és Információs Kht, 1999. 44-45 p. á:2. t:2. T. B-12834 KTI Rt.

d. autópályahíd (Ausztria); autópálya-alagút (Ausztria); autópályahíd; Ausztria; vadátjáró (autópálya)

 

(K 236)

Egyenesvonalú gerendahidak Magyarországon. Ponts a travérs rectilignes en Hongrie = Balkenbrücken in Ungarn = Girder bridges in Hungary/ Gombos M

1 Association Internationale des Ponts et Charpentes ; 1932-11-25 Párizs

Párizs : Association Internationale des Ponts et Charpentes, 1932. 427 p. T. UKIG, Algyay Huber Pál hagyatéka.

d. gerendahídak (Magyarország); AIPCh kongresszus (Párizs, 1932.11.25.)

 

(K 237)

Pest-Budai városképek./ Granasztói Pál

Budapest : Magyar Helikon, 1969.

d. hajóhidak (Pest-Buda); Lánchíd építése 1839-1849 (Pest-Buda); Duna-híd (Lánchíd, Pest-Buda)

 

(K 238)

Vonalas létesítmények mérnökgeológiája./ Greschik György; Boromisza Tibor

Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 1975. 208 p. T. OSZK.

d. alagút; mérnökgeológia

 

(K 239)

Ívhidak elmélete./ Gyengő Tibor - Möller Kálmán

Budapest : Egyetemi ny., 1935. 19 p. T. 248356 OSzK.

d. ívhíd; hídépítés

 

(K 240)

Győr. A hetvenéves Budapest. Magyar városok.

Budapest : Globus, 1943. 34-37 p.

Városi és vármegyei monográfiák 15.

d. Duna-hidak (Győr); Rába-hidak (Győr); várostörténet; Győr

 

(K 241)

A Buda és Pest közt építendő álló hídról./ Győri Sándor

Pest : 1831. 59 p. á:2. T. 288491 OSzKC-19266 KTI Rt.

d. hídépítési terv (Pest-Buda között)

 

(K 242)

Cigánd története 1289-1972./ Hajdú Imre

Debrecen : Cigánd nagyközség önkormányzata, 1997. 287 p. T. BA-108300 OSzK.

d. II. Rákóczi Ferenc híd (Cigánd); pontonhíd (Cigánd); Cigánd

(K 243)

Tartószerkezetek méretezése: Modell és valóság. Akadémiai székfoglaló./ Halász Ottó

Budapest : Akadémiai K., 1987. 28 p. T. C 24192 KTI Rt.

(Értekezések, emlékezések).

d. hídpillér; tartószerkezet

 

(K 244)

Ortotrop pályalemezes hidak szerkezeti és számítási kérdései./ Halász Ottó; Hunyadi Ferenc

Budapest : 1954. 44 p.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3711).

d. ortotrop pályalemez; hídszerkezet

 

(K 245)

Acélszerkezetek. Egyetemi tankönyv./ Halász Ottó; Platthy Pál

Budapest : Tankönyvkiadó, 1989. 428 p. T. C 24419 KTI Rt.

Előzmény: 1987. 428 p.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat

 

(K 246)

Acélszerkezetek./ Halász Ottó; Platty Pál

Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 428 p. T. C-28616 KTI Rt.

Hivatkozások: p. 419-428.

d. acélhíd; acélszerkezet

 

(K 247)

A X. kerületi Sibrik Miklós úti közúti felüljáró építése 1977-78./ Hargitai Jenő

Budapest : Hídépítő Vállalat, 1979. 13 p.

d. közúti felüljáró (Sibrik Miklós út, Budapest)

 

(K 248)

Rugalmas ágyazású ívtartók szilárdsági vizsgálata./ Haviár Győző

Budapest : Egyetemi ny., 1931. 16 p. T. 25764 OSzK.

d. ívtartó; szilárdsági vizsgálat

 

(K 249)

Hídszerkezetek számítható dinamikai igénybevételei./ Haviár Győző

Budapest : Műegyetem, 1937. 4 p. T. 239737 OSzK.

d. hídszerkezet; hídterhelés

 

(K 250)

Tartók sajátrezgésének közelítő meghatározása./ Haviár Győző

Budapest : Műegyetem, 1938. 4 p. T. 264915 OSzK.

d. tartószerkezet; rezgésvizsgálat

 

(K 251)

Tartószerkezetek dinamikus igénybevételeinek meghatározása./ Haviár Győző

Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1942. 92 p. T. 17733/III 12 OSzK.

d. tartószerkezet; hídterhelés

 

(K 252)

Biharmegyei hídépítések az erdélyi részek visszacsatolása óta./ Haviár Győző

Budapest : Élet, 1943. 12 p. T. OSzK.

d. hídépítés (Erdély); Erdély

 

(K 253)

Sokszorosan statikailag határozatlan tartószerkezetek megoldására szolgáló számítási és szerkesztési eljárásokról./ Haviár Győző

Budapest : Műegyetem, 1943. 12 p. T. OSzK.

d. tartószerkezet; statika

 

(K 254)

Tartószerkezetek alakváltozásainak kismintamérései./ Haviár Győző

Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1947. 67 p. T. 172951 OSzK.

d. tartószerkezet; alakváltozás

 

(K 255)

Válogatott fejezetek a vasbeton köréből./ Haviár Győző

Budapest : Tankönyvkiadó, 1951. 205 p. T. 223206 OSzK.

d. vasbeton szerkezet; vasbeton híd

 

(K 256)

Vasbeton faltartók./ Haviár Győző

Budapest : Közlekedési K., 1952. 71 p. T. B 12998 OSzK.

d. faltartó; tartószerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 257)

Algyő és népe. Tanulmányok./ Hegyi András

1987. 437 p. T. UKIG.

d. vasúti híd (Algyő); Tisza-híd (Algyő); településtörténet; Algyő

 

(K 258)

Híd- és víz-építéstani kivonatok néhai Szabó Jenő Híd és vízépítéstanából.

Sopron : Horváth, 1942. 58 p. T. OSzK.

d. hídépítés; vízépítés

 

(K 259)

Híd- és vízépítési ácsmunka.

Budapest : Műszaki K., 1962. 36 p.

d. ácsmunka; hídépítés; vízépítés

 

(K 260)

Híd.

Akadémiai Kislexikon A-K. 1. köt, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1989. 756 p. T. C 24870 KTI Rt.

d. híd (terminológiai meghatározás)

 

(K 261)

Hidak és átereszek hidraulikai számítása.

Budapest : 1979. 36 p.

d. hidraulika; közúti híd (Magyarország)

 

(K 262)

Hídépítési állványok./ Hilvert Elek

Budapest : Felsőoktatási és Jegyzetellátó Váll., 1-2.k. 1954. T. 27318/1-2 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából M 2 1884).

d. hídépítési állvány

 

(K 263)

Út- és hídfenntartási technológiák gyűjteménye./ Hoffmann Zoltán

Budapest : KHVM, 1992. 113 p.

d. hídrekonstrukció; útfenntartás

 

(K 264)

A szétszedhető rácsos vasúti hidak története./ Holnapy Kálmán

Vasúthistóriai Évkönyv 1995, 1994. 153-187 p.

d. hídépítés-történet; rácstartós híd; vasúti hidak (Magyarország)

 

(K 265)

Budapest műemlékei./ Horler Miklós et al.

Budapest : Akadémiai K., 1.k. 1955. 880 p.

d. Duna-hidak (Budapest)

 

(K 266)

Horthy Miklós híd 1933-1937.

Budapest : Athenaeum, 1937. 34 p. T. 69916 OSzK.

d. Petőfi híd (Budapest); Duna-híd (Horthy Miklós híd, 1952-től Petőfi híd, Budapest)

 

(K 267)

Tanulmányok a régi Pest-Budáról. A Duna és hídjai. Százötven év a pest-budai közlekedési eszközök életéből./ Horváth Elemér

Budapest : Egyetemi ny., 1932. 46 p. T. 175573 OSzK.

d. Duna-hidak (Budapest); közúti hidak (Budapest); vasúti hidak (Budapest)

 

(K 268)

A magyar vasút veszteségei a második világháborúban és a rombolások helyreállítása./ Horváth Ferenc

Vasúthistóriai Évkönyv 1995, Budapest : 1995. 27-65 p. á:49. h:34. T. UKIG.

d. vasúti hidak (Magyarország); vasúttörténet

 

(K 269)

Budapest díszvilágítása./ Horváth József

Budapest : 1990. 240 p. T. C 109875 OSzK.

d. hídvilágítás; díszkivilágítás; világítástechnika

 

(K 270)

A közlekedés és a közművek fejlődése. Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.: Horváth Miklós.

Budapest : Akadémiai K., 1980. 147-161 p. T. 214431 OSzK.

Budapest története 5.

d. hídépítés-történet (Budapest); hídrekonstrukció (Budapest); közlekedésfejlődés (Budapest 1920-1944)

 

(K 271)

A városrészek jellegzetes adatai. Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.: Horváth Miklós.

Budapest : Akadémiai K., 1980. 128-146 p. T. 214431 OSzK.

Budapest története 5.

d. hídépítés-történet (Budapest); közlekedésfejlődés (Budapest, 1920-1944)

 

(K 272)

Epilógus. A felszabadított főváros élniakarásáról. Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.: Horváth Miklós.

Budapest : Akadémiai K., 1980. 619-628 p. T. 214431 OSzK.

Budapest története 5.

d. hídújjáépítés (Budapest); Kossuth híd (Budapest); hídépítés-történet 1945-1948; Duna-híd (Kossuth híd, Budapest)

 

(K 273)

Vasbetonszerkezetek modellezhetősége./ Horváth Sándor

Budapest : Jegyzetellátó Vállalat, 1968. 72 p. T. C 54640 OSzK.

d. vasbeton szerkezet; anyagvizsgálat

 

(K 274)

Cölöpalapozások dinamikus igénybevétel esetén./ Hunyadi Ferenc

Budapest : 1967. 49 p. T. C 52298 OSzK.

[A] Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 4567.

d. anyagvizsgálat; cölöpalapozás; terhelésvizsgálat

 

(K 275)

Ideiglenes közúti hídszabályzat.

KPM, 1950. 324 p. á:20. T. 7685/8/1950 IX.2. KPM rendelet. OSzK.

d. közúti hídszabályzat

 

(K 276)

Általános hídépítési ismeretek./ Imre Lajos

Sorozati cím: Tájékoztató az önkormányzati hidak kezelői részére. I.. Budapest : KÖZDOK Kft., 1996. 53 p. T. C-27929 KTI Rt.

d. hídépítés; hídfenntartás

 

(K 277)

Irányelvek műanyag szerkezetek erőtani tervezéséhez.

Budapest : BME, 1978. 58 p. T. KTI Rt.

d. műanyagszerkezet

 

(K 278)

Ívben fekvő vasúti vashidak számítása.

Budapest : MÁV Hídvizsgálati osztály, 1919. 46 p.

d. vashíd; vasút; ívhíd

 

(K 279)

Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban./ Jacobi Ágost

Budapest : Közlekedési nyomda Kft., 1938. 510 p. T. UKIG.

d. közúti híd; közúti híd (Magyarország); vasúti híd; vasúti híd (Magyarország); Első világháború 1914-1918

 

(K 280)

A temesvári Bega-hidak krónikája./ Jancsó Árpád

BudapestTemesvár : Magyar Útügyi Társaság, Erdélyi Magyar Műszaki Tud. Társaság, 1999. 164 p. T. B-12819 KTI Rt.

Hiv.: Közút, 2000. 9.k. 2.sz. p.19.

d. Bega-híd (Temesvár); közúti hidak (Temesvár); városi hidak (Temesvár); Románia

 

(K 281)

Dokumentumok Temesvár huszadik század elején épített hídjainak történetéhez./ Jancsó Árpád

Temesvár : Mirton Könyvkiadó, 2000. 26,10,35 és ism.sz p. T. B-12820 KTI Rt.

d. közúti híd; hídépítés; városi híd (Temesvár); hídépítés (Temesvár); Bega-hidak (Temesvár); közúti híd (Temesvár); Románia

 

(K 282)

Vasbeton hídszerkezetek./ Jankó László

Budapest : Műegyetemi K., 1997. 352 p.

d. hídszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 283)

Vasbeton hídszerkezetek./ Jankó László

Budapest : Műegyetemi K., 1998. 353 p.

Hiv.: Közúti és Mélyépítési Szemle, 2001. 59.k. 9.sz. p.356.

d. hídszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 284)

A közúti gyűjtemény./ Jasinszky István

Közlekedési Múzeum Évkönyve 1974-1975, Budapest : Közdok, 3.k. 1977. 39-75 p. á:17. T. C 17201 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídszerkezet

 

(K 285)

A világ nevezetes hídjai./ Jasinszky István

Budapest-Bratislava : 1987. 60 p.

d. közúti hidak (Föld országai); vasúti hidak (Föld országai)

 

(K 286)

Vasbeton lemezek számítása az egyszerűsített törésvonal elmélete alapján./ Juhász Bertalan

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1966. T. C 51384 OSzK.

[A] Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 4531.

d. anyagvizsgálat; terhelésvizsgálat; vasbeton lemez

 

(K 287)

Vasbeton híd- és szerkezetépítés: Hídépítéstan./ Juhász Bertalan; Loyko Miklós

Budapest : Tankönyvkiadó, 1985. 336 p. T. C 22756 KTI Rt.

d. hídépítés; hídszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 288)

Székesfehérvár útjai és hídjai./ Juhászné Viniczai Ágnes

Székesfehérvár : 1997. 66 p. T. KTI Rt.

Megjelent az Útügyi Napok alkalmából.

d. közúthálózat (Székesfehérvár); közúti hidak (Székesfehérvár); vasúti hidak (Székesfehérvár); Székesfehérvár

 

(K 289)

Szögecselt acélszerkezetek gyártása./ Kalotay István

Budapest : Műszaki K., 1968. 167 p. T. A 16695 OSzK.

d. acélszerkezet gyártása; szögezett acélszerkezet

 

(K 290)

Roncskiemelés./ Kaplanek Kornél

Budapest : 1956. 39 p. T. 203772 OSzK.

Közlekedési és Mélyépítési K.

d. hídroncs kiemelése

 

(K 291)

A közlekedés újjáépítésének és fejlesztésének hároméves terve. Magyarország közlekedésügye 1947./ Szerk.: Duzs János.

Budapest : Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, 1947. 22-26 p. T. KTI Rt.

d. közlekedés; közúti híd rekonstrukciója

 

(K 292)

Megszólalnak a kövek. Budakalász története 1900-ig./ Kátai Ferenc

1994.

d. településtörténet (Budakalász); patakhíd; patakhíd (Budakalász); Budakalász

 

(K 293)

A budapesti Duna-hidakon átvezetett villamosvasúti pályaszerkezetek felújítási kérdéseiről./ Kazinczy László; Kerkápoly Endre

Budapest : BME, 1994. T. BME Vasútépítési T.

d. villamosvasút pályaszerkezete (Budapest)

 

(K 294)

Komárom az erődök városa./ Kecskés László

Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, Hidak c. fejezet 82-92.p., 1984. 234 p. T. B 99901 OSzK.

d. hajóhíd (Komárom); Pálffy Miklós (hídépítési terve 1585.07.05); hídépítési terv 1585.07.05 (Pálffy Miklós, Duna-híd)

 

(K 295)

Együttdolgozó szerkezetű hidak tervezése./ Kékedy Pál

Budapest : 1956. 65 p. T. B 27515 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3532).

d. együttdolgozó acélszerkezet; hídtervezés

 

(K 296)

Alapok rugalmas ágyazatának figyelembevétele hidak alépítményeinél. Tervezési segédlet./ Kemény György

Budapest : UVATERV, 1981. 15 p. T. KTI Rt.

d. hídalépítmény; rugalmasság

 

(K 297)

Magyarország nagyobb vízépítési műtárgyai. Folyami kikötők./ Kertai Endre

Budapest : Műszaki K., 1971. 384 p. T. C 747140 OSzK.

d. kikötőhíd; híddaru; közúti hidak (Budapest); közúti hidak (Győr); Belvárosi híd (Szeged); közúti híd (Szolnok); Szolnok; Szeged; Győr

 

(K 298)

Előregyártás a hazai közúti hidak építésében./ Ketsmányi Tibor

KTMF Tudományos Közlemények, Győr : KTMF, 1975. 97-103 p.

d. közúti híd építése; előregyártott hídszerkezet

 

(K 299)

Talajmechanika és alapozás./ Kézdi Árpád; Farkas János

Budapest : Műegyetemi K., 1997. 274 p.

d. alapozás; hídpillér; talajmechanika

 

(K 300)

A tartók grafostatikája. 1. kötet./ Kherndl Antal

Budapest : 1903. 236 p. T. 50634/1 OSzK.

d. grafostatika; tartószerkezet

 

(K 301)

A tartók grafostatikája. 2. kötet./ Kherndl Antal

Budapest : 1903. 237-693 p. T. 50634/2 OSzK.

d. grafostatika; tartószerkezet

 

(K 302)

A budapesti eskütéri és fővámtéri dunai hidak pályaterve./ Kherndl Antal; Czakó Andor

Budapest : Pátria, 1895. 46 p. T. 52061 OSzK.

d. Erzsébet híd (Budapest); Szabadság híd (Budapest); Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest); Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(K 303)

Környezetvédelem. Környezetvédelmi kérdések. Az EU csatlakozás előkészítése./ KHVM Közúti Főosztály

Sorozati cím: Közutak Európában. 2.. Budapest : ÁKMI Kht., 1999. 70 p. T. B-12489 KTI Rt.

d. közúti híd; vasúti híd; zöld híd (vadátjáró); környezetvédelem; vadátjáró

 

(K 304)

Útfenntartás és rehabilitáció. Útalapok és elosztási stratégiák./ KHVM Közúti Főosztály

Sorozati cím: Közutak Európában. 1.. Budapest : ÁKMI Kht., 1999. 63 p. T. B-12384 KTI Rt.

d. hídfenntartás; útfenntartás

 

(K 305)

Természetvédelem. A nyomvonalas közlekedési létesítmények természeti környezetet feldaraboló hatása./ KHVM Közúti Főosztály

5. IENE (INFRA ECO NETWORK EUROPE) Tanácskozás; 1999-04-16 Budapest

Sorozati cím: Közutak Európában. 4.. Budapest : ÁKMI Kht., 1999. 51 p. T. B-12834 KTI Rt.

d. közúthálózat; közúthálózat (Magyarország); autópálya-alagút; autópályahíd; természetvédelem; alagút

 

(K 306)

Utak és vasutak felett létesített vadátjárók vagy "zöld hidak" bioökológiai hatékonysága. = Környezetvédelem. Környezetvédelmi kérdések. Az EU csatlakozás előkészítése./ KHVM Közúti Főosztály

Sorozati cím: Közutak Európában. 2.. Budapest : ÁKMI Kht., 1999. 51-56 p. T. B-12489 KTI Rt.

d. környezetvédelem; közúti híd; vasúti híd; zöld híd (vadátjáró); vadátjáró

 

(K 307)

Állatvilág és forgalombiztonság kézikönyv építőmérnökök számára./ KHVM Közúti Főosztály

Sorozati cím: Közutak Európában. 5. - Budapest : ÁKMI Kht., 2000. 93 p. T. B-12788 KTI Rt.

d. völgyhíd; közúti híd; vadátjáró; zöld híd (vadátjáró)

 

(K 308)

Kerékpárút-hálózatok. Dán, holland, német és svájci városok példái./ KHVM Közúti Főosztály

Sorozati cím: Közutak Európában. 3.. Budapest : ÁKMI Kht., 2000. 45 p. T. B-12787 KTI Rt.

d. közúti alagút; közúti híd; kerékpárút; városi közúti aluljáró (kerékpárút)

 

(K 309)

Dinamikus hatás értékelése vasúti hidaknál./ Király Béla

Budapest : 1960. 61 p. T. C 29034 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3847).

d. vasúti híd; hídszerkezet

 

(K 310)

Munkavédelmi minősítő bizonyítvány és munkavédelmi gépvizsgálati jegyzőkönyv, HD-01 p - saz hídvizsgáló darus jármű./ Kiss Ferenc; Gaál László

Budapest : 1993. 15 p. T. TI 852 MÁV KFI.

d. hídvizsgáló daru; munkavédelem

 

(K 311)

Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon./ Kiss Gábor

Budapest : Panoráma, 2000. 592 p.

d. fahidak (Magyarország); várfeljárók (Magyarország)

 

(K 312)

Régi Rétköz./ Kiss Lajos

Budapest : Akadémiai K., é.n. 481 p.

d. fahidak; betonhid; Tisza-hidak (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); közúti hidak; ártéri hidak

 

(K 313)

Magyarország ipari műemlékei. Industrial monuments Hungary/ Szerk.: Szabadváry Ferenc.

Budapest : Országos Műszaki Múzeum, é.n. 235 p. T. 88811 TSzEK.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest); Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest); Kilenclyukú híd (Hortobágy); Hortobágy; Gombás patak hídja (Vác); Vác; kőhíd (Balatonalia-Dirhicse); Ikra híd [Ikra]; Alumíniumhíd (Szabadszállás); vasúti völgyhíd (Zebegény); közúti

 

(K 314)

Beszámoló a Völgyhíd történetével kapcsolatos adatgyűjtésről./ Kiss Tamás

A veszprémi Völgyhíd ötvenéves: Az építési és történeti kutatások eredményei, Veszprém : Veszprémi Városi Tanács, 1988. 53-56 p.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); Veszprém; hídépítés-történet

 

(K 315)

Kisvárda. A 4108. sz. összekötő út 0,2-0,8 km szelvények közötti szakaszának korszerűsítése.

Budapest : UVATERV, 1989. 16 p. T. KTI Rt.

d. felüljáró építése

 

(K 316)

Hídépítés./ Klatsmányi Tibor

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó Váll., 1-2.k. 1972.

d. hídépítés

 

(K 317)

Közúti hídszerkezetek erősítési lehetőségei./ Klatsmányi Tibor

Győr : KTMF, 1984. 3-5 p.

KTMF Tudományos Közlemények, 1984. 8.k. 2.sz. 3-5.p.

d. hídszerkezet; hídrekonstrukció

 

(K 318)

Magyar híd és alagútbárcák./ Kócziánné Szentpéteri Erzsébet

Közlekedési Múzeum évkönyve 1972-1973, Budapest : Közdok, 1974. 277-283 p. á:1. T. P 44492/2 OSZK.

d. hídvám; úthasználati díj; hídhasználati díj

 

(K 319)

A sebesség növelésével kapcsolatos hídépítési kérdések./ Koiss Iván

Győr : KTMF, 1984.

KTMF Tudományos Közlemények, 1984. 17-22. p.

d. hídépítés; közúti forgalom

 

(K 320)

A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái./ Kollár Lajos

Budapest : Akadémiai K., é.n. 308-336 p.

Hiv.: Építés - Építészettudomány 1992-1993. 23. k. 1-2. sz. 231. p.

d. anyagvizsgálat; hídszerkezet

 

(K 321)

A vasúti forgalom újjászervezése. Vasúthistóriai Évkönyv 1995./ Koller László

Budapest : 1995. 67-99 p. á:9. t:8. h:23. T. UKIG.

d. vasúti híd rekonstrukciója; vasúttörténet

 

(K 322)

Hídmérnöki konferencia./ Kolozsi Gyula; Tóth Ernő

Budapest : UKIG, 1992. 47 p. T. UKIG.

d. Hídmérnöki konferencia 33. (Balatonfüred 1992.09.02-04.)

 

(K 323)

Komárom. A hetvenéves Budapest. Magyar városok. Személyi adattár.

Budapest : Globus, 1943. 182-184 p.

Városi és vármegyei monográfiák 15.

d. Duna-híd (Komárom); közúti híd (Komárom); vasúti híd (Komárom); vasúttörténet; Komárom

 

(K 324)

Műtárgyak./ Korányi Imre

Budapest : Vörösváry, é.n. 100 + III p. T. 150733O OSzK.

A budapesti műszaki tiszti tanfolyam előadása 2. jav. kiad.

d. műtárgy; közúti híd; vasúti híd; alagút; áteresz

 

(K 325)

Technikai Lexikon. 1. Alapozás hidaknál. 2. Hidak. 3. Hidak építése. 4. Hidak fenntartása. 5. Hídépítés-történet. 1. köt./ Korányi Imre

Budapest : 1928. 2-5. 32-33.; 554-569 p. T. C 19237 KTI Rt.

d. közúti híd; vasúti híd

 

(K 326)

A kunszentmártoni vasúti Körös-híd átépítése./ Korányi Imre

Budapest : 1935. 20 p. T. OSzK.

(Klny.: MMÉEK. 1935. évfolyamából).

d. Körös-híd (Kunszentmárton); vasúti híd (Kunszentmárton); hídrekonstrukció; Kunszentmárton

 

(K 327)

Vashidak hídépítéstervezési előadásainak kapcsolata, ábrák és tervek gyűjteménye./ Korányi Imre

Kézirat gyanánt, Budapest : 1948. 68106 p.

d. hídépítés; vashíd

 

(K 328)

Az új magyar hídszabályzatok újszerű előírásai./ Korányi Imre

Budapest : 1952. 11 p.

A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából.

d. Közúti Hídszabályzat (Magyarország); Vasúti hídszabályzat (Magyarország); szabványosítás

 

(K 329)

Együttdolgozó szerkezetek./ Korányi Imre

Budapest : 1953. 20 p.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásaiból 1883).

d. hídszerkezet; tartószerkezet

 

(K 330)

Tartók statikája. Statikailag korlátozott tartók. 1. 2. k./ Korányi Imre

Budapest : Tankönyvkiadó, 1953. 632, 243 p. t:3,4. h:mell. 1. T. OSzK.

d. tartószerkezet; statika

 

(K 331)

Acélszerkezetek./ Korányi Imre

Budapest : Tankönyvkiadó, 1968. 447 p. T. C 55352 OSzK; C 20995 KTI Rt.

d. acélhíd; acélszerkezet; anyagvizsgálat

 

(K 332)

Feszített betonszerkezetek gyártása és kivitelezése./ Korda István

Budapest : Közlekedési K., 1952.

Hiv.: Mélyépítéstudományi Szemle 1957. 1-3.sz. 64.p.

d. feszített betonszerkezet

 

(K 333)

Vélemények javaslatok az óbudai Duna-híd tervezése tárgyában./ Kossalka János

Budapest : Kereskedelmi Min. Közúti Hídosztály, é.n. 1822 p.

d. Árpád híd (Budapest); hídépítés; hídtervezés; Óbudai híd (Árpád híd, Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 334)

Újabb vasbeton-szerkezeteink./ Kossalka János

Budapest : Pátria, 1902.

d. vasbeton szerkezet; vashíd

 

(K 335)

A szegedi vasúti Tisza-híd./ Kossalka János

Budapest : Pátria, 1903. 79 p. á:14 mell. T. 260162 OSzK.

d. vasúti híd (Szeged); Tisza-híd (Szeged); Szeged

 

(K 336)

Hídépítéstan. 1. r. Vashidak. A vashidakról általában. Tartók méretezése és illesztése./ Kossalka János

Budapest : Károlyi Németh, 1918. 64 p. T. OSzK.

d. hídépítéstan; tartószerkezet; vashíd

 

(K 337)

Tartók statikája. 1. köt./ Kossalka János

Budapest : Németh, 1920. 408 p. T. 30324 OSzK.

d. tartószerkezet; statika

 

(K 338)

Vashidak. A hídépítéstani jegyzet ábrák és tervek gyűjteménye./ Kossalka János

Budapest : 1921. t:44. T. 254686 OSzK.

d. vashíd; hídépítés; hídtervezés

 

(K 339)

Jelentés az óbudai Duna-híd tervezéséről./ Kossalka János

Budapest : Kereskedelmi Min. Közúti Hídosztály, 1934. 37 p. T. 127290 OSzK.

d. Árpád híd (Budapest); hídépítés; hídtervezés; Óbudai híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 340)

Az óbudai híd tengelye./ Kossalka János

Budapest : 1935. 4 p.

d. Árpád híd (Budapest); hídépítés; hídtervezés; Óbudai híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 341)

Tartók statikája és kinetikája./ Kossalka János

Budapest : Műegyetem, 1941. XIV + 464 p.

d. statika; kinetika; tartószerkezet

(K 342)

Vashidak elemei./ Kossalka János; Korányi Imre

Budapest : Élet, 1920. 64 p.

d. vashíd; vasszerkezet

 

(K 343)

Hidak./ Köthe, R.; Szinnyainé Gottlieb Éva

Budapest : Tesslaff és Babilon, 1997. 48 p. T. MD 65644 OSZK.

Előzmény:1993-ban MD 61189 OSzK leltári számon.

d. hídépítés; hídesztétika

 

(K 344)

Kisteleki védőhíd ejtési kísérletének kiértékelése./ Kovács Gábor

Budapest : UVATERV, 1960.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1963. 13.k. 2-3.sz. 117.p.

d. közúti híd (Kistelek); Kistelek

 

 

 

(K 345)

Feszített betonhidak készítésének tapasztalatai./ Kovács György

Budapest : KÖZDOK, 1955. 126 p. t:17. T. OSzK.

KPM kiadvány.

 

d. feszített betonhíd

(K 346)

Korszerű út és hídfenntartás./ Kovács György

Budapest : Tankönyvkiadó, 1968. 27 p. T. C 5640056401 OSzK.

d. hídfenntartás; útfenntartás

 

(K 347)

Mária Valéria híd. [Fotóalbum]. Most Márie Valérie. = Mária Valéria Bridge./ Kovács Melinda

Budapest : ÁKMI Kht., 2002. 71 p. T. UKIG.

d. hídújjáéptés; hídújjáépités (Mária Valéria híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(K 348)

Támfalak vasszerkezete és méretezése./ Kovácsházy Frigyes

Budapest : 1963. 113 p. T. D 2382 MTA.

d. támfal; vasszerkezet; mérésvizsgálat

 

(K 349)

A Völgyhíd műszaki ismertetése./ Kováts József

Veszprém : 1988. 28-31 p.

A veszprémi völgyhíd ötvenéves.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); Veszprém

 

(K 350)

Magyarországi hidak./ Kozáry István; Darvas Endre; Träger Herbert

Budapest : UVATERV, 1980. 48 p. T. KTI RtD 39611 OSzK.

d. közúti hidak (Magyarország); vasúti hidak (Magyarország)

 

(K 351)

Középtávú (7 éves) fenntartási koncepció.

Budapest : Pest megyei Állami Közútkezelő Kht, 1997.

d. hídfenntartás (Pest megye); hídrekonstrukció (Pest megye); útfenntartás (Pest megye)

 

(K 352)

Útgazdálkodás 1991./ Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

Budapest : KHVM Közúti Közlekedési Főosztály, 1991. 83 p. T. B-12794 KTI Rt.

d. hídfenntartás; útépítés; útfenntartás; útépítési terv; hídfenntartási terv; útfenntartási terv; Útalap

 

(K 353)

Útgazdálkodás 1996. Beszámoló az Útalap 1995. évi gazdálkodásáról és az 1996. évi tervelőirányzatáról./ Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 1996. 196 p. T. B-12796 KTI Rt.

d. hídépítés; útépítés; útfenntartás; hídfenntartás; útépítési terv; hídépítési terv; hídfenntartási terv; útfenntartási terv; BMS; Útalap

 

(K 354)

Közművezetékek, közúti műtárgyak.

Budapest : Tankönyvkiadó, 1965. 161 p.

d. műtárgy; közművesítés

 

(K 355)

Közúti hídszabályzat.

Budapest : 1956. 215 p.

21/1/1956 TMü rendelet; 36/1956 Közl Ért. 1956 12.sz. Módosítás: 1979. 28 p. t: 48.

d. közúti hídszabályzat; szabványosítás

 

(K 356)

Közúti hídszerkezetekre vonatkozó ideiglenes feltételek.

Budapest : KM, 1935. 24 p. T. UKIG.

d. közúti hídszerkezet; közúti ideiglenes hídszabályzat

 

(K 357)

Közutak értéke 1981-1986.

Budapest : Közlekedési Minisztérium, 1988. 41 p. T. B 12055 KTI Rt.

d. közúti híd (Magyarország); közúthálózat (Magyarország)

 

(K 358)

A szabadszállási alumíniumhíd története, üzemeltetés közbeni tapasztalatok./ Kurcsai Pál

Győr : SzIKTMF, 1987. 27-30 p. T. KTI Rt.

d. alumíniumhíd (Szabadszállás); Szabadszállás

 

(K 359)

Gazdaságos hídépítés./ Láng-Miticzky Tibor

Budapest : Közlekedési K., 1951. 213 p. T. 223720 OSzK.

d. hídépítés; gazdaságosság

 

(K 360)

Közúti hidak tartozékai és csatlakozásai./ Láng-Miticzky Tibor

Budapest : 1955. 40 p. T. B 24296 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3204).

d. közúti híd; hídtartozék

 

(K 361)

Közös vasúti-közúti hidak forgalmának szabályozása./ Lányi Péter

Tájékoztató az Intézet [KÖTUKI] 1974/75. évi kutatási tevékenységéről, Budapest : KÖZDOK, 1976. 233-236 p.

(KÖTUKI 32.sz. kiadvány).

d. forgalomszabályozás; közúti és vasúti híd; vegyesforgalmú híd

(K 362)

Nagy hidak időszakos javításának kérdése./ László Sándor; Kujawski, E.

1-2.sz. 1979.

(KTMF Tudományos Közlemények 1979. 1-2. sz. 139-141. p.).

d. hídjavítás (Magyarország)

 

(MK 363)

Hídalátámasztások pontjainak mérése, különös tekintettel a híd mederpilléreinek hidrosztatikus szintézisére./ László Sándor; Kujawski, E.

1981. T. KTI Rt.

(KTMF Tudományos Közlemények 1981. 5.k. 2.sz. 49-58.p.).

d. hídalátámasztás; mederpillér

 

(K 364)

A hídépítés hidraulikai kérdései./ Lászlóffy Waldemár

Budapest : Egyetemi ny., 1929. 40 p. T. 71028 OSzK.

Klny.: Vízügyi Közleményekből.

d. hídépítés; hidraulika

 

(K 365)

Szeged újjáépítése./ Lechner Lajos

Szeged : Csongrád megyei Urbanisztikai Egyesület, 2000. 91 p.

Hiv.: Közút, 2001. 10.k. 1.sz. p.22-24. Az eredeti 1891-ben jelent meg.

d. vasúti híd; hídépítés; Belvárosi híd (Szeged); vasúti híd (Szeged); Szeged

 

(K 366)

Tartószerkezet méretezés nemzetközi szabályozásának helyzete és perspektívái./ Lenkai Péter

Tartószerkezeti ankét Dr. Mistéth Endre 80. születésnapja tiszteletére; 1992.09.22. Budapest

Budapest : BME, 1992. 64-68 p. T. MB-143058 OSzK.

d. tartószerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 367)

Törési határfelületek vizsgálata vasbeton lemezek törésvonalai mentén./ Lenkei Péter

ÉTI Tudományos Közlemények, Budapest : ÉTI, 55.k. 1966. T. KTI Rt.

Hiv.: Közl.épít. Mélyép.tud. Sz. 1993. 43. k. 8. sz. 323. p.

d. anyagvizsgálat; vasbeton szerkezet

 

(K 368)

Ívhidak számítása./ Lipták László

Budapest : 1959. 116 p. T. C 25203 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3677).

d. ívhíd

 

(K 369)

A beton 1. Közúti beton, vasbeton és feszített beton hidak építése./ Liptay András; Roknich György; Vértes Mária

Sorozati cím: Közúti Közlekedési Füzetek. 4.. Budapest : KHVM Közúti Közlekedési Főosztály, 1993. 121 p. T. B-10863 KTI Rt.

d. betonhíd; hídépítés; vasbeton; közúti híd

 

(K 370)

Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai./ Lipthay Sándor

Budapest : MTA, 1896. 217 p. T. 50333 OSzK.

d. hídépítés-történet; Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 371)

Dinamikai vizsgálatok a hidak hosszú távú megfigyelésében./ Lőrincz György

Budapest : 1111.

Hiv.: KTMF Tudományos Közlemények 1984. 8.k. 2.sz. p. 6-9.

d. anyagvizsgálat; hídszerkezet vizsgálata

 

(K 372)

A hidak dinamikus próbaterhelése./ Lőrincz György

Győr : 1984. 27-29 p.

(KTMF Tudományos Közlemények 1984.).

d. híd próbaterhelése; hídszerkezet állékonysága

 

(K 373)

Győri Fehérvári út átépítésének tervezési előzménye./ Lőrincz György

Győr : SzIKTMF, 1987. 31-33 p. T. KTI Rt.

d. közúti felüljáró (Fehérvári út, Győr); Győr

 

(K 374)

A hortobágyi kőhíd építése Debrecen város mátai pusztáján 1827-1833. Magyarország leghosszabb közúti kőhídja./ Lósy Schmidt Ede

Debrecen : Tisza István Tud.egy. ny., 1929. 71 p. t:2. T. 13440/II.5 OSzK.

d. kőhíd (Hortobágy); Kilenclyukú híd (Hortobágy); Hortobágy

 

(K 375)

Javaslat a Dunának függőhíddal való áthidalására Pest és Buda között 1823-ból./ Lósy Schmidt Ede

Budapest : Egyetemi ny., 1929. 18 p. T. 56657 OSzK.

d. hídépítési terv (Pest-Buda között)

 

(K 376)

Kortársak emléke él./ Lovassy Klára

A veszprémi Völgyhíd ötvenéves: Az építési és történeti kutatások eredményei, Veszprém : Veszprémi Városi Tanács, 1988. 32-37 p. T. KTI Rt.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); völgyhíd építése; Veszprém; hídépítés-történet

 

(K 377)

2000-ig szóló hídfenntartási és hídkorszerűsítési program összefoglalása./ Lublóy László

Győr : SZIMF, 1991. 53 p.

d. hídfenntartás; hídkorszerűsítés

(K 378)

A nagyecsedi Kraszna-híd tervezett megerősítése./ Lublóy László et al.

Győr : SzIKTMF, 1987. 34-37 p. T. KTI Rt.

d. hídrekonstrukció (Magyarország); Kraszna-híd (Nagyecsed, Magyarország); Nagyecsed

 

(K 379)

Közúti hidak besorolási folyamatának vizsgálata./ Lublóy László; Agárdy Gyula

Győr : SZIMF, 1992. 50 p.

d. közúti híd vizsgálata

 

(K 380)

Közúti hidak műszaki felügyelete./ Lublóy László; Szécsi László

Budapest : KTE, 1992. 22 p.

d. hídfelügyelet; közúti híd

 

(K 381)

Közúti hidak nyilvántartása./ Lublóy László; Szécsi László

Budapest : KTE, 1992. 13 p.

d. hídadatbank; közúti hidak (Magyarország); hídnyilvántartás; BMS

 

(K 382)

M1 autópálya Győrt elkerülő szakasza.

Győr : Kelet-Nyugat Autósztráda Útépítő Kft., 1993. T. UKIG.

d. autópályahíd; hídépítés; M1 autópálya; Győr

 

(K 383)

M3 autópálya építése. Budapest-Gödöllő, Gödöllő-Aszód, Aszód-Hatvan, Hatvan-Gyöngyös (10,2 km sz.-től 80,5 km sz.-ig = 70,3 km ap. km hosszban). Az építési feladatok ismertetése.

Budapest : é.n. 24, 10 p. melléklet p. T. C-12773 KTI Rt.

Rövidítések: sz. = szelvény, ap = autópálya.

d. M3 autópálya; autópályahíd; autópálya-építés; autópálya-építés (M3 autópálya); autópályahíd (M3 autópálya); közúti felüljáró; közúti felüljáró (M3 autópálya)

 

(K 384)

Magyar Életrajzi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest : Akadémiai K., 1969.

Magyarország összes fontosabb hidépítő mérnökeinek adataival.

d. hídépítő mérnökök (Magyarország)

 

(K 385)

A közlekedési rendszerek és infrastruktúráik. Szerk.: Magyar István (összeáll.).

Sorozati cím: Magyarország az ezredfordulón. A közlekedés és technikai infrastruktúrája. 6.. Budapest : MTA, 2000. 241 p. T. OSzK.

Hiv.: MNB Könyvek 2000. 16.sz. p.950.

d. közúti híd; közúti alagútak (Magyarország); közúti hidak (Magyarország); alagút

 

(K 386)

Út- és vasútépítés./ Major István; Tóth Gábor

Budapest : Budapesti Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 558 p. T. C 28032 KTI Rt.

d. közúti híd építése; vasúti híd építése (Magyarország)

 

(K 387)

A budapesti Erzsébet híd./ Maly Ferenc

Budapest : 1903. 10 p. T. 260781 KSH.

Klny.: Politechnikai Szemle 1903.

d. Erzsébet híd (Budapest); Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(K 388)

Margit híd és Mártírok útja építési munkái.

Budapest : KM, 1986. 22 p.

d. Margit híd (Budapest); Margit körút (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 389)

Győri Mosoni Duna-híd./ Markotay Sándor (összeáll.); Varga József

Budapest : Hídépítő Vállalat, 1111. 20 p.

d. Mosoni Dunaág hídja (közúti híd, Győr); Győr

 

(K 390)

A Győri-Mosoni Duna-híd./ Markotay Sándor et al.

Budapest : Hídépítő Vállalat, 1979. 20 p. T. KTI Rt.

d. Mosoni Dunaág hídja (közúti híd, Győr); Győr; Duna-híd (Mosoni Dunaág hídja, Győr)

 

(K 391)

Magasépítési tartószerkezetek./ Massányi Tibor; Dulácska Endre

Budapest : Műszaki K., 1989. 109 p. T. C 109126 OSzK.

d. hídszerkezet; tartószerkezet; magasépítés

 

(K 392)

Történetek a világ hídjairól./ Medved Gábor

Budapest : TERC Kft., é.n. 272 p. á:32.

Ism. Történetek egy könyvről. / Medved Gábor = Hídépítők, 2002. 31.k. 1.sz. p.14-15. á.3.

d. hídépítés-történet; hídismertető; közúti híd; vasúti híd

 

(K 393)

A Honsu-sikohu hídprogram Japánban./ Medved Gábor

Győr : SzIKTMF, 1987. 38-41 p. T. KTI Rt.

d. hídtervezés; hídszerkezet; Japán

 

(K 394)

Ferde kábeles hidak. Történet, elmélet, szerkesztés, kivitelezés./ Medved Gábor; Goschy Béla

Budapest : KÖZDOK, 1990. 264 p. T. KTI Rt.

d. ferde kábeles híd; hídépítés; hídépítés-történet

(K 395)

Az örvrudak hosszváltozásának hatása a pályatartókra, alsó és felsőpályás rácsos gerendahidakon./ Méhes György

Budapest : Pátria, 1941. 32 p. T. 120726 OSzK.

d. anyagvizsgálat; rácstartós gerendahíd; örvrúd

 

(K 396)

Győr-Moson-Sopron megyei hidak története./ Mentes Zoltán; Galgóczy József

Győr : 1994. 79 p. T. MD 60958 OSzK.

d. hídépítés-történet (Győr-Moson-Sopron megye)

 

(K 397)

Rácsos fémszerkezetek méretezése./ Mertins, G.

Budapest : Műszaki K., 1969. 187 p. T. C 58516 OSzK.

d. fémszerkezet; rácsos tartószerkezet

 

(K 398)

Erzsébet királyné hídja. A tokaji Tisza-híd története./ Merza Péter; Zelenák István

Budapest, 1997. 63 p.

d. Erzsébet híd (Tokaj); Tisza-híd (Tokaj); hídépítés-történet (Erzsébet híd, Tokaj); Tokaj; hídépítés-történet

 

(K 399)

Hídszerkezeti acélanyagok és azok tulajdonságai./ Mester István

Budapest : 1955. 57 p. T. B 237B 23757 OSzK.

d. anyagvizsgálat; acélszerkezet; hídszerkezet

 

(K 400)

Vasúti hidak. A 150 éves magyar vasút 1846-1996. Szerk.: Mezei István.

Budapest : MÁV Rt., 1996. 53-76 p. á:40. T. C-27462 KTI Rt.

d. vasúti híd; hídépítés-történet; vasúti híd (Magyarország)

 

(K 401)

A csomópontok merev kötése okozta mellékfeszültségek grafikai meghatározása./ Mihailich Győző

Budapest : Pátria, 1906. 38 p. t:1. T. 268795 OSzK.

d. hídszerkezet; feszültség mérése

 

(K 402)

Masszív hidak építése némely országban./ Mihailich Győző

Budapest : Pátria, 1908. 9 p. T. 613840 OSzK.

Klny.: MMÉEK Heti Értesítő, 1908. 18.sz.

d. hídépítés; tömörhíd

 

(K 403)

Újabb kő- és vasbeton hidak építése./ Mihailich Győző

Budapest : Pátria, 1909. 20 p. T. 64386 OSzK.

d. hídépítés; kőhíd; vasbeton híd

 

(K 404)

Kő-, beton-, vasbeton- és fahidak./ Mihailich Győző

Budapest : 1922. 125 p. T. T 13903/2 OSZK.

d. betonhíd; fahíd; kőhíd; vasbeton híd

 

(K 405)

Vasbetonszerkezetek./ Mihailich Győző

Budapest : Németh I., 1922. 130 p. T. 13903/1 OSzK.

d. hídszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(K 406)

A beton- és vasbetonépítés újabb fejlődése./ Mihailich Győző

Budapest : BME Mérnöki Továbbképző Intézet, 1942. 68 p. T. 17733/III.14.OSzK.

d. betonszerkezet; betonhíd; vasbeton szerkezet

 

(K 407)

Vasbeton- és kőhidak./ Mihailich Győző

Budapest : Tankönyvkiadó, 1951. 130 p. T. 217715 OSzK.

d. kőhíd; vasbeton híd

 

(K 408)

A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története./ Mihailich Győző

Budapest : Akadémiai K., 1960. 127 p. T. C 26327 OSzK: C-19266 KTI Rt.

d. hídépítés-történet (Magyarország)

 

(K 409)

A többtámaszú tartók elmélete és behatási ábráik./ Mihailich Győző (összeáll.)

Budapest : Technika, 1929. 28 p. T. 74021 OSzK.

d. tartószerkezet

 

(K 410)

Vasbetonszerkezetek elmélete és számítása. Teljesen átdolgozott új kiadás./ Mihailich Győző; Gyengő Tibor; Schwertner Antal

Budapest : Technikai Könyvkiadó, 1946. 426 p. T. UKIG.

d. vasbeton híd; vasbeton szerkezet; vasbeton

 

(K 411)

A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Magyarországon./ Mihailich Győző; Haviár Győző

Budapest : Akadémiai K., 1966. 310 p. T. KTI Rt.

Hiv.: Közl.épít. Mélyép.tud. Sz. 1990. 40. k. 5. sz. 199. p.

d. vashíd; vasszerkezet; hídépítés-történet; vasbeton építése

 

(K 412)

Vasbetonépítéstan./ Mihailich Győző; Palotás László

Budapest : Tankönyvkiadó, 1964. 411 p. á:270. T. 396741 OSzK.

d. vasbeton építése; vasbeton híd; vasbeton szilárdság

 

(K 413)

Vasbetonszerkezetek elmélete és számítása./ Mihailich Győző; Schwertner Antal; Gyengő Tibor

Budapest : Németh, é.n. 4434 p.

d. vasbeton szerkezet; vasbeton híd

 

(K 414)

Az úthálózat és a települések fejlődésének összefüggései az Ipoly és a Tarna között a honfoglalástól a 19. század közepéig./ Molnár Erzsébet

Közlekedési Múzeum Évkönyve 1985-1987, Budapest : Közdok, 1989. 131-175 p. T. KTI.

"Utak és hidak" című fejezet 150-158. p.

d. közúti hidak (Észak-Magyarország)

 

(K 415)

A PONTIS adatbázis feltöltésének lehetősége./ Molnár István

Budapest : 1995. T. KTI Rt.

Hiv.: Közúti Közl. és Mélyép.tud. Sz. 1996. 46. k. 2. sz. 90. p.

d. hídadatbank; PONTIS; BMS

 

(K 416)

A PONTIS hídgazdálkodási rendszer első eredményei a hazai hídhálózatra./ Molnár István

Budapest : 1995. T. KTI Rt.

Hiv.: Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz. 1996. 46. k. 2. sz. 90.p.

d. hídadatbank; PONTIS; BMS

 

(K 417)

A PONTIS bemutatása, alkalmazhatósága Magyarországon./ Molnár István; Agárdy Gyula

Budapest : 1995. T. KTI Rt.

Hiv.: Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz. 1996. 46. k. 2. sz. 90. p.

d. hídadatbank; PONTIS; BMS

 

(K 418)

A PONTIS feltöltéséhez szükséges algoritmusok leírása./ Molnár István; Agárdy Gyula; Lublóy László

Budapest : 1995. T. KTI Rt.

Hiv.: Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz. 1996. 46. k. 2. sz. 90. p.

d. hídadatbank; PONTIS; BMS

 

(K 419)

Híd és városépítéstan./ Monrovich Ferenc

Budapest : Stachora ny., 1942. 314 p. T. 134171 OSzK.

d. hídépítéstan; városépítéstan

 

(K 420)

Pest-Budai repülőhíd./ Morvay Endre

Tanulmányok Budapest múltjából, Sorozati cím: Budapest várostörténeti monográfiái. 28. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 1972. 131-152 p. á:41 T. KTI Rt.

d. kötélhíd; hídépítés-történet (Magyarország); hajóhíd; repülőhíd

 

 

(K 421)

Hidak./ Müller Károly

Budapest : Egyetemi ny., 1939. 223-238 p. T. 89932 OSzK.

d. közúti híd; vasúti híd; hídszerkezet

 

(K 422)

Szeged./ Nagy Botond; Péter László

Szeged : Grimm, 1111. 80 p.

Hiv.: MNB Könyvek bibliográfiája, 1999. 9.sz. 471.p. Szeged (Nagykörút) - Újszeged.

d. Belvárosi híd (Szeged); Tisza-híd (Nagykörút, Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged)

(K 423)

Szentes, Csánytelek. Szerk.: Nagy Imre.

Magyar városok monográfiái, 3, Budapest : 1928. 343 p. T. 406389 OSzK.

d. közlekedés; vasúti híd (Csongrád); vashíd; Csongrád

 

(K 424)

Szeged város közlekedésfejlesztési terve./ Nagy László

1977.

Hiv.: Vár. Közl. 1978. 18.k. 2.sz. 101.p.

d. közúti híd (Szeged); Belvárosi híd (Szeged); Szeged

 

(K 425)

Hídépítések szervezése és gépesítése./ Nagypál Sándor

Budapest : 1953. 82 p. T. B 16514 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából M 1-7 1887).

d. gépesítés; hídépítés; munkaszervezés

 

(K 426)

Alkalmazások a hídépítéshez = Vasbetonszerkezetek./ Neményi Pál

Budapest : Athenaeum, 1934. 196-212 p. T. UKIG, Álgyay Huber Pál hagyatéka.

d. vasbeton szerkezet; vasbeton híd; hídépítés; vasbeton

 

(K 427)

A magyar autópályák története. Az első 35 év./ Nemesdy Ervin

Budapest : KHVM Autópálya Igazgatóság, 1996. 452 p. T. C 28341 KTI Rt.

d. autópálya; autópályahíd; hídtervezés; hídépítés-történet (Magyarország)

 

(K 428)

Autópályák hídszerkezeteinek tervezése./ Nemesdy Ervin

A magyar autópályák története. Az első 35 év, Budapest : KHVM Autópálya Igazgatóság, 1996. 184-208 p. T. C 28341 KTI Rt.

d. autópályahíd; hídtervezés; hídépítés-történet (Magyarország)

 

(K 429)

Vállalati hídfenntartás az autópályáknál./ Nemesdy Ervin

A magyar autópályák története. Az első 35 év, Budapest : KHVM Autópálya Igazgatóság, 1996. 406-420 p. T. C 28341 KTI Rt.

d. autópályahíd; hídfenntartás; hídépítés-történet (Magyarország)

 

(K 430)

Vasúti teknőhidak fejlődése./ Nemeskéri-Kiss Géza

Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1962. 97 p. T. 345 207 KSH.

d. vasúti híd; teknőhíd

 

(K 431)

Franciaországi vasúti hídépítési tapasztalatok./ Nemeskéri-Kiss Géza

Budapest : 1971. 98 p. T. D 3086 OSzK.

A BME Továbbképző Intézete előadássorozatából 4809.

d. vasúti hídépítés (Franciaország); Franciaország

 

(K 432)

A magyar vasúti hídépítés története (1876-1914)./ Nemeskéri-Kiss Géza

Magyar vasúttörténet 2. k. 1876-tól a századfordulóig, Budapest : KÖZDOK, 1996. 277-317 p. á:34. h:36. T. KTI Rt.

(Politikai, társadalomgazdasági és vasútépítési tanulmányok.).

d. hídépítés-történet (vasút); MÁV

 

(K 433)

Acélszerkezetű közúti hidak pályalemez cseréje./ Németh György

Győr : KTMF, 1981. 7-10 p.

KTMF Tudományos közlemények.

d. acélszerkezet; pályalemez

 

(K 434)

Dilatációs szerkezetek összehasonlító vizsgálata./ Németh György; Tóth Zoltán

Győr : SZIMI, 1991. 30 p.

d. dilatációs hídszerkezet; hídvizsgálat

 

(K 435)

Híd- és szerkezetépítési szakszótár (német-magyar)./ Németh István

Budapest : Akadémiai K., 1994. T. KTI Rt.

d. terminológia; hídszakszótár

 

(K 436)

Mihailich Győző (1877-1966) = Mérföldkövek a magyar technika történetében./ Németh István

Budapest : BME, 1995. 29-34 p.

d. Mihailich Győző (hídépítő mérnök)

 

(K 437)

Duzzasztás számítása kis hidaknál és átereszeknél./ Ondruss László; Zsámboki László

Budapest : 1982. 50 p.

d. áteresz; híd; duzzasztás

(K 438)

Fejezetek a 150 éves Pest-Szolnok vasútvonal történetéből./ Orosz Károly

Budapest : MÁV Rt. Vezérigazgatóság, 1997. 32 p.

d. Tisza-híd (Szolnok); vasúti híd (Szolnok); Szolnok; hídépítés-történet

 

(K 439)

Túrkeve földje és népe. Szerk.: Örsi Julianna.

Túrkeve : 1.k. 1992.

d. Túrkeve; közúti híd; Tisza-híd (Szolnok - Túrkeve); Szolnok

 

(K 440)

Országos Építésügyi Szabályzat.

Budapest : ÉTK, 1981. 245 p.

Megj.: Módosította és kiegészítette az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. =Hatályos jogszabályok gyűjteménye, 3.k. p. 4671-4686.

d. építésügy; hídépítés; alagútépítés; szabványosítás

 

(K 441)

Útgazdálkodás 1990./ Országos Közúti Főigazgatóság

1991. 59 p. T. HB 4920 OSzK.

d. Útalap; hídépítés (Magyarország); hídgazdálkodás (Magyarország); hídüzemeltetés (Magyarország); útépítés (Magyarország); útgazdálkodás (Magyarország); útüzemeltetés (Magyarország)

 

(K 442)

Szükséghidak számítási táblázatai. 1-2. k./ összeáll.: Náday János

Budapest : Attila ny., 1941. T. 127050 OSzK.

d. szükséghíd; számítási táblázat

 

(K 443)

Nemzetközi Híd és Épületszerkezeti Kongresszus Berlin 1936. Jelentés a berlini 1936 évi Nemzetközi Híd- és Épületszerkezeti Kongresszusról./ összeáll.: Tantó Pál; Harkányi János

Budapest : KKM, 1937. 57 p. T. 61623 OSzK.

d. Híd- és Épületszerkezeti kongresszus (Berlin 1936)

 

(K 444)

Magyar-német híd-szakszótár./ összeáll.: Vargha László

Budapest : UVATERV, 1976. 81 p. T. C 77014 OSzK.

d. hídszakszótár

 

(K 445)

Német-magyar híd-szakszótár./ összeáll.: Vargha László

Budapest : UVATERV, 1976. 47 p. T. C 71540 OSzK.

d. hídszakszótár

 

(K 446)

Előregyártott és feszített hídszerkezetek fejlesztése./ Pál Tibor

Budapest : KÖZDOK, 1973. 331-333 p.

(UKI 60.sz. kiadványa).

d. előregyártott hídszerkezet; feszített hídszerkezet

 

(K 447)

Vert vasbeton cölöpök ./ Pál Tibor

Budapest : KÖZDOK, 1973. 63 p.

(KÖTUKI 13.sz. kiadványa).

d. vasbeton cölöp; verőszonda

 

(K 448)

Közúti hidak üzemeltetési kérdései./ Pálfi Zsolt

KTMF Tudományos közlemények, Győr : 1981. 17-23 p.

d. hídüzemeltetés

 

(K 449)

A beton./ Palotás László

Budapest : 1934. 42 p. T. 178761 OSzK.

Klny.: az Építési Zsebkönyvből.

d. betonszerkezet; betonhíd

 

(K 450)

Eljárás a keresztmetszetek számítására./ Palotás László

Budapest : Technika, 1936. 27 [1] p. T. 59751 OSzK.

d. hídszerkezet; keretszerkezet

 

(K 451)

Emeletes keretszerkezetek./ Palotás László

Budapest : 1938. 16 p. T. 79206 OSzK.

d. hídszerkezet; keretszerkezet

 

(K 452)

Keretszerkezetek. 1., 2., 3. r./ Palotás László

Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1943. 19613668 p. T. 13668 OSzK.

d. keretszerkezet; hídszerkezet

 

(K 453)

Tartórácsok számítása./ Palotás László

Budapest : Közlekedési K., 1953. 435 p. t:2.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1957. 7-8.sz.; Épít. Közl.tud. K. 1965. 9.k. 2.sz. 251 p.

d. tartórács; tartószerkezet

 

(K 454)

Mérnöki kézikönyv 1. Szerk.: Palotás László.

Budapest : Műszaki K., 1955. 1123 p. T. C 20094 KTI Rt.

d. közúti híd építése; közúti híd tervezése; hídépítő anyag; vasúti híd építése; vasúti híd tervezése

 

(K 455)

Mérnöki kézikönyv 2. Szerk.: Palotás László.

Budapest : Műszaki K., 1957. 1041 p. T. C 21845 KTI Rt.

d. közúti híd építése; közúti híd tervezése; hídépítő anyag; vasúti híd építése; vasúti híd tervezése

 

(K 456)

Mérnöki kézikönyv 3. Szerk.: Palotás László.

Budapest : Műszaki K., 1959. 1347 p. T. C 22444 KTI Rt.

d. közúti híd építése; közúti híd tervezése; hídépítő anyag; vasúti híd építése; vasúti híd tervezése

 

(K 457)

Mérnöki kézikönyv 4. Szerk.: Palotás László.

Budapest : Műszaki K., 1961. 1428 p. T. C 25170 KTI Rt.

d. közúti híd építése; közúti híd tervezése; hídépítő anyag; vasúti híd építése; vasúti híd tervezése

 

(K 458)

A beton térbeli feszültségállapot./ Palotás László

Budapest : 1962. 179-206 p. T. XC 41303 OSzK.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz.Klny.: Épít.ip. Közl. Műsz. Egy. Tud. K.

d. betonfeszültség vizsgálata

 

(K 459)

Vasbetonszilárdságtan./ Palotás László

Budapest : 1965.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1977.27.k. 10.sz. 478.p.

d. vasbeton szerkezet; vasbeton szilárdság; szilárdságtan

 

(K 460)

A beton saját feszültségei és repedésérzékenysége./ Palotás László

Budapest : BME, 1975. 131 p. T. C 68758 OSzK.

d. betonfeszültség; repedésérzékenység

 

(K 461)

A beton és vasbeton általános szilárdsági állapota./ Palotás László; Balázs Gyula

Budapest : Felsőoktatási jegyzetellátó, 1965. 235 p.

d. betonszilárdság; vasbeton szilárdság

 

(K 462)

Vasbetonszerkezetek töréselmélete./ Palotás László; Juhász Béla

Budapest : Felsőoktatási jegyzetellátó, 1963. 140 p. T. C 35348 OSzK.

d. törésvizsgálat; vasbeton lemez

 

(K 463)

Betonszilárdítás./ Palotás László; Kilián József; Balázs György

Budapest : Műszaki K., 1968. 211 p. T. C 56825 OSzK.

d. anyagvizsgálat; betonszilárdság

 

(K 464)

Hidak./ Palotás László; Medved Gábor et al.

Budapest : Műszaki K., 1987. 130 p. t:21. h:1. T. D 55288 OSZK.

d. hídépítés (Magyarország); hídfenntartás (Magyarország)

 

 

(K 465)

Fejezetek az észak-nyugat magyarországi vasúti hídépítés történetéből a MÁV Rt. Szombathelyi Üzletigazgatóság területén 1846-1946./ Pammer László

Budapest : Vasúti Alapítvány Kuratóriuma, 1999. 150 p. h:29. T. MD 69464 OSzK: K-27292 MÁV Dok. Központ.

d. vasúti hídépítés-történet (Észak-Nyugat Magyarország); MÁV Szombathelyi Üzletigazgatóság

 

(K 466)

Hídépítési csőállványok./ Papp Béla

Budapest : 1956. 73 p.

A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3607.

d. csőállvány; hídépítés; munkaszervezés

 

(K 467)

Vasúti hidak./ Papp Tibor

Budapest : Tankönyvkiadó, 1964. 274 p. T. 353 789 KSH.

d. vasúti híd építése; vasúti híd fenntartása

 

(K 468)

Tartószerkezetek./ Pelikán József

Budapest : Tankönyvkiadó, 1966. 171 p. T. C 25353 OSzK.

Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem tartószerkezetek és felületszerkezetek c. előadásának anyaga.

d. hídpillér; tartószerkezet

 

(K 469)

A város forgalmi hálózata és létesítményei./ Perényi Imre

Városépítéstan II. Településtervezés, Budapest : Tankönyvkiadó, 1958. 49-108 p. T. 3464512 OSZK.

A közúthálózat leírása mellett a közúti hidak szerepét ismerteti.

d. közúthálózat; közúti hidak (Magyarország); városépítéstan

 

(K 470)

Az országban az újabb időkben épült vasúti és közúti hidak vasszerkezetéről./ Perl Ede

Budapest : Kilián Frigyes, 1987. 63 p.

d. hídépítés; közúti hidak (Magyarország); vasúti hidak (Magyarország)

 

(K 471)

A Kossuth híd története./ Petrik Ottó

Közlekedési Múzeum Évkönyve 1981-1982, Budapest : Közdok, 1983. 615-635 p. á:10. h:4. T. P 44492/6 OSZK.

d. Kossuth híd (Budapest); hídépítés-történet; Duna-híd (Kossuth híd, Budapest)

 

(K 472)

A Kossuth híd története. = Közlekedési Múzeum Évkönyve 1986./ Petrik Ottó

Budapest : Közlekedési Múzeum, 1986. 615-636 p. á:10. h:14.

d. hídépítés-történet (Kossuth híd, Budapest); Duna-híd (Kossuth híd, Budapest); Kossuth híd (Budapest)

 

(K 473)

A Buda és Pest híd tárgyában országosan rendelt kiküldöttség jelentése. 1, 2./ Platthy Mihály (összeáll.)

Pozsony : 1837. 310 p. T. 504.811 OSzK; 503.805 OSzK.

Német nyelvű anyag is.

d. hídépítési terv (Pest-Buda között)

 

(K 474)

Vasbeton lemezzel együttdolgozó acéltartók./ Platthy Pál

Budapest : 1965.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1969. 19.k. 3.sz. 102.p.

d. acéltartó szerkezet; együttdolgozó vasbetonlemez

 

(K 475)

Vasbetonelemekkel együttdolgozó acéltartók (öszvértartók) elmélete. Kézirat./ Platthy Pál

Budapest : Tankönyvkiadó, 1965. 87 p. T. UKIG.

d. vasbetonelem; hídszerkezet; öszvértartós-híd; öszvértartós szerkezet; acéltartó; vasbeton híd

 

(K 476)

Vasbeton lemezzel együttdolgozó acéltartók./ Platthy Pál

Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992. 115 p. T. K 23892 MÁV KFI.

d. acéltartó szerkezet; hídépítés; vasbeton lemez

 

(K 477)

Felső szélráccsal ellátott alsópályás közúti acélhidak tönkremenetele./ Platthy Pál; Szabó B.

Budapest : BME, 1992. 53 p.

d. közúti híd; acélhíd (acélpályás); acélhíd; acélhíd tönkremenetele

 

(K 478)

Mesél a szülőföld Békéssámson-Hódmezővásárhely Budapest-Bodráspart-Pusztaföldvár./ Pleshavics András

Tájak, Emberek, Emlékek, Budapest : 1988. 56 p.

d. kőhíd [száraz-ér]; Száraz-ér hídja (kőhíd); kőhíd (Békéssámson); történelmi híd 1600-as évek (Békéssámson); Tisza-híd (Algyő); Algyő; Békéssámson

 

(K 479)

Mária Valéria hídról és az életről. Az élet költészete./ Prohászka Ottokár

Esztergom : Controlling System, 1995. 17 p.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

 

(K 480)

A Lánchíd./ Radnai Lóránt

Budapest : Képzőművészeti Alap, 1961. 40 p. t:27. T. OSzK olvasóterem.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 481)

Baja és Bács-Bodrog vármegye községei./ Rapcsányi Jakab

Budapest : 1934. folyt.lap p. T. OSzK olvasóterem.

d. Duna-híd (Baja); Baja

 

(K 482)

Autópályák építése és üzemeltetése. Szerk.: Reinisch Egon.

Budapest : UVATERV, 1981. 32 p.

d. autópálya építése; autópályahíd; hídüzemeltetés; autópálya üzemeltetése

 

(K 483)

A régi Széchenyi Lánchíd anyagának kimerülése./ Rejtő Sándor

Budapest : Stephaneum, 1919. 16 p. T. 1.3/B566/13 OSzK.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 484)

Vasúti hidak./ Retter Károly

Technikai fejlődésünk története, Budapest : 1928. 328 p.

Hiv.: Közl.épít. és Mélyép.tud. Sz. 1989. 39. k. 7. sz.

d. vasúti hídszerkezet; hídépítés-történet

 

(K 485)

Révai Nagy Lexikon. Az ismeretek enciklopédiája. 10.k.

Budapest : Révai Testvérek, 1922. 54-5558-6075-77 p. T. KTI Rt olvasóterem.

d. hídügy; közúti híd; vasúti híd; híd (terminológiai meghatározás)

 

(K 486)

Révai Nagy Lexikon. Az ismeretek enciklopédiája. 8.k.

Budapest : Révai Testvérek, 1922. 224-225 p. T. KTI Rt olvasóterem.

d. hídügy; közúti híd; vasúti híd; híd (terminológiai meghatározás)

 

(K 487)

Üzemi kísérletek hidak korrózió elleni védelmére./ Révfalvy Attila

Budapest : KÖZDOK, 1980. 471-473 p.

d. hídszerkezet; korrózió elleni védelem

 

(K 488)

Előregyártott hídépítés fejlődése és építési tapasztalatai./ Rigler István

KTMF Tudományos közlemények, Győr : KTMF, 1981. 15-16 p.

d. előregyártott hídszerkezet; hídépítés

 

(K 489)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 50 felrobbantott közúti hídjának újjáépítési ünnepe./ Ritvay Sándor

Budapest : 1948. 70 p.

d. közúti híd újjáépítése (Pest megye)

 

(K 490)

Új technológiai eszközök és technológiák a hídépítésben.

Budapest : OMFB, 1974. 65 p.

d. hídépítés; hídépítés-technológia

 

(K 491)

Újvidék. A hetvenéves Budapest. Magyar Városok. Személyi adattár.

Budapest : Glóbus, 1943. 281-284 p.

d. Duna-híd (Újvidék); várostörténet; Újvidék

 

(K 492)

Az Erzsébet híd és a Belváros szabályozása./ Rokken Ferenc

Tanulmányok Budapest múltjából, Budapest : Székesfőváros kiadása, 3.k. 1934. 47-61 p. T. OSZK olvasóterem.

d. hídtörténet; Eskütéri híd (Budapest); Erzsébet híd (volt Eskütéri híd, Budapest); Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(K 493)

Budapest legszebb látképei./ Rózsa György et al.

Budapest : 1997. 174 p.

d. közúti hidak (Budapest); vasúti hidak (Budapest)

 

(K 494)

Útgazdálkodás 1992. Beszámoló az Útalap 1992. évi tervelőirányzatáról és az 1991. évi gazdálkodásáról.

Budapest : KHVM, 1992. 81 p. T. HB 4920 OSzK.

d. Útalap; hídépítés; hídépítés (Magyarország); hídgazdálkodás; hídgazdálkodás (Magyarország); hídüzemeltetés; hídüzemeltetés (Magyarország); útépítés; útépítés (Magyarország); útgazdálkodás (Magyarország); útüzemeltetés (Magyarország); útgazdálkodás; útüzemeltetés

 

(K 495)

Útgazdálkodás 1994. Beszámoló az Útalap 1993. évi gazdálkodásáról és az 1994. évi tervelőirányzatáról.

Budapest : KHVM, 1994. 111 p. T. HB 4920 OSzK.

d. Útalap; hídépítés; hídépítés (Magyarország); hídgazdálkodás (Magyarország); hídüzemeltetés; hídüzemeltetés (Magyarország); útépítés (Magyarország); útgazdálkodás (Magyarország); útüzemeltetés (Magyarország)

 

 

 

(K 496)

Útgazdálkodás 2001. Beszámoló az országos közutak 2000. évi gazdálkodásáról és a 2001. évi tervelőirányzatáról.

Budapest : KÖVIM, 2001. 105 p. T. B-12987 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídgazdálkodás; hídgazdálkodás (Magyarország); hídüzemeltetés (Magyarország); útépítés; útépítés (Magyarország); útgazdálkodás (Magyarország); útüzemeltetés (Magyarország)

 

(K 497)

Útgazdálkodás 1995. Beszámoló az Útalap 1994. évi gazdálkodásáról és az 1995. évi tervelőirányzatáról./ Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 1995. 127 p. T. B-12795 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídfenntartás (Magyarország); útépítés (Magyarország); útfenntartás (Magyarország)

 

(K 498)

Útgazdálkodás 1995. Vezetői információk./ Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 1995. 74 p. T. B-12798 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídfenntartás (Magyarország); útépítés (Magyarország); útfenntartás (Magyarország)

 

(K 499)

Útgazdálkodás 1998. Beszámoló az Útalap 1997. évi gazdálkodásáról és az 1998. évi tervelőirányzatáról./ Útgazdálkodási és Koordinációs Központ

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 1998. 114 p. T. B-12797 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídfenntartás (Magyarország); utépítés (Magyarország); útfenntartás (Magyarország)

 

(K 500)

Útgazdálkodás 1998. Vezetői információk./ Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Budapest : KHVM Közúti Főosztály, 1998. 73 p. T. B-12798 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídfenntartás (Magyarország); útépítés (Magyarország); útfenntartás (Magyarország)

 

(K 501)

Műemlékek Hajdú-Bihar megyében./ Sápi Lajos

Debrecen : Alföldi ny., 1972. 55-188 p. T. 491.461 OSzK.

d. kőhíd (Hortobágy); Kilenclyukú híd (Hortobágy); Hortobágy

 

(K 502)

Geológiai kirándulások Budapest környékén./ Schafarzik Ede; Vendl Antal; Papp Ferenc

Budapest : Műszaki K., 1964. 296 p. t:127.

d. hídépítés; hídtervezés

(K 503)

A hídépítés aktuális kérdései./ Sigrai Tibor

KTMF Tudományos Közlemények, Győr : KTMF, 1984. 3-5 p. T. B 8016 KTI Rt.

d. hídépítés

 

(K 504)

Hogyan épült Budapest 1870-1930./ Siklóssy László

Budapest : Athenaeum, 1931. 623 p. T. 52234 OSzK.

d. Duna-hidak (Budapest); hídépítés-történet (Budapest); várostörténet

 

(K 505)

Közúti hídpályák szigetelése és aszfaltos burkolása./ Simon Miklós; Zsámboki Gábor

KTMF Tudományos Közlemények, Győr : KTMF, 1981. 2-6 p. T. KTI Rt.

d. hídszigetelés; aszfaltburkolat

 

(K 506)

Az infrastrukturális létesítmények természetes élőhelyeket feldaraboló hatása. = Természetvédelem. A nyomvonalas közlekedési létesítmények természeti környezetet feldaraboló hatása./ Simonyi Ágnes

5. IENE (INFRA ECO NETWORK EUROPE) Tanácskozás; 1999-04-16 Budapest

Sorozati cím: Közutak Európában. 4.. Budapest : ÁKMI Kht., 1999. 14-15 p. á:4. T. B-12834 KTI Rt.

d. közúti aluljáró (Magyarország)

 

(K 507)

Autópályák tervezése és építése./ Soltész Béla

Sorozati cím: Autópálya szakkönyv sorozat. 1.. Budapest : KÖZDOK, 1975. 415 p. T. C-25176 KTI Rt.

d. autópályahíd; hídépítés; autópálya-építés; autópálya-tervezés; útépítés; autópályahíd tervezése

 

(K 508)

A Völgyhíd a városképben és a művészetben./ Somfai Balázs

Veszprém : Veszprémi Városi Tanács, 1988. 49-52 p. T. KTI Rt.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); hídesztétika; Veszprém

(K 509)

Fejezetek Túrkeve történeti földrajzából = Túrkeve földje és népe./ Szerk.: Örsi Julianna.

Túrkeve : 1992. 113-168 p.

d. Túrkeve; közúti híd (Szolnok-Túrkeve); településtörténet

 

(K 510)

A felépítményi kavicságyak vasúti vashidakhoz való átvezetése a Magyar Királyi Államvasutak Igazgatójának megbízásából./ Spitzer Ignác

Budapest : 1904. 41 p. á:48. t:14. T. 278971 OSzK.

d. vasúti vashíd; teknőhíd

 

(K 511)

Korrózió elleni védelem és hídszerkezetek szigetelése elasztikus műanyaggal. Korrosionschutz und Isolierung von Brückenbauwerken mit elastischen Kunststoff-Systemen./ Steiner R.

Győr : 1987. 42-44 p. T. B 9124 KTI Rt.

d. hídszerkezet szigetelése; műanyag; korrózió elleni védelem

 

(K 512)

Az Eszék melletti 11. szelvényről épült Dráva híd leírása és annak kivitel szerinti rajzai 1881-1883./ Stelczel Frigyes

Budapest : 1883. 35 p. t:31. T. 254709 OSzK.

d. Dráva-híd (Eszék); Dráva-híd (Eszék-Dárda); Eszék; Dárda; közúti híd (Eszék-Dárda)

 

(K 513)

Magyar Építőművészeti pályázatok. Budapest Szabad Királyi fő- és székváros területén létesítendő két állami Duna-híd pályázata./ Sterk János

Budapest : Kozmos, 1894. 10 p. t:19.

d. Erzsébet híd (Budapest); Ferenc József híd (Budapest); Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(K 514)

Szabályrendelet a közúti hidak tervezéséről, forgalomba helyezéséről, próbaterheléséről és időszakos megvizsgálásáról.

Budapest : Pesti Könyvnyomda, 1913. 44 p. T. 313 UKIG.

d. közúti híd szabályrendelet; hídtervezés; szerkezetvizsgálat; hídterhelés; szabványosítás

 

(K 515)

A térbeli tartórács egyenlete./ Szabó János

Budapest : ÉTK, 1964.

Hiv.: Épít. Közl.tud. K. 1965. 9.k. 2.sz. 250.p.

d. tartórács; hídtartó szerkezet

 

(K 516)

Az út-, híd gyűjtemény = Közlekedési Múzeum évkönyve 1896-1996./ Szabó László

Közlekedési Múzeum évkönyve, Budapest : Közlekedési Múzeum, 10.k. 1996. 101-106 p. T. P 44492/10 OSzK.

d. hídépítés; útépítés; útépítési technológia; hídépítési technológia; hídépítési emlék (Közlekedési Múzeum)

 

(K 517)

Fejezetek és dokumentumok a magyar autópályák üzemeltetésének és fejlesztésének történetéből./ Szabó László

Budapest : Állami Autópálya-fejlesztő és -kezelő Rt., 1999. 118 p. T. MC 129992 OSzK.

d. vasúti felüljáró; vasúti aluljáró; autópálya-építés; autópályahíd; autópálya-üzemeltetés; autópálya-tervezés; közúti felüljáró; vasúti aluljáró (autópálya alatt); vasúti felüljáró (autópálya)

 

 

 

(K 518)

Bőrtömlőtől a repülőhídig./ Szabó László; Mikó László; Szabó István

Budapest : Zrínyi, 1967. 303 p. T. B 58401 OSzK.

d. hadihíd; repülőhíd; hídépítés-történet

 

(K 519)

Az eszéki híd./ Szabó Pál

Pécs : 1941. 65-73 p.

Majorossy Imre Múzeumának Értesítője.

d. cölöphíd; hajóhíd; közúti híd (Eszék-Dárda); Eszék; Dárda; Dráva-híd (Eszék-Dárda)

 

(K 520)

Vasbetonszerkezetek./ Szahnovszkij, K.V.

Budapest : Közlekedési K., 1956. 864 p. á:528. t:60.

d. vasbeton szerkezet

 

(K 521)

Mélyépítési ismeretek./ Szakváry Jenő

Budapest : KÖZDOK, 1958. 169 p. T. B 35579B 39486 OSzK.

Országos Vízügyi Főigazgatóság víz és csatornaművek kezelői tanfolyam.

d. alagútépítés; hídépítés; útépítés; mélyépítés

 

(K 522)

Vasbetonszerkezetek. Egyetemi tankönyv./ Szalai Kálmán

Budapest : Tankönyvkiadó, 1988. 451 p. T. C 24807 KTI Rt.

d. vasbeton szerkezet; szilárdsági vizsgálat

 

(K 523)

Beton évkönyv 2000. Szerk.: Szalai Kálmán.

Budapest : ÉTK Kft. Magyar Építőanyagi Ipari Szövetség, 2000. 200 p. T. HB-11378 OSzK.

Megj.: 3. A beton, vasbeton és feszített vasbeton födémek p.27-80. 5. Út- és hídépítési betonok p. 92-123.

d. betonút; betonhíd; betonszerkezet; betonútépítés

 

(K 524)

Vasalttalaj-támfalak és erőtani vizsgálatok./ Szalatkay István

Budapest : 1977. 123 p. T. BME.

d. támfal; erőtani vizsgálat

 

(K 525)

Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. Szerk.: Számvéber Norbert.

Sorozati cím: Hadtörténelmi Levéltári kiadványok. 3.. Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 1999. 187 p. T. MD 68335 OSzK.

Megj.: A II. világháború során felrobbantott budapesti hidakról.

d. Budapest ostroma 1944/1945; Duna-hidak rombolása (Budapest)

 

 

(K 526)

Közlekedésépítés. 1. Útépítéstan./ Szandtner Gábor

Budapest : Budapesti Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 299 p. T. C 27803 KTI Rt.

d. hídépítés; útépítés

 

(K 527)

A budapesti margitszigeti szárnyhíd építésének története./ Szántó Albert

Budapest : Hornyánszky, 1900. 30 p. t:5. T. 366503 KSHK.

d. szárnyhíd (Margit-sziget); Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(K 528)

Százéves a hídépítés a Ganz-Mávag-ban.

Budapest : Interpress, 1979. 177 p. T. 806088 KSHK.

(Ganz-Mávag Közlemények 49.).

d. hídépítés; Ganz Mávag

 

(K 529)

A budapesti Duna-hidak újjáépítése. La réconstruction des ponts sur le Danube a Budapest/ Széchy Károly

Brüsszel : é.n. 15 p.

Megj.: Az 1947. októberében Brüsszelben elhangzott előadás anyaga.

d. hídújjáépítési tervek (Budapest); Duna-hidak (Budapest); hídépítés (Budapest); Kossuth híd (Budapest); Szabadság híd (Budapest); Margit híd (Budapest); Széchenyi Lánchíd (Budapest)

 

(K 530)

Alapozások./ Széchy Károly

Budapest : A Mérnöki Továbbképző Intézet, 1942. 112 p. T. OSzK.

d. alapozás; hídpillér

 

(K 531)

Közúti vashidak újszerű könnyű pályaszerkezete./ Széchy Károly

Budapest : Egyetemi ny., 1943. 85 p. t:1. T. 147827 OSzK.

d. közúti híd; vashíd; pályaszerkezet

 

(K 532)

Fabetétes vasbeton-szerkezetek alkalmazása a mélyépítésben./ Széchy Károly

Budapest : 1945. 48 p. T. 17733/M.61 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai M 61.).

d. fabetétes vasbetonszerkezet; vasbeton híd

 

(K 533)

Az Árpád híd építése Budapesten a Dunán. Construction du pont Árpád sur le Danube á Budapest/ Széchy Károly

Brüsszel, 1947. 508-530 p. á:11.

Megj.: Előadás 1947. októberében Brüsszelben.

d. hídépítés 1939-1950; Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest 1950-1956 között Sztálin híd, Budapest)

 

(K 534)

Közúti hídépítkezésünk eredményei és feladatai./ Széchy Károly

Magyarország közlekedésügye 1974, Budapest : Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, 1947. 135-140 p. T. KTI Rt.

Hozzászólás: Nagy Pál Sándor 141.p.

d. közúti hídépítés

 

(K 535)

Újszerű hídszerkezetek./ Széchy Károly

Budapest : Tudományos Könyvkiadó, 1950. 47 p. T. 200974 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai M 70.).

d. hídszerkezet; hídújjáépítés

 

(K 536)

Hegesztett hídszerkezetek alkalmazása közúti hídjaink újjáépítése során./ Széchy Károly

Budapest : 1951. 432 p. T. OSzK.

d. hegesztett hídszerkezet; hídújjáépítés

 

(K 537)

Hegesztett hidak építésének gyakorlati lehetőségei, fejlődés irányai./ Széchy Károly

Budapest : 1952. 24 p. T. B 36604 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásaiból Kö M 17 1888).

d. hídépítés; hegesztett híd

 

(K 538)

Hídfők mögötti töltéscsatlakozások./ Széchy Károly

Budapest : 1955. 31 p. T. B 25531 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3423).

d. hídfő; töltéscsatlakozás

 

(K 539)

Alapozási hibák./ Széchy Károly

Budapest : Műszaki K., 1958. 116 p. T. C 21872 OSzK.

d. alapozás; alagútépítés; hídépítés

 

(K 540)

Alagútépítéstan./ Széchy Károly

Budapest : Tankönyvkiadó, 1961. 671 p. T. C 21252 KTI Rt.

d. alagútépítés; alagútfalazás

 

(K 541)

Alapozás. 1.k./ Széchy Károly

Budapest : Felsőoktatási jegyzetellátó, 1961. 175 p. T. 32226 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa M6.) Megj. még: 1971. p.544. C 12687 KTI Rt.

d. alapozás; hídfőkiépítés

(K 542)

Alapozás. 2.k./ Széchy Károly

Budapest : Felsőoktatási jegyzetellátó, 1962. 755 p. T. 32227 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa M6.) Megj. még: 1972. p.766. C 12690 KTI Rt.

d. alapozás; hídfőkiépítés

 

(K 543)

Cölöpök próbaterhelésének kiértékelése./ Széchy

Károly

Budapest : 1962.

Hiv.: Közl.épít. Mélyép.tud. Sz. 1995. 45. k. 6. sz. 218. p.Klny. Épít.ip. Közl. Műsz. Egy. K. 1962. 7.k. 3.sz.

d. cölöpterhelés

 

(K 544)

Földalatti műtárgyak./ Széchy Károly

Budapest : Tankönyvkiadó, 1984. 276 p. T. C 21918 KTI Rt.

Előzmény: 1966. p.403 OSzK.

d. alagút; közúti alagút; metróalagút; vasúti alagút

 

(K 545)

Közúti hidak előregyártott alépítményei./ Szécsi László

Budapest : BME, 1982. 53 p. T. BME.

d. előregyártott alépítmény; közúti hidak (általában)

 

(K 546)

Hídépítés, hídfenntartás II. Útépítési és fenntartási ágazat részére./ Szécsi László

Budapest : KTMF, 1986. 213 p. h:8. T. B-8925 KTI Rt.

d. hídszerkezet; hídépítés; hídfenntartás; hídüzemeltetés

 

(K 547)

Vasbeton hidak belső üregeinek vizsgálata./ Szécsi László

Győr : SZIMF, 1991. 33 p.

d. vasbeton híd; üregvizsgálat

 

(K 548)

Szeged. A hetvenéves Budapest. Magyar Városok. Személyi adattár.

Budapest : Glóbus, 1943. 131-136 p.

Városi és vármegyei monográfiák 15.

d. Belvárosi híd (Szeged); vasúti híd (Szeged); Szeged

 

(K 549)

A veszprémi Szent István Völgyhíd szerepe és jelentősége a távolsági és városi közlekedésben./ Szentesi István

Veszprém : Veszprémi Városi Tanács, 1988. 45-48 p. T. KTI Rt.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); távolsági közlekedés; városi közlekedés; Veszprém

 

 

 

(K 550)

Hegesztett vasúti hidak újabb fejlődése. Feszített nagyszilárdságú csavar./ Szépe Ferenc

Budapest : MTKI, 1959. 294 p.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1972. 22.k. 7.sz.

d. hegesztési eljárás; feszített csavar; vasúti híd

 

(K 551)

Repedésmentesség, repedéskorlátozás kérdései vasúti vasbeton hidaknál./ Szépe Ferenc

Budapest : 1960. 63 p. T. C 28629 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3835).

d. repedésmentesség; repedésmegelőzés; vasbeton híd; vasúti híd

 

(K 552)

Vasúti vashidak méretezésének alapjai./ Szépe Ferenc

Budapest : BME, 1973. 46 p.

d. vashíd; vasúti híd

(K 553)

Acélszerkezetek II. Acélhidak. 1. füzet./ Szépe Ferenc

Budapest : Tankönyvkiadó, 1984. 210 p. T. C-22017 KTI Rt.

d. acélszerkezet; acélhíd; anyagvizsgálat

 

(K 554)

A biztonság kimutatása vasúti hidakon./ Szidarovszky János

Budapest : 1955. 96 p. T. B 26442 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3431).

d. biztonságtechnika; vasúti biztonság; vasúti híd

 

(K 555)

Függőhidak újabb elmélete a lehajlás figyelembevételével./ Szidarovszky János

Budapest : Akadémiai K., 1959. 89-140 p. T. C 30635 OSzK.

MTA Műszaki Tudományos Osztályának Közleményei.

d. függőhíd; anyagvizsgálat

 

(K 556)

A szolnoki közúti Tisza-híd szerepének változása napjainkig = A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltár évkönyve./ Szikszai Mihály

Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Levéltára, 6.k. 1991. 9-31 p. h:48.

d. Tisza-híd (Szolnok); Szolnok; Szent István híd (Szolnok); várostörténet

 

(K 557)

Vas és fémszerkezetek fejlődésének újabb irányai./ Szilassy Károly; Fáber Miklós

Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1962. 75 p. T. AC 352377 OSzK.

d. alumíniumszerkezet; fémszerkezet; hídszerkezet; magasépítés

 

(K 558)

Újszerű hídépítési szerkezetek./ Szittner Antal

Budapest : 1959. 38 p. T. C 28524 OSzK.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3717).

d. hídépítés; hídszerkezet

 

(K 559)

Szolnok város utcanevei. Helytörténeti adattár.

Szolnok : Szolnok megyei jogú város Önkormányzata, 1993. 179 p. T. 00100004368 MFSzEK.

d. Szolnok

 

(K 560)

Szolnok. A hetvenéves Budapest. Magyar Városok. Személyi adattár.

Budapest : Glóbus, 1943. 149-151 p. T. OSzK.

Városi és vármegyei monográfiák 16.

d. Tisza-híd (Szolnok); vasúti híd (Szolnok); várostörténet; Szolnok

 

(K 561)

Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. sz[ázad] elején./ T. Mérey Klára

Pécs : Baranya megyei Levétár, 2000. 164 p.

Források Baranya megye múltjából 6. Az utak iránya, földrajzi és katonai jellegzetessége p. 11-30. A Dél-Dunántúlon átívelő utak melletti baranyai települések adatai és értékelésük p. 88-138. c. fejezetek.

d. fahidak (Baranya megye); hajóhidak (Baranya megyye); közúti hidak (Baranya megye)

 

(K 562)

Tájékoztató a 82-83 sz. főutak győri közös bevezető szakasz I. ütem megvalósításáról.

Győr : KTMF, 1978. 5 p.

d. közúti felüljáró (Győr, 82-83.sz. főút); Győr

 

(K 563)

Az óbudai Duna-híd tervezete./ Tantó Pál

Budapest : Pallas, 1937. 375-381 p. á:2. t:2.

d. Árpád híd (Budapest); hídépítés; hídtervezés; Óbudai híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(K 564)

Tanulmány. A magyarországi Duna- és Tisza-hidak műszaki fejlesztése.

Budapest : UVATERV, 1985. T. OSzK.

d. Duna-hidak (Magyarország); Tisza-híd (Magyarország); közúti híd (Magyarország); vasúti híd (Magyarország)

 

(K 565)

Tartószerkezeti ankét Dr. Mistéth Endre 80. születésnapja tiszteletére Budapest 1992. szeptember 22.

Budapest : BME, 1992. 87 p. T. MB-143058 OSzK.

d. Mistéth Endre (hídépítő mérnök)

 

(K 566)

Tartószerkezeti konferencia 1-2. előadásainak anyaga.

Budapest : MTESZ, 1969. 137 p. T. D 28734/1-2 OSzK.

d. tartószerkezet

 

(K 567)

Utófeszített tartók tervezésének néhány kérdése./ Tassi Géza

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1967. 43 p. T. C 53129 OSzK.

BME Mérnöki Továbbképző Intézet elődássorozatából 4587.

d. tartószerkezet; utófeszített vasbeton-szerkezet

 

(K 568)

Vasbetonhidak szerkezeti kialakítása. Gyűjtemény a Vasbetonhíd és szerkezetépítés tantárgyhoz./ Tassi Géza; Loykó Miklós et al.

Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992. 112 p. T. K 23897 MÁV KFI.

d. vasbeton híd; vasbeton szerkezet

 

(K 569)

Tervezési irányelvek vasúti tartóbetétes teknőhidak számítására.

Budapest : KPM Vasúti Hídosztály, 1971.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1975. 25.k. 1.sz. 18.p.

d. vasúti teknőhíd

 

(K 570)

Rábaköz és Hanság./ Timaffy László

Budapest : Novodat, 1991. 231 p.

d. közúti hídak (Rába-híd); közúti hidak (Győr); Rába-hidak (Győr); Rápca-hidak (Győr-Sopron-Moson megye); fahidak (Rápca-hidak); Rápca-hidak (Győr-Sopron-Moson megye); Győr-Sopron-Moson megye

 

(K 571)

Esztergomi Duna-híd./ Törőcsik Frigyes; Tóth Ernő

Budapest : KM Közúti Főosztály, 1988. T. 1537/1988. sz. UKIG.

d. Mária Valéria híd (Esztergom-Párkány); Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(K 572)

Közúti hidak komplex korrózió elleni védelme./ Tóth Ernő

Győr : SzIKTMF, 1987. 45-48 p. T. B 9124 KTI Rt.

d. korrózió elleni védelem; hídvédelem; hídszerkezet szigetelése

 

(K 573)

A magyar közúti hidak. = Highway bridges of Hungary./ Tóth Ernő

Budapest : MTESZ, 1990. 72 p. T. KTI Rt.

d. közúti híd (Magyarország)

 

(K 574)

Hidak Békés megyében./ Tóth Ernő

Békéscsaba : Békéscsabai Közúti Igazgatóság, 1995. 133 p. T. B-11474 KTI Rt.

d. vasúti híd; közúti híd; Békés megye; közúti hidak (Békés megye); vasúti hidak (Békés megye); hídépítés-történet (Békés megye)

 

(K 575)

Hidak Hajdú-Bihar megyében./ Tóth Ernő

Debrecen : Debreceni Közúti Igazgatóság, 1996. 152 p. T. B-11475 KTI Rt.

Megj.: Megjelent Debrecenben, a 37. Hídmérnöki Konferencia alkalmából 1996-ban a Millecentenárium évében.

d. közúti hidak (Hajdú-Bihar megye); vasúti hidak (Hajdú-Bihar megye); Hajdú-Bihar megye

 

(K 576)

Hidak Heves megyében. Szerk.: Tóth Ernő.

Eger : Heves megyei Állami Közútkezelő Kht, 1998. 180 p. T. B 12115 KTI Rt.

d. közúti felüljáró (Eger); közúti híd (Eger); vasúti híd (Heves megye); Eger; Heves megye

 

(K 577)

Hídmérnöki konferenciák 1962-1999. Szerk.: Tóth Ernő.

Baja : 1999. 98 p. T. C-28298 KTI Rt.

d. hídmérnöki konferencia (Magyarország, 1962-1999); közúti híd építése; közúti híd tervezése

 

(K 578)

Hidak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében./ Tóth Ernő; Szarka Judit

Miskolc : Miskolci Közúti Igazgatóság, 1994. 137 p. T. MD 62038 OSZK.

d. közúti hidak (Borsod-Abauj-Zemplén megye); vasúti hidak (Borsod-Abauj-Zemplén megye); Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 

(K 579)

A makói rév és híd./ Tóth Ferenc

Szeged : 1977. 25-64 p. T. C 72423 OSzK.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum évkönyve.

d. Maros-híd (Makó); révátkelés (Makó); Makó

 

(K 580)

Pomáz történetének forrásai, fejezetek község életéből XX. század első feléig./ Tóth Ferenc

Pomáz : 1994. 259 p. T. UKIG.

d. kőhíd pusztulása (Pomáz); Pomáz; közúti híd; kőhíd; településtörténet

 

(K 581)

Magyarország közútjainak története./ Tóth László

Budapest : UKIG, 1995. 165 p. h:25. T. UKIG.

A közúthálózat ismertetésekor a hidakról is részletesen ír.

d. közúti hidak (Magyarország)

 

(K 582)

Időszakos hídvizsgálatok tapasztalatai./ Tóth Zoltán

Győr : KTMF, 1975. 97-103 p.

d. hídvizsgálat

 

(K 583)

Hídfenntartás./ Tóth Zoltán

Budapest : UKIG, 1992. 139 p. T. K 24018 MÁV KF.

d. hídfenntartás; közúti híd (Magyarország)

 

(K 584)

Hídfenntartás./ Tóth Zoltán

Budapest : UKIG, 1992. 139 p. T. B-10450 KTI Rt.

d. hídszerkezet; közúti híd; hídszerkezet szigetelése

 

(K 585)

Tartószerkezetek (vasbeton szilárdságtan)./ Tóth Zoltán

Győr : Noradat, 1996. 255 p. T. KTI Rt.

d. vasbeton szerkezet; vasbeton tartószerkezet; hídszerkezet; szilárdságtan

 

(K 586)

A 14-es úti ártéri Duna-hidak megerősítése./ Tóth Zoltán; Szécsi László

KTMF Tudományos ülésszak 1., Győr : 1984. 23-26 p. T. KTI Rt.

d. Duna-hidak (14. út); Győr

 

(K 587)

Előregyártott hídszerkezetek./ Träger Herbert

Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállal, 1961. 44 p. T. OSzK.

d. előregyártott hídszerkezet

 

(K 588)

Közúti hidak útépítési forgalomtechnikai szakmérnökképzés céljára./ Träger Herbert

Budapest : Tankönyvkiadó, 1962. 60 p. T. OSzK.

d. közúti híd; útépítés

 

(K 589)

Hídfenntartás tervezése és végrehajtása./ Träger Herbert

Közlekedési Múzeum évkönyve 1981-1982, Budapest : KÖZDOK, 1983. 119-124 p.

d. hídfenntartás; hídüzemeltetés; hídszerkezet védelme

 

(K 590)

A régi Pest-Buda./ Trencsényi-Waldapfel Imre

Közlekedési Múzeum Évkönyve 1972-1973, Budapest : 1972. 278 p. T. OSZK.

d. hídépítés-történet (Budapest)

 

(K 591)

Hegesztett szerkezetek acéljai és az acélok hegeszthetősége./ Turi Aladár

Budapest : BME-MTI, 1990. 344 p.

d. acélszerkezet; hegesztett acélszerkezet; acélhíd

 

 

 

 

(K 592)

Összefoglaló az Amerikai Egyesült Államokban 1992. szeptember 07-15. között tett tanulmányútról. Szerk.: UKIG.

Budapest : UKIG, 1993. 39 p. T. B 12177 KTI Rt.

4.1. Alagutak, csatlakozó folyópályák. 4.9. Hidak, műtárgyak c. fejezetek.

d. autópálya; alagút; közúti híd (Magyarország); tanulmányút (USA); USA

 

(K 593)

Útgazdálkodás 2000. Beszámoló az útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1999. évi gazdálkodásáról és a 2000. évi tervelőirányzatáról. Szerk.: UKIG; ÁKMI.

Budapest : KöViM, 2000. 99 p.

d. hídépítés; útépítés; hídüzemeltetés; hídgazdálkodás; hídgazdálkodás (Magyarország); hídüzemeltetés (Magyarország); útgazdálkodás; útüzemeltetés

 

(K 594)

A medvei Duna-híd./ Ullrich Zoltán

Budapest : Stúdium, 1943. 24 p. T. 145768 OSzK.

MMÉEK Értekezések, beszámolók a műszaki tudományok köréből c. mellékletéből.

d. Duna-híd (Medve); Medve

 

(K 595)

Merev vasvázas vasbeton hidak./ Ullrich Zoltán

Budapest : 1952. 34 p.

(A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásaiból Kö M 14 1884).

d. merev hídszerkezet; vasbeton híd; vasvázas híd

 

(K 596)

Utasítás a vasúti hídprovizóriumok áthidaló szerkezeteinek méretezésére.

Budapest : Magyar Államvasutak, 1956. 32 p. á:8. T. 11431 OSzK.

d. vasúti híd; hídprovizórium; szabványosítás

 

(K 597)

Utasítás vasúti beton- és vasbetonhidak építésére.

MÁV KFI, Budapest : KÖZDOK, 1111. 313 p.

d. betonhíd; vasbeton híd; vasúti híd (Magyarország)

 

(K 598)

Hidak Magyarországon./ UVATERV

Budapest : UVATERV, 1980. 46 p. T. B-6079 KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídépítés; hídtervezés; közúti hidak; vasúti hidak (Magyarország)

 

(K 599)

A százéves Lánchíd./ Vajda Pál

Budapest : Országos Közművelődési Szövetség, 1942. 64 p. T. OSzK.

A közművelődés könyvei.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest); hídépítés-történet

 

 

(K 600)

A magyar hídépítés./ Vajda Pál

Budapest : OMKDK, 1964. 42 p. T. BME.

d. hídépítés (Magyarország)

 

(K 601)

Magyar hidak, magyar hídépítők./ Vajda Pál

Budapest : 1964. 78 p. á:16. T. BME.

Műv. M. Műszaki Emléket Nyilvántartó és Gyűjtő Csoport.

d. hídépítés; hídépítés-történet

 

(K 602)

A soroksári Duna-ág híd. UVATERV Hídépítő Vállalat./ Varga Jenő; Prjevara Mihály

Budapest : Utiber, 1989. 20 p. T. KTI Rt.

Hiv.: Közl.épí. Mélyép.tud. Sz. 1993. 43. k. 3. sz. 100. p.

d. Soroksári Dunaág hídjai (M0 autóút)

 

(K 603)

A műszaki ellenőrzés legfontosabb geodéziai feladatai a hídépítésben./ Varga József

Útügyi Szakmai Továbbképzés, 2.sz. 1997. 7-13 p. á:8. h:4.

d. geodézia; hídépítés; műszaki ellenőrzés; minőség-ellenőrzés

 

(K 604)

A metró építése és működése./ Várszegi Gyula

Budapest : Kovászna K., 1997. 131 p.

d. metró építése; alagútfúrás

 

(K 605)

A közlekedéstechnika magyar alkotásai./ Szerk.: Pártos Tivadar.

Magyarország közlekedésügye 1937, Budapest : Pallas, 1937. 385-392 p. T. KTI Rt.

d. Maderspach Károly (hídépítő mérnök); vashíd

 

(K 606)

Vasúti acélhidak anyaga és szerkezeti megoldások fejlődése.

Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1962. 65 p. T. C 36397 OSzK.

d. acélhíd; acélszerkezet; vasúti híd

 

(K 607)

Vasúti hídszabályzat.

Budapest : 1976. 324 p. T. B 31190 OSzK.

Megj.: Hiv. Közl.épít. Mélyéptud. Sz. 1988. 38.k. 2.sz. p. 74.

d. vasúti hídszabályzat

 

(K 608)

A viadukt szerepe a második világháborúban./ Veress D. Csaba

A veszprémi Völgyhíd ötvenéves: Az építési és történeti kutatások eredményei, Veszprém : Veszprémi Városi Tanács, 1988. 33-44 p. T. KTI Rt.

d. közúti völgyhíd (Veszprém); második világháború (1939-1945); Veszprém; hídépítés-történet

 

(K 609)

Ferde kábelsíkú merevítőgerendás függőtartók közelítő számítása./ Visontai József

Budapest : MTA K., 1969. 182 p.

d. ferde kábelsík; függő tartószerkezet

 

(K 610)

A Széchenyi híd története az 1836 XXV. tc. megalkotásáig./ Viszota György

Budapest : MTA, 1935. 144 p. T. 169877 OSzK; 355219 KSH.

d. hídépítési terv (Pest-Buda között); Széchenyi István; Széchenyi Lánchíd (Budapest)

 

(K 611)

6.3.6.1. Fahidak. = Mérnöki faszerkezetek./ Vittmann Gyula

Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 2000. 238-239 p. T. KC 11556/1-2 OSzK.

d. fahíd; faszerkezet; faanyagú tartószerkezet

 

(K 612)

Vízrajzi értekezés. Huszár Mátyás leírása a Körösvidékről.

1985. 61 p.

d. cölöphíd 1822 (Szolnok); hídépítés; hídépítés-történet; Berettyó-híd

 

(K 613)

A városépítés új útja. Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig. Szerk.: Vörös Károly.

Budapest : Akadémiai K., 1978. 583-618 p. T. B 144531 OSzK.

Budapest története 4.

d. hídépítés-történet (Budapest); közlekedésfejlődés (Budapest 1867-1918)

 

(K 614)

Pest-Buda Magyarország közlekedési központja. Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig. Szerk.: Vörös Károly.

Budapest : Akadémiai K., 1978. 136-141 p. T. B 144531 OSzK.

Budapest története 4.

d. közlekedésfejlődés (Budapest, 1849-1867); Széchenyi Lánchíd (Budapest); várostörténet

 

(K 615)

A Duna-hidak. Budapest./ Wellner István

Budapest : Panoráma, 1982. 99-101 p. T. C-23449 KTI Rt.

d. Duna-hidak (Budapest); Duna-hidak (Magyarország)

 

(K 616)

Mérnöki faszerkezetek. Szerk.: Wittmann Gyula.

Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 1.k. 2000. 411 p.

d. fahíd; faszerkezet

 

(K 617)

Szabadalmazott beton-, vasbetonszerkezetek./ Wünsch Róbert

Budapest : Riger József Ede csász. és kir. Papírnemű Gyár, 1917. 53 p. T. 10213 BME.

d. betonszerkezet; vasszerkezet; betonhíd; vashíd; vasbeton híd

 

(K 618)

Ferencvárosi évszázadok./ Xantus Zoltán

Budapest : 1992. 105 p. T. UKIG.

d. településtörténet; hídépítés; hídújjáépítés; Petőfi híd (Budapest); hídépítés (Horthy Miklós híd); Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(K 619)

Közlekedés, hírközlés = Magyarország megyéi; Szolnok./ Zádor Béla

Budapest : Kossuth K., 1983. 85-87 p. T. W 16830 M5 013/5 N. OSzK olvasóterem.

d. Tisza-híd (Szolnok); közúti felüljáró (Szolnok); közúti híd (Szolnok); vasúti híd (Szolnok); Szolnok

 

(K 620)

Műemlékek = Magyarország megyéi; Szolnok./ Zádor Béla

Budapest : Kossuth K., 1983. 150-152 p. T. W 16830 M5 013/5 N OSzK olvasóterem.

d. Zádor híd (Karcag); Tarna-híd (Jászdózsa); Karcag; Jászdózsa

 

(K 621)

Millenniumi emlékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. 1988. április. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltár. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária.

Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltár, 2000. 1242-144221-222327-328 p. T. MD 69470 OSzK.

d. fahíd (Szolnok); közúti híd (Szolnok); vasúti híd (Szolnok; Tisza-hidak (Szolnok); Zagyva-híd (Szolnok); Szolnok

 

(K 622)

A Novo Boriszovka melletti Vorszkla-híd helyreállítása 1942.06.-1942.07./ Zakariás Zoltán

Honvéd vasútépítők, Budapest : Szekér Információs Rt, 1990. 257-268 p. á:14. T. KTI Rt.

d. hídrekonstrukció (Magyarország); Vorszkla híd (vasúti híd)

 

(K 623)

Az újvidéki vasúti Duna-híd helyreállítása 1943.07.07.-1943.08.28./ Zakariás Zoltán

Budapest : Szekér Információs Rt, 1990. 269-280 p. t:24. T. KTI Rt.

Honvéd vasútépítők.

d. hídrekonstrukció (Magyarország); vasúti híd (Újvidék); Újvidék

 

(K 624)

Hazai vasút és vasúti hídépítések 1942-1944./ Zakariás Zoltán

Honvéd vasútépítők, Budapest : Szekér Információs Rt, 1990. 198-209 p. T. KTI Rt.

d. hídépítés (Magyarország); hídrekonstrukció (Magyarország); vasúttörténet

 

(K 625)

Hondvéd vasútépítők. A magyar királyi honvédség vasútépítő csapatának története. Szerk.: Zakariás Zoltán.

Budapest : Szekér Információs Rt, 1990. 289 p. T. KTI Rt.

A közúti hídépítésről és a vasúti hidépítésről közöl információt. A csapatgyakorlatoknál használt ideiglenes hídszerkezetek elemzését is tárgyalja.

d. közúti híd építése; vasúti híd építése; hídépítés-történet; vasúttörténet

 

(K 626)

A budapesti Lánchíd./ Zelovich Kornél

Budapest : Pátria, 1899. 40 p. T. 247063 OSzK.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 627)

Jelentés a vasúti hidak méretezése, forgalomba helyezése és időszakos vizsgálata tárgyában./ Zelovich Kornél

Budapest : 1903. 16 p. T. OSzK.

Hiv.: Mélyép.tud. Sz. 1958. 8.k. 1-2.sz. 46.p. és 1959. 9.k. 1.sz. 39.p.

d. vasúti híd építése; hídszerkezet vizsgálata

 

(K 628)

Széchenyi mérnöki alkotásai./ Zelovich Kornél

Budapest : 1921. 35 p. T. OSzK hírlapolvasó.

d. Széchenyi István; Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(K 629)

Tanulmány a Széchenyi Lánchíd útburkolatain beállt romlásokról./ Zielinski Szilárd

Budapest : Pátria, 1919. 40 p. T. 259269 OSzK.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); útburkolat meghibásodása; útburkolat javítása

 

(K 630)

Hídépítő történet. = The hídépítő story Szerk.: Zsigmondi András; Boldog Gyöngyi; Dollmayer Mátyás.

Budapest : VÉ-KA K., 1999. 201 p. T. MD- 68549 OSzK, B-12574-12575 KTI Rt.

d. vasúti híd; közúti híd; hídépítés-történet (Magyarország); közúti híd (Magyarország); vasúti híd (Magyarország)

 

 

Folyóiratcikkek

 

 

 

(C 631)

A budapesti Árpád híd tervezésének és építésének néhány mementuma. 1.2.

Hídépítők, 2002. 31.k. 1.sz. 20-21.p. á.6. 2.sz. 18-19. p. á. 9.

d. Árpád híd (Budapest), Duna-híd (Árpád híd, Budapest), hídépítés-történet

 

(C 632)

Szeptemberre kész a Hungária körúti felüljáró.

Fővárosi Közmű, 2002. 40.k. 31-32.sz. p. 3. á.1.

d. Hungária körúti felüljáró (Budapest), közúti felüljáró felújítása (Budapest)

 

(C 633)

[A] völgyhíd próbaterhelés.

Mérnök Újság, 7.k. 12.sz. 2000. p. 21. á:1.

d. vasúti völgyhíd; vasúti völgyhíd (Zalalövő - Őriszentpéter); hídszerkezet; hídszerkezet próbaterhelése

 

(C 634)

Üzenet Erdélyből - hidak ürügyén. Jancsó Árpád: A temesvári Bega-hidak krónikája./ [Fehér Gyula]

Közút, 9.k. 2.sz. 2000. p. 19. á:1.

d. Malom téri híd (Temesvár); Széna téri híd (Temesvár); Török utcai híd (Temesvár); Király híd (Temesvár); Románia; hídépítés-történet

 

(C 635)

Aquincumi Duna-híd. Bizonytalan az építés időpontja./ [Kispál József]

Fővárosi Közmű, 39.k. 2.sz. 2001. p. 11. á:1.

d. hídépítés; hídépítési terv (Aquincum, Budapest)

 

(C 636)

"Láthatatlan kéz" a 4-es metró útjában? Elhúzodó fővárosi felújítások.

Magyar Hírlap, 34.k. 225.sz. 2001. p. 6. á:1.

d. Hungária körúti felüljáró (Budapest); közúti felüljáró (Hungária körút, Budapest)

 

(C 637)

Árpád-híd elmúlt a bűvös szeptember.../ [Pap Kornélia]

Ráckevei Újság, 4.k. 10.sz. 1992. p. 1.

d. Árpád híd (Ráckeve); Soroksági Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve); Ráckeve

 

(C 638)

Átadás előtt a felújított Árpád híd./ [Pap Kornélia]

Ráckevei Újság, 6.k. 4.sz. 1994. p. 1. á:1.

d. Árpád híd (Ráckeve); hídrekonstrukció; Soroksári Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve); Ráckeve

 

 

(C 639)

Hídátadási ünnepség. Köszönet az építőknek, köszönet a türelemért./ [Pap Kornélia]

Ráckevei Újság, 6.k. 5.sz. 1994. p. 3. á:2.

d. Árpád híd (Ráckeve); hídrekonstrukció (Árpád híd, Ráckeve); Soroksári Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve); Ráckeve

 

(C 640)

Felújítják a Flórián téri felüljárókat./ [Rutkay Levente]

Fővárosi Közmű, 40.k. 2.sz. 2002. p. 7. á:1.

d. közúti felüljáró (Flórián tér, Budapest); közúti felüljáró felújítása

 

(C 641)

Még ebben az évben elkezdődik a Margit híd felújítása./ -t. m.-

Fővárosi Közmű, 11.k. 35.sz. 1973. p. 1.

d. hídfelújítás; Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 642)

10 éves... ...a Hídtechnika.

Hídépítők, 30.k. 6.sz. 2001. p. 2-3. á:5.

Megj.: A Hídépítő Vállalat 1991. október 31-gyel többek között a tárgymutatóban kiírt Kft-vé alakult.

d. Hídtechnika, Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft; hídépítés

 

(C 643)

1543 - 1683 - 1993.

Párkány és Vidéke, 3.k. 10.sz. 1993. p. 1. á:1.

d. hídépítés-történet; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; hídépítés-történet (Mária Valéria híd); Esztergom

 

(C 644)

165 millió forint. Az Árpád úti felüljáró.

Fővárosi Közmű, 11.k. 46.sz. 1973. p. 5. á:1.

d. Árpád úti felüljáró (Újpest - Rákospalota); közúti felüljáró (Árpád út, Budapest)

 

(C 645)

34. Hídmérnöki konferencia.

Közút, 2.k. 6.sz. 1993. p. 8.

d. hídmérnöki konferencia 34. (Győr 1993.05.26-27.)

 

(C 646)

A 135 éves Hídépítő Rt.

Magyar Nemzet, Hidak, 63.k. 296.sz. 2000. p. 16.

d. Hídépítő Rt. (Budapest); hídtervezés; hídépítés

 

(C 647)

A 40. Országos Hídmérnöki Konferencia Baján. Előtérben a Duna-hidak.

Közút, 8.k. 5.sz. 1999. p. 4-7. á:4.

d. Duna-híd (Baja); Baja; hídrekonstrukció; Duna-híd (Medve); Medve; Mária Valéria híd (Esztergom-Párkány); Esztergom; Párkány; hídmérnöki konferencia 40. (Baja 1999.05.17-19.)

(C 648)

A bajai Duna-híd korszerűsítési munkái.

Hídépítők, 28.k. 2.sz. 1999. p. 3-5. á:6.

d. Baja; Duna-híd (Baja); vegyes forgalmú híd (Baja); hídrekonstrukció

 

(C 649)

A Baross tér rendezése.

Közmű és Mélyépítés, 7.k. 9.sz. 1969. p. 1.

d. közúti felüljáró (Baross tér, Budapest)

(C 650)

A békési Kettős-Körös-híd újjáépítése.

Hídépítők, 12.k. 4.sz. 1983. p. 4. á:1.

d. Kettős-Körös-híd (Békés); Békés

 

(C 651)

A beruházási osztály munkája. Útépítések. Mederszabályozás. Jövő évi tervek.

Közmű és Mélyépítés, 8.k. 46.sz. 1970. p. 3.

d. közúti felüljáró (Marx Károly út, 1990 után Károly király út, Budapest); közúti felüljáró (Ócsai út, Budapest); közúti felüljáró (Jászberényi út, Budapest)

 

(C 652)

A budapesti Árpád híd tervezésének és építésének néhány momentuma l. 2.

Hídépítők, 31.k. 31.sz. 2002. p. 20-21 (1.sz.) 18-19 (2.sz.). á:6 és 9

d. Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest); hídépítés-történet

 

(C 653)

A budapesti Duna-hidak helyreállítási munkálatai.

MMÉEK, 55.k. 48.sz. 1921. p. 358-359.

d. Duna-hidak (Budapest); hídrekonstrukció; hídfelújítás; Duna-hidak (Budapest)

 

(C 654)

A budapesti Duna-hidak történetének néhány jellemző adata.

Hídépítők, 27.k. 6.sz. 1998. p. 18.

d. Duna-hidak (Budapest)

 

(C 655)

A budapesti fővámtéri Duna-híd építő-munkáinak állapota.

MMÉEK, 29.k. 1.sz. 1895. p. 59.

d. Szabadság híd (Budapest); hídépítés (Budapest); Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(C 656)

A budapesti Margit-híd ismertetése.

MMÉEK, 7.k. 3.sz. 1873. p. 393-399. t:2.

d. Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 657)

A Cruzul-völgyhíd.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 3.sz. 1990. p. 124.

d. Cruzul-völgyhíd (Spanyolország); Spanyolország

 

(C 658)

A csongrádi Tisza-híd.

Hídépítők, 9.k. 4.sz. 1980. p. 5.

d. Tisza-híd (Csongrád); Csongrád

 

(C 659)

A Döbrentei tér.

Magyar Nemzet; Pest-Buda, 65.k. 41.sz. 2002. p. 24. á:2.

d. Erzsébet híd (Budapest); Széchenyi Lánchíd (Budapest)

 

(C 660)

A feszített beton hídépítés kérdései a prágai FIP kongresszuson.

Mélyép.tud. Sz., 21.k. 2.sz. 1971. p. 96.

d. Nemzetközi Feszítettbeton Szövetség (FIP) kongresszus (Prága 1970.06.6-13.); Csehszlovákia; Prága

 

(C 661)

A fővámtéri (Ferenc József-, Szabadság) híd építésének története.

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 47.k. 1.sz. 1997. p. 1-7. á:7.

d. Szabadság híd (Budapest); hídépítés-történet; Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(C 662)

A fővámtéri híd munkálatai.

MMÉEK, 30.k. 2.sz. 1896. p. 75-76.

d. Szabadság híd (Budapest); Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd (Budapest); Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(C 663)

A főváros közlekedése.

Műszaki Élet, 34.k. 7.sz. 1979. p. 3.

d. Duna-hidak (Budapest); városi közlekedés (Budapest)

 

(C 664)

A Galvani úti Duna-híd.

Fővárosi Közmű, 30.k. 42.sz. 1992. p. 2.

d. hídépítés; hídépítési terv (Galvani úti Duna-híd, Budapest)

 

(C 665)

A Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Rt. 125 éve.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 19.

d. Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Rt; hídépítés-történet (Magyarország)

 

(C 666)

A gépek csak éjjel állnak az épülő M3-ason.

Magyar Nemzet; Út-Építés mell, 63.k. 272.sz. 2000. p. 3. á:2.

d. Polgár; M3 autópálya; autópályahíd; autópályahíd (M3 autópálya); Tisza-híd (Polgár)

 

(C 667)

A göncölösök fellebbeztek. Az M0 északi szakaszának hátránya.

Lélegzet, 5.k. 9.sz. 1995. p. 15.

d. M0 autóút (Szentendrei sziget hídja); hídépítési terv; környezetvédelem; Szentendre

 

(C 668)

A győri híd áthelyezése.

MMÉEK, 42.k. 37.sz. 1918. p. 329.

d. közúti híd (Győr); Győr

 

(C 669)

A győri híd.

Hídépítők, 8.k. 6.sz. 1981. p. 5.

d. közúti híd (Győr, 14.sz. főközlekedési út); Győr

 

(C 670)

A híd újjáépítése szimbolikus értelemben európai jelentőségű. Interjú Szalai Bélával a Mária Valéria híd miniszteri biztosával.

Közút, 10.k. 4.sz. 2001. p. 12-13. á:5.

d. hídújjáépítés; hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 671)

A híd tervezése.

Közút, 10.k. 9.sz. 2001. p. 4.

d. közúti híd; hídtervezés; hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 672)

A híd. Pap Kornélia

Ráckevei Ujság, 1.k. 7.sz. 1989. p. 6.

d. Árpád híd (Ráckeve); Soroksári Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve); Ráckeve

 

(C 673)

A hidak használatáért fizetni kell. A Nagy Belt módosít.

Magyar Közlekedés, 129.k. 32-33.sz. 1998. p. 2.

Dániában hídhasználati díjat szednek.

d. hídhasználati díj (Dánia); Dánia

 

(C 674)

A hidak új generációja?

Mérnök Újság, 7.k. 7.sz. 2000. p. 6. á:2.

d. közúti alagút; közúti híd; vasúti alagút; vegyes forgalmú híd; közúti alagút (Koppenhága - Malmö); közúti híd (Koppenhága - Malmö); vasúti alagút (Koppenhága - Malmö); vegyes forgalmú híd (Koppenhága - Malmö); Öresund-szorosi híd (Dánia - Svédország); Dánia; Svédország

 

(C 675)

A hidak szerelmese. (dr. Gáll Imre).

Közút, 7.k. 4.sz. 1998. p. 38. á:1.

d. Gáll Imre (hídépítő mérnök)

 

(C 676)

A hidakat építeni kell. Felújításokban is többéves a lemaradás.

Fővárosi Közmű, 30.k. 14.sz. 1992. p. 2.

d. hídfelújítás; hídépítés; hídépítési terv (Budapest); hídfelújítás (Budapest)

 

(C 677)

A hidaknál különösen vigyázni kell. Tájékoztató a megye útviszonyairól.

Magyar Közlekedés, 129.k. 47.sz. 1998. p. 2.

d. Duna-híd (Dunaföldvár); Dunaföldvár; Duna-híd (Baja); Baja; közúthálózat (Bács-Kiskun megye); Bács-Kiskun megye

 

(C 678)

A hídépítés és az állomás 8-9 milliárdba kerül.

Napi Gazdaság, 9.k. 136.sz. 1999. p. 3.

d. vasúti völgyhíd (Zalalövő); Zalalövő; vasútvonal építése

 

(C 679)

A hídépítés fejlődésének újabb irányai.

Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés, 1.k. 12.sz. 1949. p. 611-629. á:34.

d. hídépítés; hídépítés-történet; hídépítés fejlődése

 

(C 680)

A hídépítés mindig minőségi munkát követel. Beszélgetés Balázsy Katalinnal a Ganz Acélszerkezet [sic!] kereskedelmi igazgatójával.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 17-18.

d. Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Rt; hídépítés

 

(C 681)

A Hídépítő Rt. szervezetei és azok vezetői, a Hídépítő Rt. szervezeti felépítése.

Hídépítők, 31.k. 2.sz. 2002. p. 8-9. t:3.

d. Hídépítő Rt. (Budapest)

 

(C 682)

A hídszerkezet fejlődése.

Magyar Nemzet, Hidak, 63.k. 296.sz. 2000. p. 5. á:2.

d. acélszerkezet; hídszerkezet; faszerkezet; betonszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(C 683)

A kairói Manskiet El Gamal híd.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 12.

d. közúti felüljáró (Kairó, Egyiptom); Kairó; Egyiptom; Manskiet El Gamal híd (Kairó, Egyiptom)

 

 

 

(C 684)

A kivitelezők eddig 25 milliárdot kaptak. Sztrádaberuházások.

Világgazdaság, 33.k. 129.sz. 2001. p. 4.

Megj.: A polgári Tisza-híd építése 14,7 milliárd forint, a szekszárdi híd építése 9,3 milliárd forint.

d. Szekszárd; Polgár; autópályahíd; hídépítés; autópályahíd költsége; Tisza-híd (Polgár); Duna-híd (Szekszárd); hídépítési terv

 

(C 685)

A kontinens első földalattija, a villamosvasút és az új híd.

Budapesti Negyed, 3.sz. 1995. p. 93-104. á:3.

d. hídépítés-történet; Szabadság híd (Budapest); földalatti vasút (Budapest); fogaskerekű vasút (Budapest); Duna híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(C 686)

A Könyves Kálmán körúti vasúti hidak.

Hídépítők, 26.k. 3.sz. 1997. p. 3. á:4.

d. aluljáró szélesítése; közúti aluljáró (Könyves Kálmán körút, Budapest); vasúti híd (Könyves Kálmán körút, Budapest)

 

(C 687)

A kormány ez év 2001. augusztus 7-i határozata.

Közút, 10.k. 7.sz. 2001. p. 4. á:2.

d. autópálya-építés; autóút-építés; hídépítés; autópálya-építési terv; autóút-építési terv; hídépítési terv (Dunaújváros); hídépítési terv (M0 autóút északi hídja); Dunaújváros; M0 autóút

 

(C 688)

A közép-magyarországi régió közlekedésfejlesztésének időszerű kérdései. Konferencia, Budapest 2000. június 21.

Városi Közlekedés, 41.k. 2.sz. 2001. p. 96-109.

Tanulmányok: 1. Bevezető és a konferencia előadásainak összefoglalása / Boros Júlia p.96-98. 2. Pest megye közlekedésfejlesztésének válogatott kérdései / Lombár István p.98-100. 3. A fővárosi közlekedés fejlesztése / Csordás Mihály p.100-102. á.:4. 4. A Budapesti Közlekedési Szövetség előkészítésének helyzete és a továbblépés nehézségei / Kéthelyi József p.102-105. á.:1 t.:1 h.:4. 5. Kereskedelmi létesítmények közlekedési hatásai / Babós Gyula p.105-109. á.:6 t.:1 h.:4.

d. hídépítés; hídépítési terv (Aquincum, Budapest); hídépítési terv (M0 autóút északi hídja); közlekedésfejlesztés (Budapest); Budapesti Közlekedési Szövetség; M0 autóút; közlekedésfejlesztési konferencia (Budapest, 2000. 06. 21.); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 689)

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 21/1993(VIII.17.)KHVM rendelete a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről.

KHVM Értesítő, 37.k. 9.sz. 1993. p. 158-161.

d. hídépítés; hídtervezés; szakértői követelmény

 

(C 690)

A közúthálózatnak kiemelt szerepe van a nemzetgazdaság működésében. Sajtótájékoztató az idei munkákról a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban.

Közút, 9.k. 3.sz. 2000. p. 2-3. á:1.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídrekonstrukció; hídújjáépítés; Tisza-híd (Tiszaug); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Tiszaug; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 691)

A közszolgálat embere. A Duna-hidak tudora.

Fővárosi Közmű, 30.k. 22.sz. 1992. p. 2.

d. Dalmy Tibor (hídépítő mérnök); FŐMTERV Rt

 

(C 692)

A lágymányosi híd megépülésének vonzatai. A továbbfejlesztés lehetőségei.

Fővárosi Közmű, 30.k. 34.sz. 1992. p. 2.

d. Lágymányosi híd (Budapest); közúti híd (Lágymányosi híd, Budapest); közúti forgalomtervezés (Duna-híd)

 

(C 693)

A Lánchíd felújítási munkái. Százötven éves a Széchenyi Lánchíd.

Hídépítők, 28.k. 6.sz. 1999. p. 12-13. á:5.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídrekonstrukció; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 694)

A Lánchíd őstörténete.

Magyar Nemzet, Hidak, 63.k. 296.sz. 2000. p. 12-14.

d. Lánchíd megépítése; hídépítés 1835-1849 (Lánchíd, Pest-Buda); Duna-híd (Lánchíd, Pest-Buda); Lánchíd-hídvita (1835-1841)

 

(C 695)

A Lánchíd útépítési munkái.

MMÉEK, 49.k. 46.sz. 1915. p. 254-255.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 696)

A Lánchíd születésnapja.

Fővárosi Közmű, 37.k. 26.sz. 1999. p. 3. á:1.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 697)

A legnagyobb vasbeton ívhíd.

Term.tud. K., 53.k. 1-4.sz. 1931. p. 128.

Minneapolisban a Mississipi feletti híd ismertetése.

d. vasbeton ívhíd; vasbeton szerkezet; Mississippi híd (Minneapolis, USA); Minneapolis; USA

 

(C 698)

A lyoni ikeríves Rhone-híd.

MMÉEK, 52.k. 51.sz. 1918. p. 418.

d. ívhíd; Rhone-híd (Lyon, Franciaország); Lyon; Franciaország

 

(C 699)

A magyar hídépítés egy évszázada a Ganz [Híd- és Acélszerkezet Gyár] Rt-nél.

Magyar Nemzet, Útépítés, 65.k. 140.sz. 2002. p. 1. á:3.

d. hídépítés-történet (Duna-hidak, Budapest); Horthy Miklós híd [1952-től Petőfi híd, Budapest]; Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest; Duna-híd (Petőfi híd, Budapest); Duna-híd (Szabadság híd, Budapest); Ganz Híd- és Acélszerkezet Gyár Rt

 

(C 700)

A Magyar Szocialista Munkáspart X. kongresszusának tiszteletére egy évvel a határidő előtt átadták a felüljárót.

Közmű és Mélyépítés, 8.k. 48.sz. 1970. p. 1. á:1.

d. közúti felüljáró; közúti felüljáró (Hungária körút, Budapest)

 

(C 701)

A magyarok nagyszerű emberek. Clark Ádám, a hajógépész.

Magyar Hajózás, 22.k. 6.sz. 1991. p. 5. á:1.

d. Clark Ádam (hídépítő mérnök); hídépítés-történet; Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 702)

A Margit híd állapota vészesen romlik.

Népszabadság, 57.k. 16.sz. 1999. p. 23.

d. Margit híd (Budapest); hídrekonstrukció (Budapest); hídfelújítás; Duna híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 703)

A medvei Duna-híd.

Világítás, Útépítés, Vízellátás, 5.k. 4.sz. 1943. p. 1-2. á:1.

d. közúti híd (Medve); Medve; Duna-híd (Medve)

 

(C 704)

A Mont Blanc-alagút - Fréjus alagút tragédiája után.

Autóközlekedés, 11.k. 10.sz. 1999. p. 8.

d. alagúttűz; Mont Blanc alagút (Franciaország - Olaszország); Franciaország; Fréjus alagút (Franciaország - Olaszország)

 

(C 705)

A Mont Blanc-alagút túlterhelt volt. Tűz után az előzményekről.

Magyar Közlekedés, 130.k. 15.sz. 1999. p. 2.

d. alagútrekonstrukció; alagúttűz; alagútvédelem; Mont Blanc alagút (Franciaország - Olaszország); Franciaország

 

 

(C 706)

A mosoni Duna-híd átadása.

Hídépítők, 8.k. 6.sz. 1981. p. 1-2.

d. Mosoni Dunaág hídja (közúti híd, Győr); Győr; közúti híd (Mosoni Dunaág, Győr); Mosoni Dunaág hídja (Győr)

 

(C 707)

A munka biztonsága és az ütemezése indokolta. Három hétre kitiltották a járműszerelvényeket a dunaföldvári hídról.

Közút, 10.k. 5.sz. 2001. p. 26. á:2.

d. közúti híd (Dunaföldvár); hídrekonstrukció; Duna-híd (Dunaföldvár); közúti híd (Dunaföldvár); hídrekonstrukció (Dunaföldvár)

 

(C 708)

A New yorki új Hudson híd.

MMÉEK, 65.k. 49-50.sz. 1931. p. 327-328.

d. Hudson híd (New York, USA); New York; USA

 

(C 709)

A Párkány és Esztergom közötti Duna-híd újjáépítésének kérdéseiről. Életrekel Mária Valéria?

Új Szó, 44.k. 139.sz. 1991. p. 1-2. á:1.

d. Mária Valéria híd (Esztergom-Pákány); Esztergom; Párkány; Szlovákia hídújjáépítés

 

(C 710)

A polgári kormány befejezett építkezései.

Magyar Nemzet, 75.k. 90.sz. 2002. p. 5. á:1.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia

 

(C 711)

A Pont TERV lefedi a hídtervezés minden ágát.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 11. á:1.

d. Pont TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Rt; hídtervezés (Magyarország)

 

(C 712)

A Sió-híd próbatétele.

Magyar Közlekedés, 131.k. 33-34.sz. 2000. p. 1.

d. hídszerkezet; Sió-híd (vasúti híd, Szekszárd); hídszerkezet próbaterhelése; hídrekonstrukció; Szekszárd; vasúti híd (Rétszilas-Bátaszék vonalon); Sió-híd (vasúti híd, Szekszárd)

 

(C 713)

A spanyol gálya.

Hídépítők, 28.k. 6.sz. 1999. p. 16. á:1.

d. Pisuerga-híd (Valladolid, Spanyolország); Spanyolország

 

(C 714)

A STRABAG Kft. elkezdte az útépítést.

Esztergom és Vidéke, 16.k. 44.sz. 2001. p. 1. á:2.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídépítés (Esztergom); Kis-Duna-híd (Esztergom); STRABAG Építőipari Kft; útépítés (Esztergom - Prímás sziget); hídépítés; útépítés; Esztergom

 

(C 715)

A szaktárca a vasútra költi az uniós támogatások háromnegyed részét. Kevesebb pénz jut az úthálózat bővítésére.

Népszava, 128.k. 262.sz. 2000. p. 5.

d. hídépítés; közúti híd; közúthálózat; hídépítési terv; közúthálózat bővítési terve; KöViM

 

(C 716)

A Széchenyi Lánchidat 1915. november hó 17-én reggel 8 órakor, a háborúra való tekintettel minden ünnepség nélkül átadták.

MMÉEK, 49.k. 49.sz. 1915. p. 273. és 278.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídrekonstrukció; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 717)

A szegedi Felső Tisza-part és hídfő környékének beépítése, a kiírt tervpályázat és a részletes rendezési terv ismertetése.

Városépítés, 1.sz. 1981. p. 21-32. á:20.

d. közúti híd (Észak-Szeged); felső Tisza-part (Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged); Tisza-híd (Szeged)

 

(C 718)

A szegedi híd.

Hídépítők, 8.k. 6.sz. 1981. p. 1.

d. közúti híd (Szeged); Tisza-híd (Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(C 719)

A szerencsétlenséget vélhetően az okozta, hogy kidőlt az építmény egyik pillére. Leszakadt egy híd.

Új Szó, 54.k. 54.sz. 2001. p. 1. és 16. á:1.

d. hídleszakadás; közúti híd (Duoro-folyó, Portugália); Duoro-híd (Portugália); Portugália

 

(C 720)

A szolnoki Tisza-híd roncsemelése.

Hídépítők, 29.k. 6.sz. 2000. p. 23.

d. hídújjáépítés; hídroncs kiemelése (Szolnok); hídroncs; Szolnok

 

(C 721)

A tárca egyeztet az önkormányzatokkal. Egyre jobbak az újpesti híd építésének esélyei.

Napi Gazdaság, 9.k. 50.sz. 1999. p. 4.

d. közúti híd (Újpest); Újpesti összekötő vasúti híd (Budapest); hídépítési terv (Budapest)

 

(C 722)

A Tauern-vasút és hídjai.

Vasút, 29.k. 3.sz. 1980. p. 16-17. á:3.

d. vasúti völgyhíd (Ausztria); Tauern vasút (Ausztria); Ausztria

 

(C 723)

A terv üteme szerint épül a híd.

Fővárosi Közmű, 31.k. 33.sz. 1993. p. 1. á:1.

d. közúti híd; M0 autóút; Dulácska-patak-híd (M0 autóút); közúti híd (M0 autóút)

 

(C 724)

A tervezett Hudson-híd New York mellett.

MMÉEK, 30.k. 12.sz. 1896. p. 564.

d. Hudson híd (New York, USA); New York; USA

 

(C 725)

A Tremsői híd.

Műszaki Élet, 10.sz. 1962. p. 13.

Megjegyzés: Előzmény: A közúti műtárgyakra vonatkozó szakirodalom válogatott bibliográfiája kezdetektől 1999. június 30-ig Budapest, KTI Rt. 2000.

d. Tremsői híd (Norvégia); Norvégia; hídépítés; közúti híd (Norvégia)

(C 726)

A vaspályák és közutak vashídjai keresztszelvényeinek meghatározásában szükséges biztonságról.

MMÉEK, 4.k. 6.sz. 1870. p. 213-230.

A "Zeitschrift des Österreich Ingenieur und Architektura Verein" után.

d. vasszerkezet; közúti híd (vasszerkezetű híd)

 

(C 727)

A világ legmostohább sorsú hídja. Dunaszerdahelyi monográfia a Mária Valériáról [Mária Valéria hídról].

Közút, 9.k. 3.sz. 2000. p. 11-12. á:4.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídtörténeti monográfia; Esztergom; Szlovákia; hídtörténelem; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 728)

A világ legnagyobb hídja.

Term.tud. K., 66.k. 11-12.sz. 1934. p. 349-350.

A Zambézi folyón (Kelet-Afrikában) épülő híd ismertetése.

d. hídépítés (Zambézi folyó, Kelet-Afrika); Kelet-Afrika

 

(C 729)

Az állagromlás megfékezése a cél. Folytatódik a Duna-hidak felújítása./ Á. I.

Fővárosi Közmű, 35.k. 12.sz. 1997. p. 12-13. á:1.

d. Margit híd (Budapest); Petőfi híd (Budapest); Szabadság híd (Budapest); korrózió elleni védelem; közúti híd; Duna-híd (Margit híd, Budapest); Duna híd (Petőfi híd, Budapest); Duna híd (Szabadság híd, Budapest)

 

(C 730)

Az Erzsébet híd környékének városrendezési kialakítása./ Abai György; Bericzky Antal

Városépítés, 1.sz. 1964. p. 8-13.

d. Erzsébet híd (Budapest); városrendezés; Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

 

(C 731)

Saruk az osztrák szövetségi utak hídjain./ Abel Ferenc

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 44.k. 8.sz. 1994. p. 304-307.

d. közúthálózat (Ausztria); Ausztria; közúti híd (Saruk)

 

(C 732)

A nagykanizsai Kossuth téri közúti felüljáró átépítése./ Abéri László; Farkas János

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 46.k. 9.sz. 1996. p. 365-367. á:2.

d. közúti felüljáró (Nagykanizsa); Nagykanizsa; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 733)

Az UVATERV műszaki tervezési munkája./ Ábrahám Kálmán

UVATERV Műszaki K., 1.sz. 1969. p. 15-24. á:16. t:1.

d. Erzsébet híd (Budapest); hídpróbaterhelés; hídszerkezet vizsgálata; Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

(C 734)

Acélcső-bélelés az Erzsébet hídon. Nem volt szükség forgalomkorlátozásra.

Fővárosi Közmű, 39.k. 33.sz. 2001. p. 10.

d. Erzsébet híd (Budapest); közmű felújítás [Erzsébet híd]

 

(C 735)

A hegyeshalmi vonal átépítése az 1970-es években. Biatorbágy kisállomás - Biatorbágy-Herceghalom./ Ács András

Sínek Világa, 43.k. 2.sz. 2000. p. 111-113. á:4.

d. vasúti völgyhíd; vasúti völgyhíd (Biatorbágy); hídrekonstrukció; Biatorbágy

 

(C 736)

Felépítményi és hídmunkák Budapest-Ferencváros és Budapest-Kelenföld között./ Ács Antal; Tóth József

Sínek Világa, 15.k. 1.sz. 1972. p. 10-15. á:5.

d. Déli összekötő vasúti híd (Budapest); Duna-híd (Déli összekötő vasúti híd, Budapest)

 

(C 737)

A Sibrik Miklós úti közúti felüljáró./ Ács József

Mélyép.tud. Sz., 29.k. 8.sz. 1979. p. 345-347. á:7.

d. közúti felüljáró (Sibrik Miklós út, Budapest)

 

(C 738)

A záhonyi Tisza-híd biztosítására épített partvédő sarkantyúk./ Acsády Jenő

MMÉEK, 21.k. 4.sz. 1887. p. 162-165.

d. Tisza-híd (Záhony); Záhony; partvédelem

 

(C 739)

Tervpályázat a Hungária körúti autópálya déli Duna-hídja és forgalmi kapcsolatainak kialakítására./ Acsay István; Träger Herbert

Mélyép.tud. Sz., 22.k. 10.sz. 1972. p. 462-471. á:7. t:3.

d. autópályahíd; Duna-hidak (Budapest); hídtervezés; Hungária körúti autópálya (Budapest); forgalmi kapcsolat; városi autópálya terv

 

(C 740)

A szolnoki vasúti Tisza-híd hossztartóin végzett mérési eredmények értékelése./ Adamkó Ferenc

Mélyép.tud. Sz., 24.k. 12.sz. 1974. p. 533-540. á:16. h:6.

d. vasúti híd (Szolnok); vasúti Tisza-híd (Szolnok); Szolnok

 

(C 741)

Az esztergomi Mária Valéria híd újjáépítése./ Adamkó Ferenc

Közúti és Mélyépítési Szemle, 52.k. 4.sz. 2002. p. 133-141. á:14. h:3.

d. hídépítés-történet (Mária Valéria híd); Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítés (Mária Valéria híd); Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 742)

Keresztúri műtárgy átépítése a Budapest-hatvani vonalon./ Adamkó Ferenc; Darvas Endre; Szamosvölgyi Tamás

Mélyép.tud. Sz., 26.k. 1.sz. 1976. p. 14-24. á:18. t:1. h:2.

d. vasúti híd rekonstrukciója; vasútvonal (Hatvan, Budapest); Hatvan

 

(C 743)

Hidász tanulmányúton a Román Vasutaknál./ Adamkó Ferenc; Forgó Sándor

Sínek Világa, 19.k. 2.sz. 1976. p. 65-69. á:4.

d. vasúti híd (Románia); Román Vasutak; Románia

 

(C 744)

Adnak a hidakra.

Magyar Közlekedés, 126.k. 51-52.sz. 1995. p. 7.

Magyarországon 5876 híd található. Fenntartásukra az elmúlt évtizedekben a becsült kárérték 0,4 százalékát fordították. 869 híd teljesen elavult. 1993-ban 900 millió forintot költöttek hídfenntartásra. 1995-ben 1,1 milliárd forintra emelkedett az összeg. Ez a nemzetközi norma 1,5 százaléka.

d. hídfenntartás (Magyarország)

 

(C 745)

Dinamikus hídvizsgálati ankét Győrben./ Agárdy Gyula

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 47.k. 4-5.sz. 1997. p. 210-212.

d. hídmérnöki ankét (Győr 1996.05.23.)

 

(C 746)

A próbaterhelés, mint a híddiagnosztika egyik lehetősége. Gondolatok, elvek, esettanulmányok./ Agárdy Gyula

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 48.k. 9.sz. 1998. p. 304-306. á:3.

d. anyagvizsgálat; híddiagnosztika; próbaterhelés

 

(C 747)

Hídfenntartás stratégiák./ Agárdy Gyula; Gáspár László habil.; Kolozsi Gyula; Tóth Ernő

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 46.k. 2.sz. 1996. p. 74-79.

d. hídfenntartás; hídrekonstrukció (Magyarország); hídgazdálkodás

 

(C 748)

A "PONTIS" hídgazdálkodási rendszer alkalmazhatósága Magyarországon, az első eredmények értékelése./ Agárdy Gyula; Molnár István

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 46.k. 2.sz. 1996. p. 83-90. t:1. h:10.

d. számítástechnika alkalmazása; hídgazdálkodás; PONTIS; BMS

 

(C 749)

Hídkeresztelő Szegeden./ Ágoston István

Mérnök Újság, 8.k. 7.sz. 2001. p. 38-39. á:2.

Megj.: Temesvári körút Új-Szegeden a volt Odessza körút.

d. Bertalan Lajos híd (Szeged); Szeged; Tisza-híd (Római körút-Temesvári körút, Szeged)

 

(C 750)

Akusztikus emissziós vizsgálat. 1.r. Méréstechnikai alapok.

Anyagmozgatók Lapja, 1.k. 2.sz. 1991. p. 47-50. á:10. h:5.

2.r. Alkalmazási területek. - Anyagmozgatók Lapja, 1.k. 1991. 3.sz. 79-81.p. á:5,t:2, h:8.

d. anyagvizsgálat; hangemisszió

 

(C 751)

Alagút - Clark Ádám tér.

Magyar Nemzet, 64.k. 254.sz. 2001. p. 28. á:2.

d. Váralagút (Budapest)

 

(C 752)

Alagút a Bering-szoros alatt?

Technika, 41.k. 3.sz. 2001. p. 34. á:1.

d. alagút; alagútépítés; Bering-szoros alatti alagút (Csukotka, Oroszország - Alaszka, USA); alagútépítési terv (Csukotka, Oroszország - Alaszka, USA); Oroszország; USA

 

(C 753)

Alagút-burkolatok próbája.

Műszaki Élet, 27.k. 4.sz. 1972. p. 20. á:1.

d. alagútburkolat élettartama

 

(C 754)

Alapkőletétel: 1993. július 2. Évforduló Orosházán. A Szőlő körúti felüljáró.

Közút, 3.k. 8.sz. 1994. p. 18-19. á:3.

d. közúti felüljáró (Orosháza); Orosháza

(C 755)

Negyven év megszakítás nélkül a Hídépítő Vállalatnál./ Alberti István

Hídépítők, 18.k. 3.sz. 1989. p. 8-9.

d. Hídépítő Vállalat (Budapest); hídújjáépítés (Magyarország)

 

(C 756)

Áldott legyen az új híd alapköve. Johann Georg Kohl útirajza 1840.

Népszabadság, 59.k. 225.sz. 2001. p. 32. á:1.

d. hídépítés; hídépítés (Lánchíd, Pest-Buda); Széchenyi István; Sina György (bankár); Duna-híd (Lánchíd, Pest-Buda)

 

(C 757)

A Horthy Miklós híd boráros téri feljárója./ Álgyay Hubert Pál

MMÉEK, 69.k. 47-48.sz. 1935. p. 324-328.

d. Petőfi híd (Budapest); Duna-híd (Horthy Miklós híd, 1952-től Petőfi híd, Budapest)

 

(C 758)

Áll már a híd.

Közmű és Mélyépítés, 7.k. 31.sz. 1969. p. 1. á:1.

d. közúti felüljáró; közúti felüljáró (Baross tér, Budapest)

 

(C 759)

A matematikai statisztika alkalmazásának lehetősége a vasbetontartók végeselemekkel történő vizsgálatában./ Almási József

Mélyép.tud. Sz., 25.k. 8.sz. 1975. p. 350-357. á:15. h:9.

d. anyagvizsgálat; vasbeton tartó; matematikai statisztika

 

(C 760)

A Lánchíd díszkivilágítása./ Almási Sándor; Horváth József; Sziráki Zoltán

Villamosság, 36.k. 3.sz. 1988. p. 82-86. á:6. h:5.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); díszkivilágítás; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 761)

Alagútfelújítási tapasztalatcserén Csehszlovákiában./ Almássy Gusztáv

Sínek Világa, 3.k. 4.sz. 1960. p. 167-171.

d. alagút felújítása; Csehszlovákia

 

(C 762)

"TUBOSIDER" rendszerű horganyzott acélszerkezetek korrózióvédelme./ Ambrus Károly

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 43.k. 5.sz. 1993. p. 204-209. t:4. h:2.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; hídállapot; horganyzott Tubosider; korrózió elleni védelem

 

 

(C 763)

Amit a hídügyekről tudni kell.

Közút, 6.k. 5.sz. 1997. p. 8-9.

d. közúti híd (Magyarország)

 

(C 764)

Hídszigetelési és burkolási technológiák és ezek megválasztása./ Ámon Tibor

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 37.k. 11.sz. 1987. p. 449.

A "Sárospataki Útügyi Napok 1987" alkalmából elhangzott előadás.

d. hídépítés (Magyarország); útépítés; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 765)

Teflon saruk a hídépítésben./ Ámon Tibor; Darvas Endre

Mélyép.tud. Sz., 24.k. 6.sz. 1974. p. 249-254. á:11. h:3.

d. hídépítés (teflon saru)

 

(C 766)

Mélyépítés az Ókorban./ Andai Pál

Mélyép.tud. Sz., 6.k. 5.sz. 1956. p. 224-227. á:8.

d. hídépítés (ókor); mélyépítés (ókor); hídépítés-történet

 

(C 767)

Franciaországi mélyépítési tanulmányok tapasztalatai./ Andai Pál

Mélyép.tud. Sz., 10.k. 5.sz. 1960. p. 231-235. á:15.

d. függőhíd; hídépítés (Franciaország); mélyépítés (Franciaország); Franciaország

 

(C 768)

Mélyépítési műtárgyak építésének kérdései./ Andai Pál

Mélyép.tud. Sz., 10.k. 2.sz. 1960. p. 66-67.

d. mélyépítés; műtárgy; vasbeton szerkezet; szigetelési munkálatok

 

(C 769)

Aknából kihajtott alagutak újabb építési módszere./ Andai Pál; Jánosi János

Mélyép.tud. Sz., 6.k. 6.sz. 1956. p. 270-275. á:6.

d. alagútépítés; alagúttervezés

 

(C 770)

Hídátadás októberben. Átkelő Esztergom és Párkány között közös költségvetésből./ Andrássy Antal

Népszabadság, 59.k. 203.sz. 2001. p. 18. á:1.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídavatás; hídavatás (Mária Valéria híd); Esztergom; Szlovákia; hídépítés-történet (Magyarország); hídépítés; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 771)

Az algyői Tisza-híd helyreállítása./ Angyal Andor

Általános Mérnök, 3.k. 1.sz. 1948. p. 3-17. á:47.

d. hídrekonstrukció; Tisza-híd (Algyő); Algyő

(C 772)

A csongrádi vasúti Tisza-híd újjáépítése./ Angyal Andor

M. Közl. Mély- és Vízép., 1.k. 2.sz. 1949. p. 66-75.

Hiv.: Magyar Közlekedés- Mély- és Vízépítés, 1950. 2.k. 2.sz. p.32.

d. vasúti híd (Csongrád); Tisza-híd (Csongrád); hídújjáépítés; Csongrád

 

(C 773)

A tokaji Tisza-híd és ártéri hidak újjáépítése./ Angyal Andor

Mélyép.tud. Sz., 8.k. 4-5.sz. 1958. p. 171-181. á:21.

d. Tisza-híd (Tokaj); vasúti Tisza-híd (Tokaj); Tokaj

 

(C 774)

Vashidak erősítésének egyszerűsített módszere./ Angyal Andor

Mélyép.tud. Sz., 8.k. 1-2.sz. 1958. p. 11-16. á:5.

d. vashíd; vasszerkezet

 

(C 775)

Hidak vizsgálata és nyilvántartása a Német Szövetségi Vasutaknál./ Angyal Andor

Sínek Világa, 2.k. 1.sz. 1959. p. 34-35.

d. hídszerkezet; hídvizsgálat; hídnyilvántartás; Német Szövetségi Vasút; NSzK

 

(C 776)

Vasúti hídfenntartás gyakorlati kérdései./ Angyal Andor

Vasút, 8.k. 5.sz. 1959. p. 17. á:1.

d. vasúti híd fenntartása

 

(C 777)

Vasúti hidak próbaterhelése./ Angyal Andor

Sínek Világa, 3.k. 4.sz. 1960. p. 193-199. á:5.

d. hídszerkezet; próbaterhelés; vasúti híd

 

(C 778)

Az előregyártás fejlődése vasúti gyalogfelüljárók építésében./ Angyal Andor

Vasút, 12.k. 8.sz. 1963. p. 17-18.

d. hídszerkezet gyártása; vasúti gyalogos felüljáró

 

(C 779)

Az új vasúti gyalogfölüljáró./ Angyal Andor; Nemeskéri-Kiss Géza

Mélyép.tud. Sz., 12.k. 3.sz. 1962. p. 111-118. á:15.

d. vasúti gyalogos felüljáró; vasszerkezet; vasbeton hídszerkezet alátámasztása

 

(C 780)

Anno 1958. Erzsébet híd negyvenezerért.

Népszabadság, 58.k. 7.sz. 2000. p. 26.

d. hídújjáépítés; hídújjáépítési terv; Erzsébet híd (Budapest); Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(C 781)

Tűz és vagyonvédelem 1994-ben./ Antal Andrásné

Sínek Világa, 38.k. 2.sz. 1995. p. 98-102.

d. hídvagyon védelme; tűz elleni védelem; vasúti híd (általában)

 

(C 782)

Területi fejlettségbeli eltérések kialakulásának folyamata Magyarországon./ Antal István; Konczvald Gabriella

Falu, város, régió, 3.sz. 2001. p. 15-22. á:9.

d. közúti híd; közlekedési infrastruktúra; közúti híd (Magyarország)

 

(C 783)

Az országos közutak és hidak értékének meghatározása./ Antal István; Szlatényi Ernő

Közl.tud. Sz., 29.k. 5.sz. 1979. p. 199-209. t:14.

d. értékelemzés; közúthálózat; hídgazdálkodás; hídvagyon; útvagyon

 

(C 784)

Vasúti hidak létesítése a bükkábrányi külfejtéses bányaüzem új iparvágányában./ Antal Tibor

Sínek Világa, 29.k. 3.sz. 1986. p. 109-112.

d. vasúti hídépítés (Bükkábrány); Bükkábrány; iparvasút

 

(C 785)

A tunyogmatolcsi új vasúti Szamos-híd építése./ Antal Tibor

Sínek Világa, 30.k. 1.sz. 1987. p. 35-39. á:8.

d. vasúti híd (Tunyogmatolcs); Tunyogmatolcs; Szamos-híd (vasúti híd, Tunyogmatolcs)

 

(C 786)

A nagykátai gyalogos aluljáró./ Antal Tibor

Sínek Világa, 31.k. 4.sz. 1988. p. 163-165. á:4.

d. gyalogos aluljáró (Nagykáta); Nagykáta

 

(C 787)

Újabb feszített beton hidak./ Apáthy Árpád

Magyar Építőipar, 2.k. 4.sz. 1953. p. 208-216. á:17.

d. feszített betonhíd

 

(C 788)

Hogyan hasznosítják a szovjet építőipar országos tanácskozásának eredményeit a hidak újjáépítésénél./ Apáthy Árpád

Közlekedési Építő, 3.k. 6.sz. 1956. p. 89-91. á:3.

d. hídépítés; hídfenntartás; hídüzemeltetés

 

(C 789)

Új közúti hídszabályzat./ Apáthy Árpád

Közlekedési Építő, 4.k. 10.sz. 1956. p. 149-151.

d. Közúti Hídszabályzat; szabványosítás

 

(C 790)

Feszített beton pályák./ Apáthy Árpád

Mélyép.tud. Sz., 13.k. 5.sz. 1963. p. 218-223. t:2.

d. feszített beton; hidak dilatációs hézagai

 

(C 791)

Alapelvek az új Közúti Hídszabályzat előírásainak kialakítására./ Apáthy Árpád

Mélyép.tud. Sz., 18.k. 11.sz. 1968. p. 485-489.

d. Közúti Hídszabályzat; szabványosítás; közúti híd építése (Magyarország)

 

(C 792)

Az 1967. évi új Közúti Hídszabályzat. Ankét a Közlekedéstudományi Egyesületben./ Apáthy Árpád

Mélyép.tud. Sz., 18.k. 4.sz. 1968. p. 169.

d. Közúti Hídszabályzat; szabványosítás

 

(C 793)

Hídfenntartási ankét Győrött./ Apáthy Árpád

Mélyép.tud. Sz., 35.k. 9.sz. 1985. p. 424-427.

d. hídfenntartás; korrózió elleni védelem; hídkorrózió; közúti hídfenntartási konferencia (Győr, 1985.05.30-31.)

 

(C 794)

Százéves az első magyarországi közúti vasbeton híd./ Apáthy Árpád

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 39.k. 8.sz. 1989. p. 281-282. á:5. h:3.

Solt községben a Templomtéri híd a Budapest-Zimony útvonalon 1889-ben épült.

d. vasbeton szerkezet; közúti felüljáró (Solt); Solt; hídépítés-történet

 

(C 795)

A közúti hidak nyilvántartásának fejlődése./ Apáthy Árpád

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 8.sz. 1990. p. 282-287. t:5.

d. hídadatbank; hídnyilvántartás

 

(C 796)

Hídmérnöki ankét Pécsett./ Apáthy Árpád

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 11.sz. 1990. p. 425-426.

1990. május 3-4-én tartott értekezlet.

d. hídmérnöki konferencia (Pécs 1990.05.03-04.); hídépítés; hídfenntartás; hídfelújítás

 

(C 797)

Feszített hidak az országos közutakon./ Apáthy Árpád

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 43.k. 5.sz. 1993. p. 169-178. á:6.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; feszített acél; feszített vasbeton; hídszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(C 798)

Az országos közúti hidak négy évtizede./ Apáthy Árpád

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 45.k. 2.sz. 1995. p. 54-64. á:11. t:1. h:8.

d. felüljáró; hídfelújítás; közúti felüljáró (Magyarország); hídrekonstrukció (Magyarország); hídépítés-történet

(C 799)

Az 1988. évi hídmérnöki értekezlet./ Apáthy Árpád; Kolozsi Gyula; Tóth Ernő

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 39.k. 10.sz. 1989. p. 361-369.

1988 október 18-20-án Budapesten tartott tanácskozásról.

d. hídmérnöki konferencia (Budapest 1988.10.18-20.)

 

(C 800)

Feszített betonból készült hidak./ Apáthy Árpád; Sávoly Pál; Dalmy Tibor

Műszaki Élet, 25.k. 3.sz. 1970. p. 9-15. á:14. t:10.

d. feszített betonhíd; hídépítés

 

(C 801)

Fahídpályák átlós pallózása és védelme aszfalt kopóréteggel./ Apáthy Árpád; Simon Miklós

Mélyép.tud. Sz., 7.k. 7-8.sz. 1957. p. 238-247. á:9. t:3. h:12.

d. fahíd; aszfaltburkolat

 

(C 802)

A közúti hidak megfelelőségének értékelése./ Apáthy Árpád; Tóth Ernő

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 9.sz. 1990. p. 321-326. á:2. t:2.

d. hídszerkezet vizsgálata; hidak üzeme; minőség -ellenőrzés

 

(C 803)

Hídmérnöki értekezlet 1989. július 18-20./ Apáthy Árpád; Tóth Ernő

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 8.sz. 1990. p. 312-317.

d. hídmérnöki értekezlet (Győr 1989.07.18-20.); hídszerkezet; Győr

 

(C 804)

Közúti hidak./ Apáthy Árpád; Träger Herbert

Mélyép.tud. Sz., 20.k. 4.sz. 1970. p. 173-181. á:11.

d. közúti felüljáró; közúti híd; közúti völgyhíd; hídújjáépítés

 

(C 805)

Az Árpád híd - Flórián tér átépítése./ Apáthy Endre

Mélyép.tud. Sz., 34.k. 10-11.sz. 1984. p. 468-474. á:17. t:1.

d. Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Budapest); aluljáró (Budapest, Flórián tér)

 

(C 806)

A Hídépítő Részvénytársaság./ Apáthy Endre; Zsigmondi András

Magyar Építőipar, 45.k. 11-12.sz. 1996. p. 341-344. á:5.

d. Hídépítő Rt. (Budapest)

 

 

 

(C 807)

Letarolt hegyvidék, hiányzó hidak. Jobbán spontán fejlődik Budapest. Létkérdés a központ tehermentesítése./ Apáti Nagy Mariann; Fucskó Hajnalka

Népszabadság; Budapest, 58.k. 148.sz. 2000. p. 29. á:1.

d. hídépítés; hídépítési terv (M0 autóút északi hídja); hídépítési terv (Aquincum, Budapest); M0 autóút

 

(C 808)

Hídjaink humora./ Apró Ferenc

Szeged, 12-13.sz. 1991. p. 69-70. á:3.

d. hajóhíd (Szeged); Belvárosi híd (Szeged); Tisza-híd (Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(C 809)

Új vasúti műtárgy Törökbálint megállóhelyen./ Aradi József

Sínek Világa, 8.k. 3.sz. 1959. p. 122-127. á:6.

d. kavicságyas híd; vasúti felüljáró (Törökbálint); Törökbálint

 

(C 810)

A MÁV Hídépítési Főnökség 20 éves működése./ Aradi József

Sínek Világa, 13.k. 2.sz. 1970. p. 88-97. á:14.

d. MÁV Hídépítési Főnökség; vasúti híd építése; hídépítés-történet

 

(C 811)

Acélszerkezetű hidak építésének műszaki ellenőrzése./ Aranyi Árpád

Útügyi Szakmai Továbbképzés, 2.sz. 1997. p. 72-82. t:3. h:20.

d. acélhíd; hídépítés; műszaki ellenőrzés

 

(C 812)

Útügyi műszaki ellenőrök képzése. Hídépítési és hídfelújítási munkák./ Aranyi Árpád et al.

Útügyi Szakmai Továbbképzés, 2.sz. 1997. p. 1-148.

d. acélhíd; betonhíd; hídépítés; hídrekonstrukció (Magyarország); vasbeton híd; szakmai továbbképzés; műszaki ellenőrzés

 

(C 813)

A budapesti Millenniumi híd rekonstrukciója./ Arató András

Mélyép.tud. Sz., 32.k. 3.sz. 1982. p. 120-122. á:6.

d. Millenniumi híd (Hősök tere, Budapest)

 

(C 814)

A fővárosi út- és hídvagyon fenntartása és fejlesztése./ Arató Balázs

Városi Közlekedés, 36.k. 1.sz. 1996. p. 12-14.

Az 1995. X. 4-5-én megtartott X. Városi Közlekedési Konferencián Egerben elhangzott előadás szövege.

d. felüljáró (Budapest); Duna-hidak (Budapest); Városi Közlekedési Konferencia 10. (Eger 1995.10.4-5.); útvagyon (Budapest); hídvagyon (Budapest)

 

(C 815)

A főváros főúthálózatának helyzete és az 1995-1998. évek közötti fenntartási stratégiája./ Arató Balázs; Keleti József; Sipos László

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 45.k. 9.sz. 1995. p. 319-327.

d. közúti híd (Budapest); vasúti híd (Budapest); közúti felüljáró (Budapest)

 

(C 816)

A szolnoki vasúti Tisza-híd roncsainak kiemelése./ Árkai Andor

Általános Mérnök, 3.k. 4.sz. 1948. p. 111.

d. roncskiemelés; Tisza-híd (Szolnok); vasúti híd; Szolnok; vasúti Tisza-híd (Szolnok)

 

(C 817)

A 3. sz. főút Budapest-Gyöngyös közötti szakaszának korszerűsítése./ Árkai András; Kovács Béla; Pethő Andor

Mélyép.tud. Sz., 21.k. 5.sz. 1971. p. 220-231. á:14. t:2.

d. vasbeton híd (Magyarország); közúti felüljáró (Budapest)

 

(C 818)

Árpád híd felújítás [1992.] szeptembertől!

Ráckevei Újság, 4.k. 6.sz. 1992.

d. Árpád híd (Ráckeve); Soroksári Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve); Ráckeve

 

(C 819)

Árpád híd lezárása hajnalban.

Ráckevei Újság, 5.k. 6.sz. 1993. p. 3.

d. Árpád híd (Ráckeve); hídlezárás; hídfelújítás; Soroksári Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve); Ráckeve

 

(C 820)

Többtámaszú tartók hatásábráiról./ Árvai László

Mélyép.tud. Sz., 4.k. 7-8.sz. 1954. p. 387-392. á:12.

d. tartószerkezet; hídszerkezet

 

(C 821)

Adalékok a vasbeton hidak korrózióvédelméhez./ Assaf, I.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 3.sz. 1990. p. 120-124. á:5. t:13.

d. korrózió elleni védelem; vasbeton híd

 

(C 822)

Fagy- és olvasztósó- álló betonok - tartós beton a híd- és útépítésben./ Asztalos István

Közúti és Mélyépítési Szemle, 49.k. 11.sz. 1999. p. 432-434. á:3. h:6.

d. betonút; betonhíd; betonhídépítés; betonútépítés; fagyálló beton; sóálló beton

 

(C 823)

Átadták a Kvassay hidat.

Magyar Nemzet, 63.k. 148.sz. 2000. p. 2. á:1.

d. hídrekonstrukció; Kvassay úti híd (Pesterzsébet-Csepel-sziget); Duna-híd (Kvassay úti híd, Budapest - Csepel)

 

(C 824)

Átadták a szekszárdi munkaterületet. M7-es: szerződés a jövő héten.

Világgazdaság, 33.k. 29.sz. 2001. p. 5. á:1.

d. hídépítés; M7 autópálya; autópálya-rekonstrukció (M7 autópálya); hídépítés előkészítése (Szekszárd); hídépítési terv; Duna-híd (Szekszárd); Szekszárd

 

(C 825)

Átadták az Árpád úti felüljárót.

Fővárosi Közmű, 29.k. 44.sz. 2001. p. 2. á:1.

d. közúti felüljáró; Árpád úti felüljáró (Újpest - Rákospalota); közúti felüljáró (Árpád út, Budapest)

 

(C 826)

Áthidalhatatlannak tűnő hídellentétek. Óbuda polgármestere szerint manipulálták a közvéleményt.

Népszabadság, 57.k. 87.sz. 1999. p. 33-35. á:1.

d. Duna-híd (Újpest); hídtervezés; Újpesti összekötő vasúti híd (Budapest); M0 autóút

 

(C 827)

Áthidaló megoldás.

Figyelő, 31.k. 22.sz. 1967. p. 14. á:1. t:1.

d. Duna-hidak (Budapest)

 

(C 828)

Átjárható a Mária Valéria híd. Európai ünnep Párkányban és Esztergomban. Újra van Duna-hídja Esztergomnak.

Népszabadság, 59.k. 239.sz. 2001. p. 1 és 5.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídavatás; hídavatás (Mária Valéria híd); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 829)

Átkelő keringő (Újjáépítik a Mária Valéria hidat).

Mérnök Újság, 6.k. 2.sz. 1999. p. 12-14. á:3.

d. hídújjáépítés; hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); Duna-híd (Esztergom - Párkány); hídrombolás (Esztergom, 1944.12.26.); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia

 

(C 830)

Átnedvesedett (nyirkos) anyagok szilárdsága.

M. Közl. Mély- és Vízép., 1.k. 3.sz. 1949. p. 129-130. á:1.

d. anyagvizsgálat; hídpillér; szilárdsági vizsgálat

 

(C 831)

Az M0 autóút építésének első szakasza./ Auth Györgyi; Ámon Tibor

Magyar Építőipar, 42.k. 3-4.sz. 1993. p. 79-86.

d. Duna-híd (Háros); Duna-híd (Soroksári Dunaág); EHGTM tartós híd; VB tartós híd; M0 autóút; Háros; Soroksár; Soroksári Dunaág hídja (Háros)

 

(C 832)

Autópálya-építésre jut a legtöbb pénz.

Napi Gazdaság, 11.k. 1.(2790.).sz. 2001. p. 3.

d. autópálya-építés; hídépítés; hídépítés költsége; M7 autópálya; autópálya-építés (M3 autópálya); hídépítési terv (Duna-híd, Szekszárd); hídépítés (M0 autóút); hídépítési terv (M0 autóút északi hídja); M3 autópálya; M0 autóút; Duna-híd (Szekszárd)

 

(C 833)

Autópályák: még nagy a bizonytalanság. A szervezők szerint a pénz nem lesz akadály, bár hitelszerződések még nincsenek.

Népszabadság, 58.k. 52.sz. 2000. p. 11. á:1.

d. Szekszárd; M3 autópálya; autópályahíd; hídépítés; autópályahíd (M3 autópálya, Magyarország); hídépítési terv; Duna-híd (Szekszárd)

 

(C 834)

Autópályatervek. Sugárirány.

Figyelő, 42.k. 36.sz. 1998. p. 15-16. á:1. t:1.

d. Duna-hidak (Magyarország); autópályahíd; E-utak; TEM

 

(C 835)

Autóút Zamárditól az országhatárig.

Magyar Nemzet, Út-építés mell., 63.k. 284.sz. 2000. p. 3. á:1.

d. közúti felüljáró; közúti aluljáró; M7 autópálya; autópályahíd; autópályahíd felújítása (M7 autópálya); közúti aluljáró (M7 autópálya); közúti felüljáró (M7 autópálya)

 

(C 836)

Ave Mária Valéria. A Rákóczi Szövetség Valéria-napi nyílt levele.

Párkány és Vidéke, 3.k. 6.sz. 1993. p. 1. á:1.

d. hídépítés-történet; hídrombolás (Mária Valéria híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítési javaslat (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 837)

Különböző irányú erővel terhelt ferde és függőleges cölöpök teherbírásának kérdései./ Awad, A.; Petrásovits G.

Épít. Közl.tud. K., 12.k. 3-4.sz. 1962. p. 359-371. á:13. h:8.

d. anyagvizsgálat; cölöpterhelés; ferde cölöp; függőleges cölöp

 

(C 838)

Az 1987. évi sárospataki Útügyi Napok ajánlásai.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 37.k. 11.sz. 1987. p. 455.

"Sárospataki Útügyi Napok 1987" alkalmából elhangzott előadás.

d. hídépítés; útépítés; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 839)

Az aluljáró takarítás feltételei.

Közmű és Mélyépítés, 8.k. 23.sz. 1970. p. 3.

d. aluljáró; aluljárók takarítása (Budapest)

 

(C 840)

Az eddigi hídmérnöki konferenciák.

Közút, 6.k. 5.sz. 1997. p. 10.

Konferenciák: l. 1962.04.26-27.Budapest ; 2. 1962.10.25-28.Szolnok ; 3. 1963.05.09-15.Budapest ; 4. 1963.08.28-29.Békéscsaba ; 5. 1964.06.24-25.Zalaegerszeg ; 6. 1966.05.05.Szombathely ; 7. 1967.05.17-18.Budapest ; 8. 1968.05.14-15.Győr ; 9. 1969.09.23-24.Szolnok ; 10. 1970.10.08-09.Szolnok ; 11. 1971.10.14-15.Budapest ; 12. 1972.10.11-12.Nyiregyháza ; 13. 1973.09.05-06.Szeged ; 14. 1974.05.15-16.Pécs : 15. 1975.05.06-07.Tata ; 16. 1976.10.05-06.Budapest-Visegrád ; 17. 1977.05.25-26.Eger ; 18.

1978.09.19-20.Győr ; 19. 1979.09.25-26.Debrecen ; 20. 1980.03.26-27.21.Siófok ; 21. 1981.04.07-09.Tengelic ; 22. 1982.05.11-13.Kőszeg ; 23. 1983.05.10-12.Gyula ; 24. 1984.05.08-09.Balatonföldvár ; 25. 1984.10.21-22.Budapest ; 26. 1985.10.22-24.Balatonföldvár ; 27. 1986.10.07-09.Balatonföldvár ; 28. 1987.11.09-11.Balatonföldvár ; 29. 1988.10.18-20.Budapest ; 30. 1989.07.18-20.Győr ; 31. 1990.10.09-11.Szolnok ; 32. 1991.08.28-30.Kecskemét ; 33. 1992.09.02-04.Balatonfüred ; 34. 1993.05.26-27.Győr ; 35.

1994.06.08-09.Sárospatak ; 36.1995.06.07-08.Gyula ; 37. 1996.06.03-05.Debrecen ; 38. 1997.10.07-09.Budapest.

d. hídmérnöki konferencia (Magyarország)

 

(C 841)

Az első pontonhíd Budapesten.

Hídépítők, 29.k. 6.sz. 2000. p. 23.

d. pontonhíd 1945-1948 (Budapest); hídrombolás (Budapest); Petőfi pontonhíd (Budapest); Duna-híd (Petőfi pontonhíd, Budapest)

 

(C 842)

Az Erzsébet híd budai lehajtójának felújítása. A kivitelezés.

Hídépítők, 30.k. 5.sz. 2001. p. 3. á:3.

d. Erzsébet híd (Budapest); budai lehajtó (Erzsébet híd, Budapest; Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(C 843)

Az észak-budapesti közúti infrastruktúra.

Mélyép.tud. Sz., 34.k. 10-11.sz. 1984. p. 421-511.

d. beruházás; Árpád híd (Budapest); hídrekonstrukció; közúti felüljáró (Váci út, Budapest); közúti felüljáró (Flórián tér, Budapest)

 

 

 

(C 844)

Az Esztergom - Párkány közötti Duna-híd története 53 év 4 hónap 19 nap.

Esztergom és Vidéke, 38.sz. 1999. p. 4. á:1.

d. hídújjáépítés; hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídépítés-történet; Esztergom; Szlovákia; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány)

 

(C 845)

Az esztergomi Duna-híd.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 12. á:1.

d. hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom-Párkány); Esztergom; Párkány; Szlovákia

 

(C 846)

Az év hidásza.

Közút, 8.k. 5.sz. 1999. p. 7. á:1.

d. Boloberk László (hidépítő mérnök)

 

(C 847)

Az idei útépítés mérlege.

Világítás, Útépítés, Vízellátás, 3.k. 12.sz. 1941. p. 1-8. á:15.

d. útépítés; völgyhíd építése (Erdély); Erdély

 

 

(C 848)

Az MSZ-07 3709 "Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése" című ágazati szabvány.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 38.k. 8.sz. 1988. p. 337-343. á:14. t:2. h:12.

d. feszített vasbeton híd; hídtervezés; szabványosítás

 

(C 849)

Az ötödik.

Közút, 10.k. 9.sz. 2001. p. 3.

d. hídtörténelem; hídépítés-történet 1895-2001 (Mária Valéri híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 850)

Az új Duna-híd világításáról.

Világítástechnika, 4.sz. 1995. p. 195-196.

d. Lágymányosi híd (Budapest); hídvilágítás (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 851)

Az új Lágymányosi Duna-híd és csatlakozó beruházásainak tervezése és építése.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 45.k. 10-11.sz. 1995. p. 353-452. á:95. t:3.

17 tanulmányban a Lágymányosi Duna-híd tervezésének, építésének, szerkezeti anyagainak ismertetése. Budapest déli részének közlekedésfejlesztése.

d. közúthálózat fejlesztése; közúti híd tervezése; közúti híd építése; Lágymányosi híd (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

 

(C 852)

Az útépítés alatt hat kilométerenként szakaszosan lezárják az M7-est. Szűkreszabott sztrádafelújítás.

Népszava, 129.k. 73.sz. 2001. p. 1. és 6. á:1.

d. hídépítés; M3 autópálya; autópályahíd; autópálya-építés; autópálya-építés (M3 autópálya); autópályahíd (Polgár); Tisza-híd (Polgár); hídépítési terv (Duna-híd, Szekszárd); Polgár; Szekszárd

 

(C 853)

Az úthálózat fejlesztése gazdasági fellendülést hoz. Mielőbb ki kell építeni a helsinki folyosókat és a TINA-útvonalat. Az M8-as megoldja a regionális problémákat.

Magyar Nemzet, 64.k. 174.sz. 2001. p. 13. á:1.

d. hídépítés; közúti híd; TINA útvonal; M8 autópálya; hídépítési terv (Duna-híd, Dunaújváros); Duna-híd (Szekszárd); Szekszárd; Dunaújváros

 

(C 854)

Az utolsó ötven év hídjai.

Technika, 1-4.sz. 1925. p. 55-57.

d. hídépítés (Magyarország)

 

(C 855)

Különvált a vasúti és közúti forgalom. Új közúti híd a Tiszán./ B[ertalan] J[ános]

Magyar Közlekedés, 9.k. 27-28.sz. 2001. p. 1. á:1.

d. közúti híd (Tiszaug); Tisza-híd (Tiszaug); vasúti híd (Tiszaug); Tiszaug

 

(C 856)

Széchenyi terv - autópálya program. Gyorsítja a kormány az építést./ B. P.

Magyar Közlekedés, 9.k. 10.sz. 2001. p. 3.

d. hídépítés; M0 autóút; Dunaújváros; hídépítési terv (M0 autóút északi hídja); Duna-híd (Dunaújváros); Széchenyi terv (Magyarország)

 

(C 857)

A hordó gurításra kész. A Kettős-Körös-híd./ B. Sajti Emese

Hídépítők, 4.k. 4.sz. 1977. p. 13. á:3.

d. Kettős-Körös-híd (Köröstarcsa); Köröstarcsa

 

(C 858)

Határidő előtt nyolc hónappal. A Kettős-Körös-híd átadása. Pullai Árpád miniszter vett részt az avatáson./ B. Sajti Emese

Hídépítők, 4.k. 6.sz. 1977. p. 13.

d. közúti híd (Köröstarcsa); Kettős-Körös-híd (Köröstarcsa); Köröstarcsa

 

(C 859)

Megerősítik az omladozó hidakat./ B. T.

Magyar Közlekedés, 9.k. 4.sz. 2001. p. 5.

d. 2.sz. főút (Magyarország); közúti felüljáró; közúti felüljáró megerősítése

 

 

(C 860)

Arany hidak a Dunán. A Margit-híd újjáépítéséről./ B.A.

Hídépítők, 5.k. 3.sz. 1978. p. 13. á:8 és 1.

d. hídrekonstrukció; Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 861)

Esztergomi hídavatás. Az öreg hölgy látogatása./ Babus Endre

Heti Világgazdaság, 23.k. 42.sz. 2001. p. 86-88. á:2.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídavatás; hídavatás (Mária Valéria híd); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 862)

Nagyrákosról másképp. Híd az örökkévalóságon át./ Bach, R.

Hídépítők, 30.k. 1.sz. 2001. p. 27.

d. környezetvédelem; vasúti völgyhíd (Nagyrákos); magyar-szlovén vasútvonal; Nagyrákos

 

(C 863)

Ott a híd./ Bacher Iván

Népszabadság, 59.k. 246.sz. 2001. p. 33. á:1.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 864)

A Szabadság híd felújítása./ Bácskai Endréné

UVATERV Műszaki Közlemények, 2.sz. 1980. p. 90-95. á:14.

d. Szabadság híd (Budapest); Duna-híd (Szabadság híd, Budapest); hídrekonstrukció

 

(C 865)

A budapesti Duna-hidak felújítása./ Bácskai Endréné

UVATERV Műszaki K., 1988. p. 37-40. á:4.

d. hídrekonstrukció (Budapest); Széchenyi Lánchíd (Budapest); Szabadság híd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest); Duna-híd (Ferenc József híd, 1946-tól Szabadság híd, Budapest)

 

(C 866)

A budapesti Széchenyi Lánchíd felújítása./ Bácskai Endréné

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 38.k. 8.sz. 1988. p. 361-370. á:21.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídrekonstrukció (Magyarország); hídfelújítás; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 867)

A közelmúltban végzett rekonstrukciós munkák Tisza-hidakon./ Bácskai Endréné

Közúti és Mélyépítési Szemle, 51.k. 6.sz. 2001. p. 223-226. á:8.

d. közúti híd (Szolnok); hídrekonstrukció; Tisza-híd (Szolnok); Tisza-híd (Szeged); hídrekonstrukció (Tisza-híd); Szolnok; Szeged

 

(C 868)

A bánrévi vasúti Sajóhíd átépítése./ Bácskai Endréné; Adamkó Péter; Rubner Károly

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 42.k. 4.sz. 1992. p. 124-133. h:5.

d. vasúti híd (Bánrév); hídrekonstrukció (Magyarország); Sajó-híd (Bánrév); Bánrév

 

(C 869)

A kazincbarcikai Sajó-ártéri vasúti híd újjáépítése./ Bácskai Endréné; Böszörményi Ilona

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 2.sz. 1980. p. 74-80. á:15. h:4.

d. hídújjáépítés; vasúti híd rekonstrukciója (Kazincbarcika); Kazincbarcika

 

(C 870)

A Petőfi híd felújítása./ Bácskai Endréné; Kozma Károly

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 3.sz. 1980. p. 97-108. á:21.

d. hídfelújítás; Petőfi híd (Budapest); hídrekonstrukció; Duna-híd (Horthy Miklós híd, 1952-től Petőfi híd, Budapest)

 

(C 871)

A Petőfi híd és [a] Boráros téri felüljáró hídjának felújítása./ Bácskai Endréné; Kozma Károly; Varga József

UVATERV Műszaki Közlemények, 2.sz. 1980. p. 79-89. á:19.

d. Petőfi híd (Budapest); Duna-híd (Petőfi híd, Budapest)

 

(C 872)

Széchenyi tervei Pest-Buda felemelésére és szépítésére./ Bácskai Vera

Budapesti Negyed, 2.sz. 1993. p. 1-13.

d. hídépítési terv (Pest-Buda); vátostörténet; Széchenyi István; Lánchíd (Pest-Buda); Duna-híd (Lánchíd, Pest-Buda)

 

(C 873)

A közlekedési többletköltségek jelentősége az elmaradó fejlesztés esetében./ Bacsó Antal

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 37.k. 11.sz. 1987. p. 444.

A "Sárospataki Útügyi Napok 1987" alkalmából elhangzott előadás.

d. hídépítés; útépítés; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 874)

Megjegyzések Budapest közúti közlekedésfejlesztési tervéhez./ Bacsó Antal; Jánoshegyi Ferenc

Városépítés, 6.sz. 1971. p. 16-21. á:6.

d. Duna-hidak (Budapest); közúti közlekedés (Budapest)

 

 

(C 875)

Az utak és autópályák műszaki létesítményei./ Bacsó Antal; Nagy Béla Zoltán

Magyar Építőipar, 27.k. 9-10.sz. 1978. p. 545-554. á:22.

d. autópályahíd; közúti felüljáró

 

(C 876)

Negyvenhetes sz. főút Debrecen-Homokkert csomópontja és műtárgyai./ Bacsó Kis Ádám; Fogarassy Sándor; Knébel Jenő

Mélyép.tud. Sz., 24.k. 5.sz. 1974. p. 201-209. á:16. h:3.

d. közúti felüljáró (Homokkert, Debrecen); 47.sz. főút; útfelújítás

 

(C 877)

Baja készül a hídmérnöki konferenciára.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 7. á:2.

d. hídmérnöki konferencia 40. (Baja 1999.05.17-19.)

 

(C 878)

Baján a legnagyobb télben folyamatosan dolgoztunk. Beszélgetés Gopcsa Péterrel a KÖZGÉP Unió Rt. műszaki igazgatósával.

Közút, 8.k. 4.sz. 1999. p. 20-21. á:3.

d. hídrekonstrukció; Duna-híd (Baja); Baja

 

(C 879)

Kombinált út-híd gazdálkodási modell hálózati szinten./ Bakó András

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 46.k. 2.sz. 1996. p. 96-100. á:1. h:7.

d. hídgazdálkodás; hídfenntartás; hídrekonstrukció; hídfelújítás; útgazdálkodás

 

(C 880)

Hídgazdálkodási rendszerek./ Bakó András; Kolozsi Gyula; Molnár István

Közúti és Mélyépítési Szemle, 52.k. 5.sz. 2002. p. 185-192. á:2. h:38.

d. Bridge Management System; BMS; hídgazdálkodás

 

(C 881)

Szeged árvíz utáni (1879) rekonstrukciójának tervei./ Bakonyi Tibor; Zombori István

Műemlékvédelem, 24.k. 3.sz. 1980. p. 132-140. á:14.

d. Tisza-híd (Belvárosi híd, Szeged); Szeged; várostörténet

 

(C 882)

A szolnoki közúti Tisza-híd újjáépítése./ Baksay Zoltán

Magyar Technika, 2.k. 5.sz. 1947. p. 175-182. á:7.

d. közúti híd (Szolnok); hídújjáépítés; Tisza-híd (Szolnok); Szolnok

 

(C 883)

Kisnyílású hidak "Armco" rendszerű acélcső idomokból./ Baksay Zoltán et al.

Mélyép.tud. Sz., 15.k. 8.sz. 1965. p. 382-389. á:16. t:1. h:7.

d. acélszerkezet; Armco idom

 

(C 884)

Betonacélok kalcium-klorid okozta korróziós veszélyeinek vizsgálata./ Balázs György

Mélyép.tud. Sz., 13.k. 12.sz. 1963. p. 554-560. á:7. h:22.

d. betonacél szerkezet; korrózió elleni védelem; kalciumklorid okozta elváltozás

 

(C 885)

Feszített beton konferencia./ Balázs György

Mélyép.tud. Sz., 16.k. 1.sz. 1966. p. 1-55. á:15.

d. feszített beton; betonhíd; feszített beton konferencia (Budapest 1965.10.6-8.)

 

(C 886)

A betontechnológia fejlődésének irányai./ Balázs György

Mélyép.tud. Szemle, 7-8.sz. 1969. p. 315-329. á:25. t:5. h:9.

d. beton; betontechnológia; vasbeton

 

(C 887)

A beton fejlődésének 50 éve./ Balázs György

Építőipar, 50.k. 4.sz. 1998. p. 146-149. h:3.

Monolitikus építéstechnológiák a hídépítésről.

d. betonhíd; előregyártott beton; feszített beton

 

(C 888)

A feszített vasbeton kezdete hazánkban./ Balázs György

Építőanyag, 50.k. 3.sz. 1998. p. 105-110. á:7.

d. Duna-híd (Fülöpszállás); Duna-híd (Szabadszállás); előfeszített vasbeton; utófeszített vasbeton; Fülöpszállás; Szabadszállás

 

(C 889)

A vasbetongyártás fejlődése a kezdettől a XX. század elejéig./ Balázs György

Építőanyag, 52.k. 2.sz. 2000. p. 39-42. á:2. h:9.

d. vasbeton híd; Zielinski Szilárd (hídépítő mérnök)

 

(C 890)

Rugalmas ágyazású kerethíd./ Balázs György et al.

Mélyép.tud. Sz., 10.k. 11.sz. 1960. p. 515-520. á:9. t:3. h:5.

d. feszített betonhíd; vasbeton híd; keretszerkezet

 

(C 891)

Vasbeton hídmodell./ Balázs György et al.

Mélyép.tud. Sz., 10.k. 10.sz. 1960. p. 446-450. á:9.

d. hídmodell; vasbeton híd; vasbeton szerkezet

 

(C 892)

A győri Kis-Duna-híd építésével kapcsolatos kísérletek./ Balázs György; Borján József et al.

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 7.sz. 1980. p. 296-304. á:21.

d. hídépítés; közúti híd (Mosoni Dunaág hídja, Győr); Győr; Közúti híd (Mosoni Dunaág, Győr)

 

(C 893)

Hőmérséklet mérés a győri Kis-Duna-hídon./ Balázs György; Borján József et al.

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 7.sz. 1980. p. 305-307. á:8. h:5.

d. hőmérsékletmérés; közúti híd (Mosoni Duna-ág, Győr); Győr

 

(C 894)

Hajlított vasbetontartók törési eredményei és az új vasbetonszabályzat./ Balázs György; Kilián József

Mélyép.tud. Sz., 4.k. 1.sz. 1954. p. 20.35. á:24.

d. törésvizsgálat; vasbeton tartó; vasbeton szerkezet

 

(C 895)

Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása és tömörödése./ Balázs György; Kilián József

Mélyép.tud. Sz., 7.k. 1-3.sz. 1957. p. 52-64. á:17. t:8. h:9.

d. betonszerkezet (szilárdság); betontömörödés

 

(C 896)

A vasbeton zsugorodás okozta feszültségei./ Balázs György; Kilián József

Épít.ip. Közl. Műsz. Egy. K., 4.k. 5.sz. 1958. p. 1-19. á:16. h:10.

d. vasbeton szerkezet; zsugorodás

 

(C 897)

Közúti vasbeton hidak tartóssága a hídszabályzatok tükrében./ Balázs György; Kovács Károly

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 41.k. 6.sz. 1991. p. 205-211.

d. közúti hídszabályzat; vasbeton szerkezet; szabványosítás

 

(C 898)

Vasúti beton- és vasbeton hidak korróziója./ Balázs György; Kovács Károly et al.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 9.sz. 1990. p. 327-338. á:16.

d. betonszerkezet; korrózió elleni védelem; vasbeton szerkezet; vasúti híd (Magyarország)

 

(C 899)

Előfeszített vasbeton hídgerendák gerincében fellépő horizontális repedések erőtani okai és tágasságának számítása./ Balázs L. György

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 41.k. 2.sz. 1991. p. 55. á:6. h:21.

d. anyagvizsgálat; hídgerenda; vasbeton szerkezet

 

(C 900)

Előregyártott hídgerendák szállítása és emelése közben ébredő járulékos feszültségek./ Balázs L. György; Béres Attila; Tassi Géza

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 6.sz. 1990. p. 227-231. á:14. h:3.

d. anyagvizsgálat; hídgerenda; hídszerkezet szállítása

 

(C 901)

Hidakról. A FIP johannesburgi szimpóziuma kapcsán./ Balázs L. György; Tassi Géza

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 48.k. 6.sz. 1998. p. 220-223. á:5. h:5.

FIP = Fédération Internationale de la Précontrainte (Nemzetközi Feszítettbeton Szövetség) 1997-ben tartotta szimpóziumát Johannesburgban.

d. feszített betonhíd; hídszimpózium (Johannesburg 1997, Dél-Afrikai Köztársaság); öszvérhíd; Dél-Afrikai Köztársaság; Johannesburg; Nemzetközi Feszítettbeton Szövetség konferenciája (Johannesburg 1997)

 

(C 902)

Az autópálya-hidak tipizálása./ Balázs Zoltán

UVATERV Műszaki K., 1.sz. 1976. p. 3-11. á:25. t:2.

d. autópályahíd; hídszerkezet; közúti aluljáró; közúti felüljáró; autópálya-völgyhíd)

 

(C 903)

Az M7 autópálya hídjai./ Balázs Zoltán

UVATERV Műszaki K., 2.sz. 1976. p. 12-19. á:14.

d. közúti felüljáró (M1-M7 bevezető szakasza); autópálya-aluljáró; autópálya-felüljáró; gyalogos aluljáró

 

(C 904)

Kísérletek kiszélesített talpú cölöpökkel./ Balázsy Béla

Mélyép.tud. Sz., 13.k. 2-3.sz. 1963. p. 101-104.

d. cölöpalapozás; teherképesség vizsgálata

 

(C 905)

Munkagödrök körülzárásának és megtámasztásának korszerű módszerei./ Balázsy Béla

Mélyép.tud. Sz., 18.k. 12.sz. 1968. p. 545-555. á:36.

d. közúti aluljáró; tartószerkezet biztonsága

 

(C 906)

Injektált feszített horgonyok mélyépítési alkalmazása./ Balázsy Béla

Mélyép.tud. Sz., 24.k. 12.sz. 1974. p. 513-518. á:11. h:8.

d. hídfő megerősítése; injektált feszített horgony; mélyépítés

 

(C 907)

Vegyes teherviselő alapozási rendszerek./ Balázsy Béla

Mélyép.tud. Sz., 34.k. 9.sz. 1984. p. 377-383. á:6. h:8.

d. alapozás; hídpillér; tartószerkezet

 

(C 908)

A vasúti acélhidak átépítésének költségtényezői./ Balázsy Béla; Forgó Sándor

Mélyép.tud. Sz., 35.k. 4.sz. 1985. p. 178-181. á:3. t:3. h:2.

d. acélhíd; vasúti híd átépítése; költség/haszon (hídrekonstrukció)

 

(C 909)

Fejlesztés a jövőért. Az új híd miatt szünetelt a [távhő]szolgáltatás./ Balog Róbert

Fővárosi Közmű, 33.k. 31.sz. 1995. p. 10.

d. közúti híd; Lágymányosi híd (Budapest); közúti híd (Lágymányosi híd, Budapest); távhőszolgáltatás szüneteltetése (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

 (C 910)

Felújítások több, mint ötven helyszínen. Türelmet kérnek a közlekedőktől./ Balog Róbert

Fővárosi Közmű, 39.k. 12.sz. 2001. p. 1. és 15. t:3.

d. közúti aluljáró; közúti aluljáró építése (Bartók Béla út, Budapest); közúti felüljáró felújítása (Budapest); metróépítés előkészítése (Bartók Béla út, Budapest); közúti felüljáró; metróépítés

 

(C 911)

Vegyipari anyagszállítás acélszerkezetei./ Balogh Antal

Mélyép.tud. Sz., 12.k. 6.sz. 1962. p. 260-267. á:18. h:6.

d. acélszerkezet; anyagszállítás; csőhíd; vegyipari anyagszállítás

 

(C 912)

Előregyártott vasbeton alagútfalazó elemek alkalmazása a Budapesti földalatti vasútnál./ Balogh József

Mélyép.tud. Sz., 20.k. 6.sz. 1970. p. 264-273. á:15. t:3.

d. alagútépítés; alagútfalazás; földalatti vasút (Budapest)

 

(C 913)

Tíz év export hídjai./ Balogh József

Ganz MÁVAG Közlemények, 49.sz. 1981. p. 111-123. á:15.

d. vasúti híd; közúti híd; hídszerkezet; hídszerkezet gyártása; Ganz Mávag; vasúti hídszerkezet

 

(C 914)

A beton és betonacél közötti kapcsolat kúszását befolyásoló tényezők./ Balogh Tamás

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 39.k. 11.sz. 1989. p. 422-427. á:9. h:17.

d. acélszerkezet; betonszerkezet

 

(C 915)

A beton és betonacél együttdolgozásának viselkedése tartós terhelés hatására./ Balogh Tamás; Balázs L. György

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 38.k. 9.sz. 1988. p. 400-405. á:7. h:11.

d. anyagvizsgálat; betonacél terhelése; beton terhelése

 

(C 916)

A hidak állapotfelvétele és megfelelőségének számítógépes értékelése./ Bán Bertalan

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 37.k. 11.sz. 1987. p. 446-447. á:2.

d. hídépítés; útépítés; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 917)

A szolnoki ártéri Tisza-híd építésének kivitelezési tapasztalataiból./ Bándi Iván

Mélyép.tud. Sz., 12.k. 7.sz. 1962. p. 299-305. á:11. t:4.

d. cölöpözés; Tisza-híd (Szolnok); vert vasbeton szerkezet; pillér; Szolnok

 

(C 918)

A gyalogos aluljáró./ Bándli Katalin

UVATERV Műszaki Közlemények, 2.sz. 1981. p. 81-82. á:3.

d. Duna-híd (Árpád híd, Budapest); Árpád híd (Budapest); gyalogos aluljáró (Árpád híd, Budapest Budai hídfő)

 

(C 919)

A Flórián tér rendezésének műtárgyai és közművei./ Bándli Katalin; Schulek János; Éry Béla

Mélyép.tud. Sz., 32.k. 4.sz. 1982. p. 137-142. á:3.

d. gyalogos aluljáró; közúti felüljáró; műtárgy (Flórián tér, Budapest)

 

(C 920)

Az M3 autópálya Budapest-Gödöllő közötti szakaszának tervezése./ Bánóczy István

UVATERV Műszaki K., 1.sz. 1974. p. 3-9. á:10.

d. műtárgy; autópályahíd; autópálya-felüljáró; M3 autópálya

 

(C 921)

Az M3 autópálya Budapest-Gyöngyös között./ Bánóczy István; Both Vilmos; Varga Béla et.al

UVATERV Műszaki Közlemények, 1.sz. 1980. p. 3-25.

d. autópálya hidak (M3 autópálya, Gödöllő-Gyöngyös); autópálya völgyhidak (M3 autópálya, Gödöllő-Gyöngyös)

 

(C 922)

Az M3 autópálya tervezése./ Bánóczy István; Petki Gusztáv

Mélyép.tud. Sz., 34.k. 4.sz. 1984. p. 146-155. á:16. h:5.

d. autópálya tervezése; közúti felüljáró (M3 autópálya); autópályahíd (M3 autópálya); M3 autópálya

 

(C 923)

A vásárosnaményi Tisza-híd erősítése./ Bánréti László

Mélyép.tud. Sz., 21.k. 2.sz. 1971. p. 82-84. á:6.

d. híderősítés; Tisza-híd (Vásárosnamény); Vásárosnamény

 

(C 924)

Kényszermozgással feszített közúti felüljáró./ Bánréti László

Mélyép.tud. Sz., 22.k. 4.sz. 1972. p. 189-191. á:4.

d. közúti felüljáró (Városlőd); közúti híd építése; Városlőd

(C 925)

Előregyártott tartókból kialakított hídszerkezet gyártástechnológiai és tartószerkezeti vizsgálata./ Barczikay Dénesné

Mélyép.tud. Sz., 22.k. 9.sz. 1972. p. 395-408. á:30. t:4. h:2.

d. anyagvizsgálat; hídgerenda; előregyártott hídszerkezet; tartószerkezet; hídvizsgálat

 

(C 926)

Baross tér: csúszik a felüljáró-átadás. A Margit körút egyik fele és három sáv az Irányi utcában már hét végére elkészül.

Népszabadság; Budapest, 58.k. 188.sz. 2000. p. 31. á:2.

d. közúti felüljáró; közúti felüljáró (Baross tér, Budapest)

 

(C 927)

Magyarországot Szlovéniával összekötő vasútvonal völgyhídjai. [Cikksorozat]. 3. A völgyhidak alapozása és az alépítményi szerkezet./ Barta János

Sínek Világa, 43.k. 1. különszám 2000. p. 77-81. á:1.

d. magyar-szlovén vasútvonal; Szlovénia; vasúti völgyhíd; völgyhíd építése (magyar-szlovén vasútvonal); vasúti völgyhíd (Zalalövő - Bajánsenye); vasúti völgyhíd (Hódos - Muraszombat); vasúti völgyhíd (Nagyrákos); Nagyrákos

 

(C 928)

Rugalmas rendszerek rezgéséről./ Barta József

Mat. Term.tud. É., 1938. p. 442-445.

d. rezgésvizsgálat; anyagvizsgálat

 

(C 929)

Limes Anavum néven Regionális Kulturális Társulás alakult a mikrorégióban. Megnyitják a párkányi hidat./ Bartal Timea

Új Szó, 54.k. 68.sz. 2001. p. 10.

Párkány legrégibb neve: Limes Anavum, majd Párkány, ma Sturovo.

d. hídújjáépítés; hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia

 

(C 930)

A budapesti Boráros tér forgalmi rendezése./ Bartha Miklós

Városi Közlekedés, 22.k. 5.sz. 1982. p. 265-267. á:1.

d. Petőfi híd (Budapest); hídrekonstrukció (Boráros tér, Budapest); Duna-híd (Horthy Miklós híd, 1952-től Petőfi híd, Budapest)

 

(C 931)

Két híd között. Milyen lesz Budapest északi kapuja: organikus vagy sematikusan jellegtelen?/ Bartók László Attila

Magyar Demokrata, 5.k. 6.sz. 2001. p. 13-15.

d. hídépítés; Aquincumi híd terve (Óbuda - Újpest, Budapest); hídépítési terv (Aquincum, Budapest); Duna-híd (Budapest, Aquincum)

 

(C 932)

Idén lesz 100 éves a Mária Valéria híd két parti íve./ Bartusz Gyula

Párkány és Vidéke, 5.k. 7-8.sz. 1995. p. 1. á:1.

d. hídépítés-történet (Mária Valéria híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítési javaslat (Mária Valéria híd); Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 933)

Georgios Zarros Párkányban./ Bartusz Gyula

Párkány és Vidéke, 7.k. 7-8.sz. 1997. p. 1-2. á:2.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítési javaslat (Mária Valéria híd); Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 934)

Híd. Most./ Bartusz Gyula

Párkány és Vidéke, 7.k. 6.sz. 1997. p. 1-2. á:1.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítési javaslat (Mária Valéria híd); Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 935)

Párkány és Esztergom nagy napja./ Bartusz Gyula

Párkány és Vidéke, 9.k. 9.sz. 1999. p. 1-2. á:3.

d. államközi egyezmény 1999.09.16. (Mária Valéria híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítési megállapodás (Mária Valéria híd); Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 936)

Megkezdődött./ Bartusz Gyula

Párkány és Vidéke, 10.k. 10.sz. 2000. p. 1-2. á:5.

d. Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; hídújjáépítés (Mária Valéria híd); Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Kft; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 937)

Régi szegedi mérnökök./ Bátyai Jenő

Szeged, 2.sz. 1992. p. 14. á:1.

d. Jáky József (útépítő mérnök); Álgyay Hubert Pál (hídépítő mérnök); hídrekonstrukció; Margit híd (Budapest); hídtervezés; Árpád híd (Budapest); Maros-híd (Makó); Makó; Duna-hídak (Budapest)

 

(C 938)

Hat év alatt három Tisza-híd./ Bazsó Gyula; Gáll Endre; Konkoly Thege Csaba

Ganz MÁVAG Közlemények, 49.sz. 1981. p. 92-110. á:19.

d. vasúti híd; közúti híd; Algyő; Szeged; Tisza-híd (Algyő); vasúti híd (Algyő); közúti híd (Algyő); gerendahíd (Szeged); közúti híd (Római körút - Odesszai körút, 2000-től Temesvári körút Szeged); Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(C 939)

Az Árpád híd acélszerkezetének gyártása és szerelése./ Bazsó Gyula; Jankovich Gábor et al.

Közl.ép. Mélyép.tud. Sz., 10-11.sz. 1984. p. 458-465.

d. acélszerkezet; acélszerkezet gyártása; acélszerkezet szerelése; Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest)

 

(C 940)

Az Árpád híd acélszerkezetének gyártása és szerelése./ Bazsó Gyula; Jankovich Gábor; Kiss Mihály et al

Mélyép.tud. Sz., 34.k. 10-11.sz. 1984. p. 458-465.

d. acélszerkezet; Árpád híd (Budapest); Duna-híd (Árpád híd, Budapest); hídszerkezet gyártása; hídszerkezet tervezése

 

(C 941)

A szegedi északi Tisza-híd gyártása és szerelése./ Bazsó Gyula; Konkoly-Thege Csaba

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 10.sz. 1980. p. 440-446. á:15.

d. közúti híd építése; közúti híd gyártása; közúti híd (Észak-Szeged); Tisza-híd (Szeged); Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(C 942)

Szolnok és környéke közúti közlekedésének fejlesztése./ Bede János

Magyar Építőipar, 42.k. 8.sz. 1993. p. 239-242. á:6.

d. közúti híd építése; Szent István híd (Szolnok); közúti közlekedés (Szolnok és környéke); Szolnok

 

(C 943)

Jász-Nagykun-Szolnok megye. Az európai léptékű felzárkózás pénzkérdés./ Bede János

Közút, 7.k. 3.sz. 1998. p. 12-13.

d. hídrekonstrukció (Jász-Nagykun-Szolnok megye); útfenntartás (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

 

(C 944)

Befejezéshez közeledik a Béke úti aluljáró építése.

Közlekedési Építő, 4.k. 10.sz. 1956. p. 149.

d. Béke utcai aluljáró (Budapest)

 

(C 945)

Befejezéshez közeledik az újpesti vasúti Duna-híd újjáépítése.

Közlekedési Építő, 3.k. 5.sz. 1955. p. 75-76.

d. hídújjáépítés; vasúti híd (Újpest, Budapest)

 

(C 946)

A sidneyi nemzetközi hídpályázatról és annak eredményeiről./ Beke József

MMÉEK, 35.k. 3.sz. 1901. p. 167-170.

d. hídépítés (Sidney, Ausztrália); Sidney; Ausztrália

(C 947)

MÁV hidászok terveiből./ Békeffy Zoltán

Vasút, 8.k. 5.sz. 1959. p. 11.

d. vasúti híd rekonstrukciója; vasúti híd tervezése; vasúti híd építése

 

(C 948)

A szobi ötnyilású vasaltboltozatú híd átépítése./ Bella Tamás; Mohay Kálmán et al.

Sínek Világa, 43.k. 1. különszám 2000. p. 38-50. á:34.

d. vasúti híd; vasaltboltozatú híd; vasúti híd (Szob); hídrekonstrukció; Szob; Duna-híd (Szob)

 

(C 949)

Bemutatkozik a Makói Üzemmérnökség. Gyorsan nő az átmenő forgalom a határmenti területen.

Közút, 7.k. 4.sz. 1998. p. 29-30. á:5.

d. Sámsonapátfalvi főcsatorna hídja; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 950)

Bemutatkozik a Veszprémi Közúti Igazgatóság.

Közút, 4.k. 4.sz. 1995. p. 13-16. á:5.

d. Rába-híd (Marcal); Marcal

 

(C 951)

Négy év alatt készült! Egy évszázad a Duna felett. Pasztellsárgára festik./ Bence Péter

Fővárosi Közmű, 14.k. 17.sz. 1976. p. 1.

d. hídépítés-történet; hídrekonstrukció; Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 952)

A magyar-szlovén vasútvonal völgyhídjai 5. A völgyhidak építéstechnológiai érdekességei. 2. rész./ Bencze János

Vasbetonépítés, 2.k. 4.sz. 2000. p. 118-123. á:8.

d. vasúti völgyhíd; vasúti völgyhíd (magyar-szlovén vasútvonal); vasúti völgyhíd (Zalalövő - Bajánsenye); vasúti völgyhídépítés (magyar-szlovén vasútvonal); magyar-szlovén vasútvonal; Szlovénia

 

(C 953)

[A] kunszentmártoni Körös-híd korszerűsítése. Tiszatenyő-Szentes VV 322/335 HM szelvény./ Bencze János

Hídépítők, 30.k. 6.sz. 2001. p. 35. á:2.

d. vasúti híd (Kunszentmárton); Körös-híd (Kunszentmárton); vasúti híd; hídkorszerűsítés (Kunszentmártoni Körös-híd); hídkorszerűsítés; Kunszentmárton

 

(C 954)

Magyarországot Szlovéniával összekötő vasútvonal völgyhídjai. [Cikksorozat]. 4. Építéstechnológiai érdekességek./ Bencze János; Fodor József

Sínek Világa, 43.k. 1. különszám 2000. p. 82-91. á:5.

d. magyar-szlovén vasútvonal; Szlovénia; vasúti völgyhíd; völgyhíd építése (magyar-szlovén vasútvonal); vasúti völgyhíd (Zalalövő - Bajánsenye); vasúti völgyhíd (Hódos - Muraszombat); vasúti völgyhíd (Nagyrákos); Nagyrákos

 

(C 955)

A bajai Duna-híd gazdasági jelentősége./ Benedek István

Közl.tud. Sz., 7.k. 1.sz. 1957. p. 11.

d. hídújjáépítés; Duna-híd (Baja); Baja

 

(C 956)

Miért épül a Lágymányosi híd./ Benyő Bertalan

Beszelő, 51/52.sz. 1994. p. 12-13.

d. Lágymányosi híd (Budapest); hídépítés; közúti forgalomszervezés; Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 957)

Utánunk a hídözön!/ Benyó Bertalan

Lélegzet, 5.k. 4.sz. 1995. p. 5.

A Lágymányosi híd tömegközlekedési következményeinek helytelenítése.

d. környezetvédelem; Lágymányosi híd (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 958)

A Munkás körút és a Csepel-Budafoki híd./ Benyó Bertalan; Miklóssy Endre

Budapest, 20.k. 1.sz. 1982. p. 31-32. á:1.

d. hídtervezés; Lágymányosi híd (Budapest)

 

(C 959)

A Lágymányosi-híd cölöpalapozásának dinamikus próbaterhelése./ Berczi Péter; Skov, R.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 43.k. 10.sz. 1993. p. 385-392. á:9. t:1. h:16.

d. cölöpalapozás; Lágymányosi híd (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 960)

A budapesti közlekedés három évtizede./ Berczik András

Városépítés, 2-3.sz. 1975. p. 21-26. á:9.

d. közúti felüljáró (Budapest); hídújjáépítés (Budapest); városi közlekedés; közlekedéstörténet

 

(C 961)

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának rövid története./ Berenczéné Nagy Eszter

Levéltári Szemle, 41.k. 4.sz. 1991. p. 32-44. á:19.

d. hídfenntartás; hídépítés; Fővárosi Közmunkák Tanácsa (Budapest); hídépítés (Budapest); hídfenntartás irányítása (Budapest); útépítés irányítása (Budapest)

 

(C 962)

Budapest kapuja legyen nyitott az alkotó kollektívák előtt!/ Berényi András

Közút, 3.k. 4.sz. 1994. p. 22.

d. hídtervezés (M0 autóút); Szentendrei szigeti híd

 

 

(C 963)

A Hortobágyi Nemzeti Park honismereti jelentősége./ Béres András

Honismeret, 1-2.sz. 1975. p. 31-34. á:3.

d. Kilenclyukú híd (Hortobágy); kőhíd (Hortobágy)

 

(C 964)

Tartórácsok számítása./ Béres Elek

Épít. Közl.tud. K., 9.k. 2.sz. 1965. p. 243-250. á:2. h:9.

d. anyagvizsgálat; tartórács; tartószerkezet

 

(C 965)

Változó keresztmetszetű nyomott rudak kihajlása./ Béres Endre; Szabó János

Mélyép.tud. Sz., 8.k. 12.sz. 1958. p. 522-527. á:4. h:5.

d. nyomott rúd

 

(C 966)

A rugalmas tartók optimális tervezése előírt elmozdulási és igénybevételi korlátozások esetén./ Berke László; Kaliszky Sándor; Knébel Jenő

Mélyép.tud. Sz., 35.k. 1.sz. 1985. p. 31-34. á:2. t:1. h:9.

d. tartószerkezet; tartószerkezet tervezése

 

(C 967)

A dunaföldvári Duna-híd roncskiemelése./ Berkes Burger László

M. Közl. Mély- és Vízép., 2.k. 8.sz. 1950.

Hiv.: Mélyépítéstudományi Szemle, 1962. 12.k. 4.sz. p.164.

d. Duna-híd (Dunaföldvár); Dunaföldvár

 

(C 968)

A dunaföldvári Duna-híd újjáépítésének története./ Berkes László

Mélyép.tud. Sz., 12.k. 4.sz. 1962. p. 152-164. á:17. t:2. h:16.

d. Duna-híd (Dunaföldvár); vegyesforgalmú híd (Dunaföldvár); Dunaföldvár

 

(C 969)

A Hídépítő Részvénytársaság részvétele a délszláv hidak újjáépítésében./ Berkó Dezső

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 47.k. 4-5.sz. 1997. p. 191-195. á:4.

d. Hídépítő Rt. (Budapest); hídépítés (Jugoszlávia)

 

(C 970)

Mostari jelentés./ Berkó Dezső

Hídépítők, 27.k. 1.sz. 1998. p. 1-2.

d. hídújjáépítés; Mostari híd (Mostar, Bosznia-Hercegovina); Bosznia-Hercegovina; Mostar

 

(C 971)

A híd összeköt. Hidászkonferencia Újvidéken./ Berkó Dezső

Vajdasági Építőmérnökök Egyesületének konferenciája; 2001-05-10--11 Újvidék, Jugoszlávia

Hídépítők, 30.k. 3.sz. 2001. p. 10-11. á:4.

d. hídújjáépítés; Vajdasági Építőmérnökök Egyesületének konferenciája (Újvidék 2001.05.10-11.); hídújjáépítési terv (Vajdaság, Jugoszlávia); Jugoszlávia

 

(C 972)

A metró észak-déli vonala, Deák-téri állomás./ Bernvalner József; Janitsáry Iván

Mélyép.tud. Sz., 25.k. 12.sz. 1975. p. 521-528. á:9.

d. menetirányítás; metróállomás (Deák tér, Budapest); metróvonal (Észak-déli metró, Budapest)

 

(C 973)

Befejeződött a magyar-szlovén vasútvonal építése./ Bertalan János

Magyar Közlekedés, 131.k. 48.sz. 2000. p. 4. á:1.

d. vasúti völgyhíd; hídterhelés; vasúti völgyhíd (Nagyrákos); hídterhelési vizsgálat; Nagyrákos; vasútépítés

 

(C 974)

Elkészült a szlovén vasúti átmenet völgyhídja./ Bertalan János

Magyar Közlekedés, 131.k. 29-30.sz. 2000. p. 4.

d. vasúti völgyhíd; vasúti völgyhíd (Nagyrákos); Hídépítő Rt. (Budapest); Nagyrákos

 

(C 975)

Esztergom - Párkány közötti Duna-híd. Megkezdődött az újjáépítés./ Bertalan János

Magyar Közlekedés, 131.k. 43.sz. 2000. p. 3. á:2.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 976)

Kihelyezett kormányülés Mezőkövesden. Tizenöt éves autópálya-építési program./ Bertalan János

Magyar Közlekedés, 9.k. 33-34.sz. 2001. p. 1 és 7. á:1.

d. M0 autóút; autópálya-építés; hídépítés; kormányülés (Mezőkövesd, 2001.08.07.); autópálya-építési terv; M0 autóút északi hídja; Mezőkövesd

 

(C 977)

Új vasúti hidak a Dunán./ Bertalan János

Magyar Közlekedés, 10.k. 20.sz. 2002. p. 4.

d. Északi összekötő vasúti híd (Budapest); Déli összekötő vasúti híd (Budapest); Duna-híd (Baja); közúti híd (Dunaföldvár); Sió-híd (Simontornya); Tisza-híd (Kisköre); vasúti hidak (Duna-hidak); vasúti hidak (Tisza-hidak); Duna-hidak (vasúti hidak); Tisza-hidak (vasúti hidak)

 

(C 978)

Budapest - romokban./ Bertalan János; Berti Béla

Budapest, 13.k. 1.sz. 1978. p. 2-3. á:2.

d. Duna-hidak (Budapest); hídrobbantás

 

(C 979)

A budapesti földalatti vasút Astória állomása./ Bervalner József; Enyedy László; Háberl József; Rózsa László

Mélyép.tud. Sz., 17.k. 9.sz. 1967. p. 408-419. á:21.

d. földalatti vasút (Budapest); Astoria metróállomás (Budapest)

 

(C 980)

Szigetelési csatlakozások és teherbíró szigetelési kapcsolatok./ Bervalner József; Meiszner Tamás

Mélyép.tud. Sz., 36.k. 3.sz. 1986. p. 110-114. á:11.

d. anyagvizsgálat; hídszerkezet szigetelése

 

(C 981)

A Margit hídi aluljárók./ Bervalner József; Simonffy T. Andrásné

UVATERV Műszaki K., 2.sz. 1978. p. 52-55. á:8.

d. gyalogos aluljáró; Margit híd (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 982)

Egy híd születése./ Besey László

Dunakanyar, 1-2.sz. 1994. p. 26-27. á:1.

d. hídépítés-történet (Mária Valéria híd 1893-1895); Duna-csatorna híd (Esztergom); Kolos híd (Kis-Duna); Cifra híd (Kis-Duna); Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 983)

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Építési Kongresszusáról.

Mélyép.tud. Sz., 6.k. 2.sz. 1956. p. 45-58.

d. feszített betonszerkezet; hídépítés; nyitott híd; tartószerkezet

 

(C 984)

Beszámoló. Trefil Arbed acélszál konferencia Budapesten.

Beton, 9.k. 5.sz. 2001. p. 12. á:1.

d. hídbeton; útbeton; Trefil Arbed Bissen SA cég (Luxemburg); acélszál konferencia (Budapest, 2001.03.22.)

 

(C 985)

Beszámoló: [A] 41. Országos Hídmérnöki Konferencia Szolnokon.

Beton, 8.k. 11.sz. 2000. p. 22-23. á:1.

Megj.: Előzmény: A közúti műtáryakra vonatkozó szakirodalom válogatott bibliográfiája a kezdetektől 1999. június 30-ig. Budapest, KTI Rt. 2000.

d. közúti híd; Hídmérnöki konferencia 41. (Szolnok, 2000.10.11-13.); közúti híd (Duna); közúti híd (Tisza); vegyes forgalmú híd

 

(C 986)

Beton Plasztika Kft.

Beton, 8.k. 11.sz. 2000. p. 24-25. á:5.

d. hídépítés; közúti felüljáró (Jászberényi út, Budapest); közúti felüljáró (Pusztazámor); vasúti felüljáró (MÁV Rt., Verőce-Szob)

 

 

 

(C 987)

Betonkorrózió és környezetvédelem. A szennyezett levegő hatása.

Hídépítők, 19.k. 4.sz. 1973. p. 4.

d. betonkorrózió; hídkorrózió; levegőszennyezés

 

(C 988)

Vasúti V-lábas vasbeton kerethíd építése./ Billege Béla; Dékay László

Mélyép.tud. Sz., 23.k. 2.sz. 1973. p. 55-66. á:12. h:5.

d. vasbeton híd; vasúti híd építése

 

(C 989)

Bíróságok témája az M0-ás nyomvonala. Egy évtized alatt a teljes pálya száz kilométeréből, több szakaszban, összesen csak harminc kilométernyi készül el.

Népszabadság; Budapest, 59.k. 285.sz. 2001. p. 37. á:2.

d. hídépítés; hídépítési terv (M0 autóút északi hídja); környezetvédelem; Szentendrei-sziget; M0 autóút

 

(C 990)

Zajvédelmi létesítmények és intézkedések a Lágymányosi hídról levezető út környezetében./ Bite Pálné

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 47.k. 7.sz. 1997. p. 304-308. á:4. h:6.

d. Lágymányosi híd (Budapest); levezető út; zaj elleni védelem; Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 991)

Az egri Útépítő Rt., a nagy völgyhíd és Hódos közötti szakasz építője./ Bizer Jenő

Sínek Világa, 43.k. 1.sz. 2000. p. 39-40.

d. vasúti völgyhíd; völgyhíd építése (magyar-szlovén vasútvonal); vasúti völgyhíd (Zalalövő - Bajánsenye); vasúti völgyhíd (Hódos - Muraszombat); magyar-szlovén vasútvonal; Szlovénia

 

(C 992)

Betonszerkezetek repedéseinek javítása magasnyomású technológiával./ Blochowiak, Z.

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 39.k. 9.sz. 1989. p. 339-343. á:4.

d. betonszerkezet javítása; repedés

 

(C 993)

A Bükkösd patak hídjának javítása műgyantával./ Boa Árpád

Sínek Világa, 27.k. 2.sz. 1984. p. 97-101. á:8.

d. hídjavítás; vasúti híd; Bükkösd pataki híd

 

(C 994)

A Keletitől Budáig ér a kocsisor. Elkezdődött az Erzsébet híd nyugati lehajtójának felújítása. Fél órát késnek a BKV autóbuszok./ Boda András

Népszabadság; Budapest, 59.k. 148.sz. 2001. p. 21. á:2.

d. Erzsébet híd (Budapest); Erzsébet híd budai lehajtó (Budapest); hídrekonstrukció; Duna-híd (Erzsébet híd, Budapest)

 

(C 995)

Élénkülő gazdaság, élénkülő útépítési kedv./ Boda Zsolt

Közút, 11.k. 3.sz. 2002. p. 2-3.

A kormány 2303/2001 (IX.19) számú határozata alapján.

d. hídépítési engedély; útépítési terv jóváhagyás; Nemzeti Autópálya Rt

 

(C 996)

Az Aszfaltútépítő Vállalat új technológiai fejlesztései./ Bodnár Géza

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 37.k. 11.sz. 1987. p. 434-439. t:3.

d. hídépítés; útépítés; hídrekonstrukció (Magyarország)

 

(C 997)

Alacsony tartók alkalmazása, gerinclemez vasúti acélhidakban./ Bodnár Károly

Mélyép.tud. Sz., 14.k. 6.sz. 1964. p. 283-288. á:3.

d. acélhíd; gerinclemez; tartószerkezet; vasúti híd

 

(C 998)

A 28. sz. főút városi átkelési szakasza Egerben./ Bodnár Vid; Niebel Ferenc

Mélyép.tud. Sz., 34.k. 3.sz. 1984. p. 87-108. á:13.

d. közúti felüljáró (Ráckapu tér, Eger); közúti völgyhíd (Kisvölgy utca, Eger); Eger

 

(C 999)

A külszínen kezdve bízarr megoldás... A főváros egyedül is belevág a 4-es metró építésébe./ Bodonyi József Béla

Magyar Nemzet, 63.k. 164.sz. 2000. p. 6. á:1.

d. közúti aluljáró; közúti aluljáró (Móricz Zsigmond körtér, Budapest); metróépítés előkészítése (Bartók Béla út, Budapest); metróépítési terv (4-es metró, Budapest); metróépítés

 

C 1000)

Hegesztett acélszerkezetek fáradásra történő méretezési módszereinek fejlődése./ Bodor Lajos

Mélyép.tud. Sz., 24.k. 2.sz. 1974. p. 72-87. á:8. h:11.

d. anyagvizsgálat; acélhíd; Közúti Hídszabályzat; hegesztett acélszerkezet; szerkezetek fáradása; szabványosítás

 

(C 1001)

A híd- és közlekedési műtárgyépítkezéseknél felhasznált anyagok és technológiák alkalmazási engedélyével kapcsolatos eljárások./ Bodor Lajos

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 40.k. 4.sz. 1990. p. 139-140. á:2.

d. hídépítés; műtárgy; alagút; felüljáró; gyalogos felüljáró; áteresz; híd

 

(C 1002)

Összefüggések Pesten és Budán. Tervezik az Aquincum hídját./ Bodzay Zoltán

Fővárosi Közmű, 38.k. 39.sz. 2000. p. 11. á:1.

d. Aquincumi híd terve (Óbuda - Újpest, Budapest); Duna-híd (Budapest, Aquincum)

 

(C 1003)

Útfelújítás, szemétkezelés, szennyvíztisztítás. Környezetvédelmi beruházások./ Bodzay Zoltán

Fővárosi Közmű, 38.k. 35.sz. 2000. p. 1. és 6. á:2.

d. közúti felüljáró; hídrekonstrukció; környezetvédelem; közúti felüljáró (Baross tér, Budapest); közúti felüljáró (Jászberényi út, Budapest); hídrekonstrukció (Budapest)

 

(C 1004)

Bölcskei Elemér a MTA levelező tagja./ Bogárdi János

Műszaki Tudomány, 41.k. 3-4.sz. 1969. p. 159-162. h:58.

d. Bölcskei Elemér (hídépítő mérnök); hídtervezés; hídépítés

 

(C 1005)

Teljes felújítás a Homokkerti felüljárón./ Bogdán Attila

Hídépítők, 20.k. 3.sz. 1991. p. 1-2. á:1.

d. közúti felüljáró (Homokkert, Debrecen); Debrecen

 

(C 1006)

A hidak hidraulikája./ Bogdánffy Ödön

MMÉEK, 39.k. 1.sz. 1905. p. 1-12.

Vita: Megjegyzés Bogdánffy Ödön "A hidak hidraulikája" c. közleményéhez.

d. hídszerkezet; hidraulika

 

(C 1007)

Volt, nincs, lesz Esztergom - Párkány között. A híd./ Bognár Antal

Magyar Nemzet, 63.k. 245.sz. 2000. p. 36. á:2.

d. hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 1008)

Hídemelések a hajók és a mesterséges vízszabályozás segítségével./ Bognár Jenő

M. Közl. Mély- és Vízép., 2.k. 6.sz. 1950. p. 41-48. á:12.

d. hídroncs kiemelése; hídújjáépítés előkészítése

 

(C 1009)

Áttekintés a vasbeton keretszerkezetek számítására szolgáló eljárásról./ Bognár László

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 39.k. 5.sz. 1989. p. 188-198. á:12. h:70.

d. keretszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(C 1010)

Földrengésnek kitett keretszerkezetek számítása a véletlenrezgés-elmélet alapján./ Bognár László

Építés- Építészettudomány, 23.k. 1-2.sz. 1992. p. 3-34. á:5. h:62.

d. keretszerkezet; földrengés

 

(C 1011)

A 67. sz. főút kaposvári átkelési szakaszának és a donneri felüljárónak a korszerűsítése./ Bognár Vid

Közl.épít. Mélyép.tud. Sz., 39.k. 10.sz. 1989. p. 473-479. á:11.

d. Kapos-híd (67.sz. főút); Donneri felüljáró (Kaposvár); Kaposvár

 

(C 1012)

A 25. sz[ámú] főút egri átkelési szakasza és a Ráckapu téri hídja./ Bognár Vid; Nieberl Ferenc

UVATERV, Műszaki Közlemények, 2.sz. 1980. p. 45-57. á:16.

d. Ráckapu téri híd (Eger); 25.sz. főút (Ráckapu téri híd, Eger); Eger

 

(C 1013)

Szabadszállási alumíniumhíd./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 1.k. 4.sz. 1951. p. 202-208. á:7.

d. alumíniumhíd (Szabadszállás); Szabadszállás

 

(C 1014)

V lábú szerkezetek./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 1.k. 6.sz. 1951. p. 342-347. á:10.

d. hídszerkezet; kerethíd; vasúti híd

 

(C 1015)

Előregyártott vasbeton hídszerkezetek./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 3.k. 3.sz. 1953. p. 69-77. á:10.

d. hídszerkezet; előregyártott vasbeton szerkezet

 

(C 1016)

Nagyszilárdságú acélkábel vonórúd./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 2.k. 10.sz. 1953. p. 527-531. á:8.

d. acélkábel vonórúd; acélszerkezet; anyagszilárdság; közúti híd; vasúti híd

 

(C 1017)

Legnagyobb hazai ívhídunk tervezése./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 4.k. 3-4.sz. 1954. p. 119-130. á:14.

d. ívhíd; hídtervezés; völgyhíd építése (Mecsek); Mecsek

 

(C 1018)

Teherhordó szerkezetek tervezésére vonatkozó előírások./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 4.k. 9.sz. 1954. p. 443-453. á:2. t:2. h:21.

d. hídszerkezet; közúti híd; teherhordó szerkezet; szabványosítás

 

(C 1019)

A Keleti Főcsatorna közúti hídjai./ Bölcskei Elemér

Közlekedési Építő, 2.k. 12.sz. 1955. p. 189-190. á:1.

d. közúti híd (Keleti Főcsatorna); Keleti Főcsatorna

 

(C 1020)

Újszerű hídfők./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 7.k. 11-12.sz. 1957. p. 355.359. á:14.

d. hídfő; hídtartó szerkezet

 

(C 1021)

Szilárd testek alapvető reológiai tulajdonságairól./ Bölcskei Elemér

Épít. Közl.tud. K., 5.k. 1-2.sz. 1961. p. 3-27.

d. anyagvizsgálat; tartószerkezet; reológiai vizsgálat

 

(C 1022)

Ágas tartók./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 13.k. 1.sz. 1963. p. 16-21. á:13.

d. ágas tartószerkezet; függőhíd; rúdterhelés

 

(C 1023)

Térbeli ágas tartók./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 13.k. 11.sz. 1963. p. 489-491. á:4. h:4.

d. tartószerkezet; térbeli ágas tartó

 

(C 1024)

A vasbetonépítés újabb eredményei./ Bölcskei Elemér

Magyar Építőipar, 15.k. 7.sz. 1966. p. 365-372. á:15.

d. vasbeton híd; vasbeton szerkezet

 

(C 1025)

Alapozási héjszerkezetek./ Bölcskei Elemér

Mélyép.tud. Sz., 9.k. 2.sz. 1969. p. 72-73. á:7.

d. alapozás; héjszerkezet; hídépítés; oszlop tervezése; tartószerkezet

 

(C 1026)

Dr. Menyhárt István élete és munkássága./ Bölcskei Elemér

Műszaki Élet, 43.k. 1-2.sz. 1970. p. 35-46. á:10. h:52.

d. Menyhárt István (hídépítő mérnök); hídtervezés; hídépítés; hídújjáépítés

 

(C 1027)

A szerkezeti tervezés új szabványelőírásai./ Bölcskei Elemér

Magyar Építőipar, 22.k. 2-3.sz. 1973. p. 65-58. h:21.

d. szerkezettervezés; szabványosítás

 

(C 1028)

Az 5. számú főút budapesti bevezető szakaszának korszerűsítése./ Bolváry Gábor

Városi Közlekedés, 17.k. 2.sz. 1977. p. 93-97. á:7.

d. MOH csomópont (Budapest); közúti híd (Csepel-sziget átjáró, Budapest)

 

(C 1029)

Bonyodalmak az M7-es építésénél.

Ön-Kor-Kép, 14.k. 3-4.sz. 2001. p. 28.

d. közúti völgyhíd; M7 autópálya; hídépítés; völgyhídépítési terv (M7 autópálya); autópálya-építés (M7 autópálya); autópálya-építés; autópálya-építés (Zamárdi - Balatonszárszó)

 

(C 1030)

Magyarország 1. katonai felvétele II. József korában./ Borbély Andor; Nagy Júlia

Térképészeti Közlöny, 2.sz. 1932. á:35-87. t:4.

d. katonai hidak (Magyarország); katonai létesítmény 1763-1785. (Magyarország)

 

(C 1031)

A sarokvarratok feloszlásának vizsgálata optikai feszültségméréssel./ Borbély József

Mélyép.tud. Sz., 31.k. 6.sz. 1981. p. 249-253. á:12. h:4.

d. anyagvizsgálat; sarokvarrat

(C 1032)

Felfüggesztett csomópontépítés. Az M3-astól a régi 2-esig talán nyáron már autózhatunk./ Borgó János

Népszabadság, 56.k. 286.sz. 1998. p. 33.

d. közúti alagút építése; közúti felüljáró; M0 autóút

 

(C 1033)

Altalajfeltárás, szondázással vert cölöpök hídfőknél./ Boromisza Tibor

Mélyép.tud. Sz., 8.k. 3.sz. 1958. p. 100-101. á:4.

d. altalaj feltárása; vert cölöp

 

(C 1034)

A híd./ Boromisza Tibor

Közút, 9.k. 9.sz. 2000. p. 3. á:1.

d. hídtörténelem; hídújjáépítés (Esztergom - Párkány); hídépítés-történet; Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); Esztergom; Szlovákia

 

(C 1035)

40 hídmérnöki konferenciát tartott eddig a hidász szakterület./ Boromisza Tibor; Tóth Ernő

Közúti és Mélyépítési Szemle, 49.k. 49.sz. 49. p. 415.

Megj.: Előzmény: A közúti műtárgyakra vonatkozó szakirodalom válogatott biblioráfiája a kezdetektől 1999. június 30-ig. Budapest, KTI Rt. 2000.

d. Hídmérnöki konferenciák (Magyarország, 1962-1999); Hídmérnöki konferencia 40. (Baja, 1999.05.17-19.)

 

(C 1036)

A győri főépítés-vezetőség idén a második autópálya szakasz hídjait adja át a forgalomnak./ Boros Ervin

Hídépítők, 2.k. 5.sz. 1975. p. 1-2. á:1.

d. autópályahíd; M1 autópálya (Tatabánya-Komárom); Tatabánya; Komárom

 

(C 1037)

A Csongrád-Szentesi Tisza-híd./ Boros Ervin

Hídépítők, 9.k. 2.sz. 1980. p. 3. á:1.

d. Tisza-híd (Szentes, Csongrád); Csongrád; Szentes

 

(C 1038)

A szegedi táj Tisza-híd építése./ Boros Ervin

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 10.sz. 1980. p. 434-439. á:11.

d. közúti híd építése; Tisza-híd (Római körút, Odessza körút, 200-től Temesvári körút, Szeged); közúti híd (Észak-Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(C 1039)

Felüljárók felújításától a térburkolatig./ Boros Péter

Hídépítők, 18.k. 3.sz. 1969. p. 7.

d. közúti felüljáró (Balatonakarattya); vasúti felüljáró (Városlőd); Balatonakarattya; Városlőd

 

(C 1040)

10 éves... ...a Betonplasztika./ Boros Péter

Hídépítők, 30.k. 6.sz. 2001. p. 8-10. á:7.

d. Betonplasztika Kft

 

(C 1041)

A Széchenyi Lánchíd függesztő erőinek mérése és beállítása./ Bors Ernő

Mélyép.tud. Sz., 2.k. 9.sz. 1952. p. 476-478. á:3.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 1042)

A kiskörei ártéri Tisza-hidak./ Bors Ernő; Kozma Károly

UVATERV Műszaki K., 2.sz. 1977. p. 50-54. á:9.

d. ártéri híd; Tisza-híd (Kisköre); Kisköre

(C 1043)

A gubacsi úti Dunaág-híd átépítése./ Bors Ernő; Kozma Károly

UVATERV Műszaki K., 2.sz. 1978. p. 34-38. á:9.

d. Dunaág-híd (Gubacsi út, Budapest)

 

(C 1044)

Műemlék és tájvédelem./ Borsi Barázs József

Műemlékvédelem, 9.k. 4.sz. 1965. p. 218-220. á:1.

d. Balaton-híd (Vörs); Vörs

 

(C 1045)

A Főváros Út- és Mélyépítési ügyosztályának műszaki problémái./ Borsos József

Általános Mérnök, 3.k. 6.sz. 1948. p. 144-162. á:25. t:1.

Hídépítés c. fejezet: p.150-154.

d. Fővárosi Út- és Mélyépítési ügyosztály (Budapest); hídépítés; útépítés; mélyépítés

 

(C 1046)

Az új Lánchíd és környéke./ Borsos László

Építés-Építészet, 3.sz. 1950. p. 183-185. á:4.

d. Széchenyi Lánchíd (Budapest); hídrekonstrukció; hídesztétika; Duna-híd (Széchenyi Lánchíd, Budapest)

 

(C 1047)

A ráckevei Árpád-híd korszerűsítése, megmentése./ Borzsák Péter

Közút, 2.k. 12.sz. 1993. p. 12-13.

d. Árpád híd (Ráckeve); Ráckeve; Soroksári Dunaág hídja (Árpád híd, Ráckeve)

 

(C 1048)

A dunaföldvári Duna-híd korszerűsítése 2001./ Borzsák Péter

Hídépítők, 30.k. 5.sz. 2001. p. 14-15. á:5.

d. vasúti híd; közúti híd; Dunaföldvár; Duna-híd (Dunaföldvár); vegyes forgalmú híd (Dunaföldvár); közúti híd (Dunaföldvár); hídkorszerűsítés (Duna-híd, Dunaföldvár); hídkorszerűsítés

 

(C 1049)

A dunaföldvári Duna-híd korszerűsítése 2001./ Borzsák Péter

Hídépítők, 30.k. 5.sz. 2001. p. 14-15. á:3.

d. hídkorszerűsítés (Duna-híd, Dunaföldvár); közúti híd (Dunaföldvár); közúti híd; Duna-híd (Dunaföldvár); Dunaföldvár

 

(C 1050)

A Sibrik Miklós úti felüljáróval kapcsolatos új forgalmi rend./ Börzsey Béla

Városi Közlekedés, 19.k. 3.sz. 1979. p. 171-172. á:1.

d. közúti felüljáró (Sibrik Miklós út, Budapest); forgalomtechnika

 

(C 1051)

A Lágymányosi híd Budapest közúti forgalmában./ Börzsey Béla; Körmendy Zsuzsanna; Pintér László

Városi Közlekedés, 39.k. 3.sz. 1999. p. 143-146. á:2.

d. forgalomszervezés; Lágymányosi híd (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 1052)

A Lágymányosi híd Budapest közúti forgalmában./ Börzsey Béla; Körmendy Zsuzsanna; Pintér László

Városi Közlekedés, 39.k. 3.sz. 1999. p. 143-145.

d. Lágymányosi híd (Budapest); közúti forgalomszámlálás (Dél-Budapest)

 

(C 1053)

A fővárosi közlekedésfejlesztési koncepciók megvalósulása és a körforgalmú közlekedés fejlesztésének irányai./ Bösze Sándor; Schimmer Erzsébet

Városi Közlekedés, 42.k. 1.sz. 2002. p. 26-31. á:5.

d. közúti híd; közúti híd (Budapest); városi közúthálózat; tömegközlekedés; városi közúthálózat (Budapest); tömegközlekedés (Budapest)

 

(C 1054)

Benoto-rendszerű cölöpözés az algyői Tisza-hídnál./ Bóta Pál; Tóth Károly

Mélyép.tud. Sz., 23.k. 12.sz. 1973. p. 560-563. á:8.

d. alapozás; cölöpözés; Tisza-híd (Algyő); acélhíd; Algyő

 

(C 1055)

Az M3 autópálya Gödöllő-Gyöngyös között./ Both Vilma; Lahos Pálné

UVATERV Műszaki Közlemények, 2.sz. 1978. p. 3-10. á:1.

d. Besnyő patak hídja (Budapest-Hatvan közötti vasútvonal); közúti felüljáró (M3 autópálya); közúti aluljáró (M3 autópálya); M3 autópálya

 

(C 1056)

Mélyépítőipari munkák kivitelezésénél leggyakrabban előforduló hiányosságok./ Bozó Kis Ákos

Mélyép.tud. Sz., 4.k. 1.sz. 1954. p. 4-9. á:14.

d. hídállványozás; hídfőtartó; hídszerkezet hibái; közúti felüljáró

 

(C 1057)

A 47. sz. főút Debrecen-Homokkert csomópontja és műtárgyai./ Bozó Kis Ákos; Fogarassy Sándor; Knébel Jenő

UVATERV Műszaki K., 1.sz. 1974. p. 22-28. á:10.

d. közúti felüljáró (Homokkert, Debrecen); 47.sz. főút; útfelújítás; Debrecen

 

(C 1058)

Magas töltések közúti és autópályahidak helyett./ Brandl W.

Mélyép.tud. Sz., 31.k. 5.sz. 1981. p. 185-203. á:38. t:2.

d. autópályahíd; közúti híd; magas töltés

 

(C 1059)

Búcsú Hargitai Jenőtől, a hidasok Jenő bácsijától.

Hídépítők, 29.k. 6.sz. 2000. p. 22.

d. Hargitai Jenő 1912-2000 (hídépítő mérnök); hídépítés-történet

 

(C 1060)

A Lágymányosi hídról./ Brenner János

Valóság, 40.k. 2.sz. 1997. p. 107-111.

d. forgalomszervezés; forgalomrendezés; Lágymányosi híd (Budapest); Duna-híd (Lágymányosi híd, Budapest)

 

(C 1061)

A rugalmasan beágyazott vasúti felépítmény átvezetése hidakon és útátjárókban./ Bújtó Géza

Közl.tud. Sz., 51.k. 5.sz. 2001. p. 169-177. á:15. h:5.

d. vasúti felüljáró; Sió-híd (vasúti híd, Szekszárd); Sió-híd (Simontornya); acélhíd; vasbeton híd; vasúti felüljáró (Balatonaliga); Szekszárd; Simontornya; Balatonaliga

 

(C 1062)

Vasbetontartók teherbírása elméleti és kísérleti megvilágításban./ Bronislaw K.

MTA Műsz. tud. oszt. K., 2.k. 1-4.sz. 1957. p. 75-93. á:8. t:8.

d. tartószerkezet; teherbírás; vasbeton tartó

 

(C 1063)

Budapest új déli hídjai.

Műszaki Élet, 24.k. 19.sz. 1979. p. 1. és 18. á:3.

d. autóúthíd (M0 autópálya); Lágymányosi híd (Budapest); hídépítési terv

 

(C 1064)

Budapest ütőerei. Fővárosunk út, híd és műtárgy gondjai.

Fővárosi Közmű, 32.k. 14.sz. 1994. p. 12. á:1.

d. közúti felüljáró; hídépítés; Duna-híd (Budapest); hídépítési terv (Budapest); közúti felüljáró (Budapest); közúti felüljáró felújítása

 

(C 1065)

A Forth híd Skóciában./ Buday Béla

Term.tud. K., 21.k. 7.sz. 1889. p. 333-337.

d. közúti híd (Skócia, Nagy-Britannia); Nagy-Britannia; Skócia

 

(C 1066)

A Balla hegyi alagút építése./ Bukowski, R.

Sínek Világa, 43.k. 1.sz. 2000. p. 41.

d. vasúti alagút; alagút; alagútépítés; vasúti alagút (magyar-szlovén vasútvonal); alagútépítés (Balla hegy)

 

(C 1067)

Új közúti műtárgyak Szolnokon./ Bundics Zoltán; Schneider Péter

Városi Közlekedés, 15.k. 2.sz. 1975. p. 105-108. á:5.

d. közúti híd (Szolnok); közúti felüljáró (Szolnok); Tisza-híd (Szolnok); Szolnok

 

(C 1068)

Szabad az autópálya!/ Buza Péter

Műszaki Élet, 31.k. 15.sz. 1976. p. 120. á:3.

d. autópályahíd; közúti felüljáró; M7 autópálya; útüzemeltetés

 

(C 1069)

Hídtervek a Lánchíd előtt./ Buza Péter

Élet és Tudomány, 1984. p. 1234-1235. á:3.

d. hídépítés; hídépítési terv (Lánchíd megépítése előtt); Széchenyi Lánchíd (Pest-Buda)

 

(C 1070)

Közúti hidak teherbíráscsökkenésének modellezése./ Chase, S. B.; Gáspár László, habil

Közúti Közl.és Mélyép.tud. Sz., 48.k. 1.sz. 1998. p. 9-15. á:9. t:4. h:7.

d. közúti híd; teherbírás csökkenése; anyagvizsgálat

 

(C 1071)

Az amerikai FHWA (Szövetségi Közúti Főigazgatóság) roncsolásmentes hídvizsgálatokkal összefüggő kutatásai./ Chase, S.B.

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 46.k. 3.sz. 1996. p. 105-109. á:6.

d. anyagvizsgálat; BMS; hídszerkezet vizsgálata; roncsolásmentes anyagvizsgálat; FHWA

 

(C 1072)

Az esztergomi Duna-híd építése./ Chatry Ede

MMÉEK, 31.k. 11.sz. 1897. p. 458-471.

d. Mária Valéria híd (Esztergom); hídépítés; Esztergom; Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

(C 1073)

Egy előfeszített gyaloghíd acélszerkezete./ Chladny, E.; Ágocs Zoltán

Mélyép.tud. Sz., 24.k. 8.sz. 1974. p. 372-378. á:15. h:11.

d. acélszerkezet; előfeszített gyalogos híd

 

(C 1074)

Vasbeton és feszített beton elemek vizsgálata, nyírása az új kanadai méretezési szabvány szerint./ Collins M.P.; Lenkei Péter

Mélyép.tud. Sz., 35.k. 2.sz. 1985. p. 67-70. á:9. h:8.

d. anyagvizsgálat; feszített beton vizsgálata; vasbeton vizsgálata; szabványosítás

 

(C 1075)

Elviselhetetlenül zajos a Csömöri úti felüljáró. Ezen az útszakaszon reggelente csaknem hétezer jármű halad át. Az egész fővárosban lopják a védőfalakat./ Cs. K. É.; V. M. P.

Népszabadság; Budapest, 58.k. 257.sz. 2000. p. 29. á:1.

d. közúti felüljáró; közúti felüljáró (Budapest, Csömöri út); védőkorlát-lopás

 

(C 1076)

Vonalkorszerűsítés és új alagútépítés Godisa és Abaliget között./ Cs. Nagy Lajos

Sínek Világa, 12.k. 1.sz. 1969. p. 20-24. á:4.

d. vasúti alagút; vasúti völgyhíd; műtárgyépítés; műtárgytervezés; MÁV Tervező Intézet

 

(C 1077)

Kilátó. Mostar, a kétarcú város. Dzsámik a muzulmánoknok, újjáépülő templom a katolikusoknak./ Csákvári Csaba

Népszabadság; Budapest, 59.k. 37.sz. 2001. p. 26. á:1.

d. Mostari híd (Bosznia-Hercegovina); fahíd (Mostar); Bosznia-Hercegovina; fahíd

 

(C 1078)

Építési övezetek Budapesten./ Csanádi Gábor; Ladányi János

Budapest, 23.k. 4.sz. 1985. p. 18-19. á:2. h:16.

d. Margit híd (Budapest); városrendezés (Budapest); Duna-híd (Margit híd, Budapest)

 

(C 1079)

Zelovich Kornél emlékezete./ Csanádi György

Közl.tud. Sz., 5.k. 11.sz. 1955. p. 405-407.

d. vasúti híd; Zelovich Kornél (hídépítő mérnök)

 

(C 1080)

Kína legnehezebb körülmények között megépített vasútvonala./ Csang Csing Peo

Közl.tud. Sz., 8.k. 10-11.sz. 1958. p. 500-503. á:3.

d. vasúti alagút (Kína); vasúti híd (Kína); völgyhíd (Kína); Kína

 

 

(C 1081)

A budapesti Déli összekötő vasúti Duna-híd VII. mederpillér-alapjának megerősítése./ Csányi László

Sínek Világa, 41.k. 2. (különszám) 1998. p. 87-88. á:1.

A III. Miskolci vasúti hidászati konferencia előadása.

d. Déli összekötő vasúti híd (Budapest); mederpillér megerősítése; Vasúti hidászati konferencia 3. (Miskolc 1997.09.16-18.); Duna-híd (Déli összekötő vasúti híd, Budapest)

 

(C 1082)

A szegedi új Tisza-híd várható forgalmi hatásai./ Csapó László; Prágai János

Városi Közlekedés, 18.k. 2.sz. 1978. p. 97-107. á:4. h:2.

d. közúti híd (Nagykörút, Szeged); Tisza-híd (Észak-Szeged); Szeged; Bertalan Lajos híd (Szeged)

 

(C 1083)

A Lánchíd felújítási munkái. Százötven éves a Széchenyi Lánchíd./ Cseke Mária

Hídépítők, 28.k. 6.sz. 1999. p. 12-13. á:5.

d. alagút; hídrekonstrukció; Széchenyi Lánchíd (Budapest); Váralagút (Budapest); Duna-híd (Lánchíd, Budapest)

 

(C 1084)

A tiszaugi Tisza-híd. A Tiszának rossz a híre. Érszűkület a hídon./ Cseke Mária

Hídépítők, 29.k. 1.sz. 2000. p. 11. á:3.

d. Tisza-híd (Tiszaug); vegyes forgalmú híd (Tiszaug)

 

(C 1085)

Körgyűrűhíd az M1-M7 autópályák Budaörs külső felé./ Cseke Mária

Hídépítők, 29.k. 4.sz. 2000. p. 7. á:2.

d. körforgalmú közúti felüljáró (Budapest - Budaörs); Károly király úti híd (M1 és M7 autópálya felett, Budaörs)

 

(C 1086)

Vasúti híd Vecsésen./ Cseke Mária; Wellner Péter

Hídépítők, 30.k. 5.sz. 2001. p. 9.

d. vasúti aluljáró-építés (Vecsés); Hídépítő Rt. (Budapest); Vecsés; vasúti híd; vasúti aluljáró

 

(C 1087)

Dabas./ Csepregi András

Hídépítők, 31.k. 5.sz. 2002. p.6.

d. Hídépítő Rt.

 

(C 1088)

Vékony lemezek horpadása kezdeti görbeség esetén./ Csellár Ödön

Mélyép.tud. Sz., 6.k. 5.sz. 1956. p. 213-223. á:11. h:16.

d. rácsos tartószerkezet; anyagvizsgálat

 

 

 

(C 1089)

Kísérletek a ponthegesztés építőipari alkalmazásának előkészítésére./ Csellár Ödön

Magyar Építőipar, 6.k. 6.sz. 1957. p. 264-266. á:6.

d. hídszerkezet; fémszerkezet; ponthegesztés

 

(C 1090)

Feszített acélszerkezetek./ Csellár Ödön

Mélyép.tud. Sz., 9.k. 3.sz. 1959. p. 105-113. á:16. h:37.

d. acélszerkezet; feszített acélszerkezet; kábel közti hídszerkezet

 

(C 1091)

Hozzászólás Szépe Ferenc "Ragasztott beton" c. cikkéhez./ Csellár Ödön

Mélyép.tud. Sz., 11.k. 9.sz. 1961. p. 404 lásd.: kölön lap.

Megj.: Eredetit a C 2553 alatt közöljük. Mélyép.tud. Sz. 1961. 11.k. 5.sz. p. 211-214.

d. betonhíd; betonszerkezet

 

(C 1092)

Az acélszerkezetek stabilitásvizsgálatának határ- ill. megengedett feszültségei./ Csellár Ödön

Mélyép.tud. Sz., 31.k. 6.sz. 1981. p. 244-248. á:6. t:4. h:2.

d. acélszerkezet; anyagvizsgálat; feszültség mérése; stabilitás

 

(C 1093)

Vékonyfalú nyomtatott rudak kihajlásvizsgálata./ Csellár Ödön; Halász Ottó

Mélyép.tud. Sz., 14.k. 3.sz. 1964. p. 97-102.

d. anyagvizsgálat; rúdszerkezet; kihajlásvizsgálat

 

(C 1094)

Az MSZ 15024/1 Acélszerkezetek c. szabvány új előírásai és azok műszaki gazdasági következményei./ Csellár Ödön; Halász Ottó; Platthy Pál

Magyar Építőipar, 23.k. 4-5.sz. 1974. p. 196-206. á:6. t:1.

d. acélhíd; acélszerkezet; szabványosítás

 

(C 1095)

Tartószerkezeti modellkísérletek ismeretelméleti problémái./ Csellár Ödön; Platthy Pál

Épít.ip. Közl. Műsz. Egy. K., 10.k. 2.sz. 1964. p. 3-8. á:5.

d. anyagvizsgálat; tartószerkezet modellezése

 

(C 1096)

A híd születése./ Csepécz Szilvia

Vasárnap, 34.k. 41.sz. 2001. p. 14. á:1.

Megj.: Dániel Ernő kereskedelmi miniszter javasolta 1895. szeptember 24-én a híd megnyitásán a Mária Valéria nevet.

d. hídépítés-történet; hídépítés-történet (Mária Valéria híd); Mária Valéria híd (Esztergom - Párkány); hídújjáépítés; Esztergom; Szlovákia; cölöphíd (Esztergom Kis-Duna); Duna-híd (Mária Valéria híd, Esztergom)

 

(C 1097)

Alagútépítés nyitott pajzzsal./ Csépke Csaba

Épít. Közl.tud. K., 12.k. 1-2.sz. 1968. p. 23-62. á:52.

d. alagútépítés; városi alagút; nyitott pajzs

 

(C 1098)

Újrendszerű előregyártott támfalszerkezet./ Cserhalmi Sándor

Mélyép.tud. Sz., 1.k. 2.sz. 1951. p. 102-107. á:8.

d. pillérépítés; támfalszerkezet; vasbeton szerkezet

 

(C 1099)

Az országos közúthálózat jelenlegi helyzete és a VI. ötéves terv célkitűzései./ Cseri István

Mélyép.tud. Sz., 30.k. 2.sz. 1980. p. 49-60. á:14.

d. közúthálózat (Magyarország); hídépítés (Magyarország)

 

(C 1100)

Minden harmadik híd felújításra szorul. A korszerűsítés néha legalább annyiba kerül, mint egy új megépítése./ Cseri Péter

Népszabadság, 56.k. 250.sz. 1998. p. 7. á:1.

d. hídrekonstrukció (Magyarország); közúti híd (Magyarország)

 

(C 1101)

Egy Rába-híd végnapjai./ Cseri Péter

Népszabadság, 59.k. 235.sz. 2001. p. 10.

d. hídújjáépítés; Rába-híd (Meggyeskovácsi); hídbontás; hídújjáépítési terv (Rába-híd); Meggyeskovácsi

 

(C 1102)

A hazai közúti hídgazdálkodás BMS rendszer alapján./ Csicselyné Tarpay Marianna

Köz. Közl. és Mélyép.tud. Sz., 46.k. 2.sz. 1996. p. 49-51. á:10.

d. BMS; hídgazdálkodás; közúti híd (Magyarország)